You are here

İDARE İLE BİREYLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE GÜÇ DENGESİZLİĞİNİN GİDERİLMESİNDE ETKİLİ BİR YÖNTEM: İDARİ USUL

AN EFFECTIVE METHOD IN REMOVING THE POWER IMBALANCE BETWEEN INDIVIDUALS WITH THE ADMINISTRATION: ADMINISTRATIVE PROCEDURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The organized structure of the administration, technical knowledge and expertise across the natural superiority of the individuals are due to the fact. On the other hand, individuals often do not take place in an organization protect itself, to be alone, to protect themselves against the knowledge of government and do not have the economic means is emerging as a major weakness. From the perspective of the mutual positions of the individuals with the administration, and the rights of individuals to live problems in relations with government and non-pecuniary damage, or property came under the loss seems inevitable. In order to solve this problem in Turkey, the right to information, public inspection, steps have been taken, such as transparency of the administration. Although the reduction of the power imbalance, however, these steps could not solve the problem. Connected to a predetermined procedure to solve this problem of the administration activities play an important role. For this reason, the administrative procedural law covering all the activities of the administration and enforcement of the removal must be followed.
Abstract (Original Language): 
İdarenin örgütlü yapısı, teknik bilgi ve uzmanlığa sahip olması nedeniyle bireyler karşısında doğal bir üstünlüğü bulunmaktadır. Öte yandan bireylerin genellikle kendini koruyacak bir örgüt içinde yer almamaları, tek başına olmaları, idare karşısında kendilerini koruyacak bilgiye ve iktisadi imkanlara sahip olmamaları önemli bir güçsüzlük olarak ortaya çıkmaktadır. İdare ile bireylerin karşılıklı konumları açısından bakıldığında, bireylerin idare ile ilişkilerinde sorunlar yaşamaları ve haklarını kaybetmeleri ya da maddi ve manevi zararlara uğramaları kaçınılmaz görünmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak Türkiye’de bilgi edinme hakkı, kamu denetçiliği, idarenin şeffaflaştırılması gibi adımlar atılmıştır. Ancak bu adımlar güç dengesizliğinin azalmasını sağlasa da sorunu çözememiştir. Bu sorunun çözülmesinde idarenin faaliyetlerinde önceden belirlenmiş bir usule bağlanması önemli bir rol oynayacaktır. Bu nedenle idarenin bütün faaliyetlerini kapsayan genel idari usul kanununun çıkarılması ve uygulanmasının takip edilmesi gereklidir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akıllıoğlu, T. (1981). “Bireyin Yönetsel İşlemler Karşısında Korunması ve Yönetim Hukukumuz”, Amme İdaresi
Dergisi, C.14, S.3.
Akıllıoğlu, T. (2004). “İdari Usul ve Kişisel Verilerin Korunması”, Erişim Adresi: http://www.idare.gen.tr/akilliogluidariusul.
htm, Erişim Tarihi: 11.02.2013.
Akyılmaz, B. (2003). “İyi Yönetim ve Avrupa İyi Yönetim Yasası”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7,
S.1-2, Erişim Adresi: http://www.hukuk.gazi.edu.tr/ editor/dergi/7_6.pdf, Erişim Tarihi: 11.10.2010.
Akyılmaz, B. (2004). İdare Hukuku, Konya: Sayram.
Akyılmaz, B. (2000). İdari Usul İlkeleri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü, Ankara: Yetkin.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 37 – Temmuz 2013
252
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Erişim Adresi: www.dpt.gov.tr/ DocObjects/Download/2962/temelhak.pdf,
Erişim Tarihi: 01.11.2010.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, (1978). “İdarenin İşlemleri Karşısında Bireyin Korunması Hakkında Karar”,
Çev:İhsan Kuntbay, Amme İdaresi Dergisi, C.2, S.4.
Azrak, A. Ü. (1967) “Umumi İdari Usul ve Kodifikasyonu Meselesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mecmuası, C.33, S.1-2.
Balta, T. B. (1972). İdare Hukuku 1, Ankara: Siyasal Bilgiler.
Çal, S. (2012). “İdari Usul Kanunu (Ve Bilgi Edinme Hakkı) Gereksinimi Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi, S.2.
Demir, F. (2011). “Türkiye’de Kamu Yönetiminin Demokratikleşmesi Bağlamında İdari Usul Yasa Tasarısının
Değerlendirilmesi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.7, S.14.
Dinçer, Ö. ve Yılmaz, C. (2003). Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim. Ankara: Başbakanlık.
Duran, L. (1998). “İdari Usulün İlkeleri ve Kapsadığı Konular”, Amme İdaresi Dergisi, C.31, S.2.
Evren, Ç. C. (2010). “İdari Usul İlkelerinin Yönetim Hukukumuz Açısından Değeri”, Türkiye Barolar Birliği
Dergisi, 91.
Federal Almanya Cumhuriyeti İdari Usul Yasası, (1987). Çev.M.Semih Gemalmaz-Osman Doğru, İdare Hukuku
İlimleri Dergisi, S.1-3.
Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı, Erişim Adresi: http://www.kgm.adalet.gov.tr/basbakanlik/ guik.pdf, Erişim
Tarihi:01.11.2010.
Günday, M. (2004). İdare Hukuku, Ankara: İmaj.
Güran, S. (1982). “Yönetimde Açıklık”, İdare Hukuku İlimleri Dergisi, S.1-3.
Işıklar, C. (2008). “İdarenin Yargı Dışı Denetimi Aracı Olarak Mukayeseli Hukukta İdari Usul Yasaları”, Askeri
Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, S.23, Erişim Adresi: www.msb.gov.tr/ayim/Ayim_makale_detay.asp?IDNO=76,
Erişim Tarihi: 21.05.2012.
Kanlıgöz, C. (1996). “Katılımcı Demokrasi ya da İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslararası Sempozyumu Üzerine”,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.45, S.1.
Kıratlı, M. (1973). “İsviçre’de İdari Usul Kodifikasyonu”, Amme İdaresi Dergisi, C.6, S.2.
Kuyumcu, V. (2010). Türkiye’de İdari Usul Çalışmaları ve Sorunlar, Ankara: Başbakanlık, Erişim Adresi:
http://buder.org.tr/template/medya/yayin/volkankuyumcu.pdf, Erişim Tarihi: 15.03.2013.
Odyakmaz, Z. (1997). “Hazırlanmakta Olan İdari Usul Kanunu Açısından Demokratikleşme Sürecinde Şeffaflaşma
ve Bireye Tanınan Haklar”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.2.
Oğurlu, Y. (2005). “İdari Usul Kanunu Neden Acil ve Zorunludur?”, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IX,
S.1-2.
Özkan, G. (2004). Demokratik Yönetimin Birinci Adımı Bilgi Edinme Hakkı, Ankara.
Yılmaz, E. (2008). “Usul Ekonomisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.57, S.1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com