You are here

GENEL LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINING THE COMMUNICATION SKILLS OF HIGH SCHOOL TEACHERS WITH RESPECT TO THE CLASSROOM MANAGEMENT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the high school teachers’ opinions related to the communication skills in terms of classroom management. In the spring semester of 2005-2006, 121 teachers working in high schools in Kütahya participated to the present research. The research was conducted by means of survey method and its data was collected through a survey entitled “Communication Questionnaire” which was developed by Altınkurt (2003). In order to determine the difference in the opinions of the teachers with reference to variables such as gender and experience in the profession, “Independent Sample T Test” and “Kruskal Wallis H” test were used. The findings of the research revealed that in most of the statements, the participants accommodate with the general communication skills such as, sending effective messages, effective listening and giving effective feedback in terms of classroom management aspect. It was also found out that the communication features of the teachers show slight differences in terms of variables of gender and experience in the profession.
Abstract (Original Language): 
Bu arastırmada, genel liselerde görev yapan ögretmenlerin sınıf yönetimi çerçevesinde iletisim özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıstır. Arastırma tarama modelinde desenlenmistir. Arastırmanın evrenini, 2005–2006 egitim-ögretim yılı Bahar Döneminde Kütahya il merkezinde yer alan Milli Egitim Bakanlıgına baglı genel liselerde görev yapan 121 ögretmen olusturmaktadır. Arastırma verilerinin toplanmasında Altınkurt (2003) tarafından gelistirilen “*letisim Anketi” kullanılmıstır. Ögretmenlerin görüslerinin; cinsiyet, hizmet süresi degiskenlerine göre farklılık gösterip göstermediginin belirlenmesi amacıyla ikili küme karsılastırmalarında “Bagımsız Gruplar Arası t Testi”, ikiden fazla küme karsılastırılmasında ise “Kruskal Wallis H” istatistik teknigi kullanılmıstır. Arastırmada elde edilen bulgulara göre, ögretmenlerin sınıf yönetimi çerçevesinde genel iletisim, etkili ileti gönderme, etkili dinleme, etkili dönüt saglama özelliklerini belirleyen maddelerin çogunlugunu sagladıkları görüsünde oldukları belirlenmistir. Ögretmenlerin iletisim özelliklerinin cinsiyet ve hizmet süresi degiskenlerine göre bazı boyutlarda farklılastıgı belirlenmistir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Agaoglu, E. (2005). Sınıf yönetimi ile ilgili genel olgular. Sınıf yönetimi. Zeki
Kaya (Ed.), Ankara: Pegem A Yayınları.
Altınkurt, Y. (2003). Endüstri meslek liselerinde görev yapan ögretmenlerin
sınıf yönetimi çerçevesinde iletisim özelliklerinin belirlenmesi.
Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi Egitim
Bilimleri Enstitüsü, Eskisehir: Türkiye.
Arslantas, Y. (1998). Sınıf yönetiminde iletisim becerilerine iliskin ögretmen
ve ögrenci görüsleri. Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi, Abant *zzet
Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu: Türkiye.
Aydın, A. (2000). Sınıf yönetimi. *stanbul: Alfa Yayınları.
Basar, H. (2001). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Özel Egitim Hizmetleri.
Bayrak, C. & Eristi, B. (2005). Sınıfta grup etkilesimi. Sınıf yönetimi. Zeki
Kaya (Ed.), Ankara: Pegem A Yayınları.
Bedur, S. (2007). Sınıf ögretmenlerinin ögrencilerle iletisimleri. Yayınlanmamıs
yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Isparta: Türkiye.
Bulut, N.B. (2004). *lkögretim sınıf ögretmenlerinin iletisim becerilerine
iliskin algılarının çesitli degiskenler açısından incelenmesi. G.Ü. Türk
Egitim Bilimleri Dergisi, 4(2): 443-452.
Cafoglu, Z. (1992). Sınıf yönetimi. Egitim Dergisi. 1-2
Celep, C. (2002). Sınıf yönetimi ve disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
Cooper, H. & Good, T. (1983). Pygmalion grows up: Studies in the
expectation communication Process. New York: Longman.
Çelik, V. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayınları.
Çubukçu, Z. & Girmen, P. (2008). Ögretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine
iliskin görüsleri. Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 44:
123-142
Erden M. (1996). Ögretmenlik meslegine giris. *stanbul: Alkım Yayıncılık.
Geddes, D. S. (1993). Empowerment through communication: Key people-topeople
and organizational success. People and Education. 1 (1): 76-
105, March.
Günay, K. (2003). Sınıf yönetiminde ögretmenlerin iletisim becerilerinin
degerlendirilmesi. Yayınlanmamıs yüksek lisans tezi. Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana: Türkiye.
Hartley P. & Bruckmann, C.G. (2002). Business communication. Rotledge,
London.
Karasar, N. (1994). Bilimsel arastırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler.
Ankara: 3a Arastırma Egitim Danısmanlık Ltd.
Kısaç, *. (2002). Ögretmen-ögrenci iletisimi. Sınıf yönetimi. Emin Karip (Ed.),
Ankara: Pegem A Yayınları.
Lewis P.S., Goodman S.H. & Fandt P.M. (1994). Challenges in the 21st
Century. West Publishing Company, New York.
Orpen, C. (1997). The interactive effects of communication quality and job
involvement on managerial job satisfaction and work motivation.
Journal of Psychology, 131(5): 519-523, September.
Ök M, Göde O. & Alkan, V. (2000). *lkögretimde ögretmen-ögrenci
etkilesimine sınıf yönetimi kurallarının etkisi. Milli Egitim Dergisi.
145, 20-24.
Özdamar, K. (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi-ı.
Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları 11.
Pallant, J. (2003). SPSS survival manual. Bershire: Open University Press.
Seeman, H. (2000). Preventing classroom discipline problems: a classroom
management handbook. The Scarecrow Pres, Inc. USA
Simsek, A. (2000). Egitim iletisimi. Eskisehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,
No: 1251.
Terzi, Ç. (2001). Ögretmenlerin sınıf yönetimi anlayıslarına iliskin
görüslerinin belirlenmesi. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi.
Anadolu Üniversitesi Egitim Bilimleri Enstitüsü, Eskisehir: Türkiye.
Varıs F. (1998). Egitim bilimine giris. *stanbul: Alkım Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com