You are here

GELECEKTEKİ ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİNİN (ÖYS) OLASI ÖZELLİKLERİ

POSSIBLE CHARACTERISTICS OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS (LMS) IN THE FUTURE

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Nowadays, Learning Management Systems (LMS) are indispensable component of e-learning. LMS is software by which the content and learning activities are presented to the students systematically. Presenting the content prepared by field experts, loging in-out of the student to the lectures, administrative tools, entering the grades and virtual classes are some of the numerous characteristics that an LMS should include. In the world, there are three types of LMSs: commercial, open source and self-developed. These LMSs carry differences and similarities according to the instititutions’s needs and priorities. In addition, these software’s are in an innovation process depending on the technological advances and changing needs of the education which will be given. In this study, characteristics of commonly used LMSs will be investigated and possible technological innovations which these LMSs may include in the future will be presented. Such an investigation is crucial since it shows the condition of LMSs in the future.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde Öğretim Yönetim Sistemleri (ÖYS) E-öğrenmenin vazgeçilmez bir bileşenidir. ÖYS sunulacak içeriğin ve öğretim faaliyetlerinin sistemli bir şekilde öğrencilere aktarılmasını sağlayan bir yazılımdır. Alan uzmanlarının hazırladığı içeriklerin sunumu, öğrencilerin derslere giriş-çıkışları, yönetimsel araçlar, öğrencilere verilen notların girilmesi ve sanal sınıflar gibi sayısız etkinlikler ÖYS’nin sahip olması gereken özelliklerdendir. Dünyada açık kaynak kodlu, ticari ve kurumların kendilerinin geliştirdikleri olmak üzere üç çeşit ÖYS’ler vardır. Bu ÖYS’ler eğitim verecek kurumların ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda hazırlandığı için farklılıklar ve benzerlikler taşımaktadır. Buna ek olarak bu yazılımlar teknolojik gelişmelere ve verilecek eğitimin değişen ihtiyaçlarına göre sürekli bir yenilenme süreci içerisindedirler. Bu çalışmada yaygın olarak kullanılan ÖYS’lerin özellikleri irdelenip; gelecekte ÖYS’lerin barındırabileceği olası teknolojik yenilikler sunulacaktır. Böyle bir irdeleme ÖYS’lerin gelecekteki durumunu göz önüne serebilmek adına önemlidir.
333-338

REFERENCES

References: 

Araştırma Raporu. (Ocak 2002) Issues of student outcomes, access, cost, and quality assurance. 20.02.2012
tarihinde http://www.nvcc.edu/oir/reports/DistanceEducationReport.pdf internet adresinden alınmıştır.
Basal A. (2011) Web Tabanli Yabanci Dil Ogretiminde Ogrenme Nesneleri: Erisi, kalicilik ve tutumlara etkisi. Firat
University. Institute of Educational Sciences, Elazig.
Berg K. (2005) Finding Open options: An Open Source software evaluation model with a case on Course
Management Systems. Master Thesis, Telburg University.
Erguzen A, Basal A, Erel S. (2012) A new forum framework integrated into content. Energy Educ Sci Technol
Part B;4:799–806
Grob HL, Bensberg F, Dewanto BL. (2004) Developing, deploying, using and evaluating an open source
learning management system. J Comput Inform Technol CIT;12:127–134.
Hernandez L. (07.09.2011) Scientists Translate Brain Signals Into Words. 20.02.2012 Tarihinde
http://www.conceivablytech.com/2625/science-research/scientists-translat... internet
adresinden alınmıştır.
Mark A. (2007) Open Source Learning Management Systems. 12.04.2011 Tarihinde http://www.epic.co.uk/
content/news/oct_07/whitepaper.pdf internet adresinden alınmıştır.
Martinez M, Jagannathan S. Moodle: A Low-Cost Solution for Successful e-Learning. 18.04.2011 Tarihinde
http://www.learningsolutionsmag.com/articles/71/moodle-a-low-cost-soluti....
internet adresinden alınmıştır.
Ozyurt O. (2011) Analysis of asynchronous dialogues to reveal the effect of discussions on learning
programming languages by candidates of computer programmers. Energy Educ Sci Technol Part B;3:739–750.
Paulsen MF. (2003) Experiences with Learning Management Systems in 113 European Institutions. Educ
Technol Soc;6:134–148.
Pituch KA, Lee YK. (2006) The influence of system characteristics on e-learning use. Comput Educ;47:222–244.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Ağustos 2012 Cilt 1 Sayı 3 ISNN: 2146-9199
338
Tanrikulu Z, Tugcu C, Yilmaz S. (2010) E-University: Critical success factors. Procedia Soc Behav Sci;2:1253–1259.
Vovides Y, Sanchez-Alonso S, Mitropoulou V, Nickmans G. (2007) The use of e-learning course management
systems to support learning strategies and to improve self-regulated learning. Educ Res Rev;2:64–74
Yengin I, Karahoca D, Karahoca A, Yucel A. (2010) Roles of teachers in e-learning: How to engage students &
how to get free e-learning and the future. Procedia Soc Behav Sci 2:5775–5787.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com