You are here

İŞLETMELER ÜZERİNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ YERİ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ALAN UYGULAMASI

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
With the end of the 20th century, today's businesses began to understand the importance of it's employees and Human Resources Planning has become one of the indispensable issues. Today in both private and public enterprises have begun to show the same importance. In this study, administered through a questionnaire on Human Resource Planning were attempted that views on the subject of private enterprises where operating in the industrial zone in the Marmara Region. At the End of the study, according to obtained data no difference was observed on perspective of Human Resource Planning among companies either based on the number of employees or the duration of activity.
Abstract (Original Language): 
20.yüzyılın sonlarıyla birlikte günümüz işletmeleri çalışanların önemini anlamaya başlamışlar ve İnsan Kaynakları Planlaması vazgeçilmez konulardan biri haline gelmiştir. Hem özel hem de kamu da işletmeler aynı önemi gösterme yolundadır. Bu çalışmada Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren bir organize sanayi bölgesinde İnsan Kaynakları Planlamasına ilişkin anket uygulanarak, özel işletmelerin konuya ilişkin görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Araştırma sonunda, elde edilen veriler doğrultusunda, işletmelerin İnsan Kaynakları Planlamasına bakış açılarında çalışan sayılarına göre büyüklüklerinde bir farklılık olmadığı gibi, işletmelerin faaliyet sürelerine göre de farklılık olmadığı görülmüştür.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Alparslan, Onur. (2006). Bankacılıkta İnsan Kaynakları Planlaması Ve Personel Temin Süreci, T.C Marmara
Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Bölümü, Yüksel Lisans Tezi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 36 – Nisan 2013
70
Bayraç, Ahmet. (2008). İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Ve Geliştirme, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanayi Ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı Sanayi Ve Teknoloji
Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
Bayrammuradov, Süleyman. (2009). İnsan Kaynakları Planlamasında Kullanılan Talep Tahmin Yöntemleri Ve İnsan
Kaynakları Maliyetleri Hesaplaması, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı
Uluslararası İşletmecilik Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi
Bilgin, Kamil Ufuk. (2004). Performans Yönetiminde İnsan Kaynağı Planlaması, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37 Sayı
2 Haziran 2004, S.123-147
Boyd, H. Michael. (2008). Human Resources Plannıng The Long and the Short of it, Copyright © Boyd Associates,
2008, http://www.boydassociates.net/Publishing/PUBS/HR%20Planning-ls.pdf (29/02/2012)
Colley Linda, Robin Price, Where Have All TheWorkers Gone? Exploring Public SectorWorkforce Planning, The
Australian Journal of Public Administration, 2010, vol. 69, no. 2, pp. 202–213
Coşkun, Recai. Ayşen Wolff. Gökhan Gürler.(2001). Kobi’lerde İnsan Kaynakları Tedarik Yöntemleri: Sakarya
Örneği, 1.Orta Anadolu Kongresi. Kobi'lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, 18-21 Ekim 2001.
Demir, Yeter: Mustafa Fedai Çavuş. (2010). İnsan Kaynakları Planlamasının Etkinliğinde İnsan Kaynakları Bilgi
Sistemleri (İkbs), Akademik Bakış Dergisi, Sayı 20, Nisan – Mayıs – Haziran 2010 Uluslararası Hakemli
Sosyal Bilimler E-Dergisi Issn:1694-528x İktisat Ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – Kırgızistan, http://www.Akademikbakis.Org
Devecioğlu, Sebahattin: Cemal Gündoğdu. (2009). Issn:1306-3111 E-Journal Of New World Sciences Academy
2009, Volume: 4, Number: 1, Article Number: 2b0002
Dinçer, Ömer: Yahya Fidan. (2011). İşletme Yönetimine Giriş, (11.Baskı). İstanbul, Alfa Basın Yayın Dağıtım
Ltd.Şti.
Ed.Kalaycı, Şeref. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, (4.Baskı). Ankara. Asil Yayın
Dağıtım Ltd.Şti.
Ed. Yılmaz, Serpil. (2008). İnsan Kaynakları Yönetimi, (1.Baskı). İstanbul. Lisans Yayıncılık.
Erdem, Barış. (2004). Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlamasının Yeri Ve Önemi, Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt / Volume 7 Sayı / Number : 11 Mayıs / May 2004
Filiz, Atilla. (2008). Üretim Yönetiminde Verimlilik Sırları, (1.Baskı). İstanbul, Sistem yayıncılık,
Geylan, Ramazan. (1996). Personel Yönetimi, (?.Baskı). Eskişehir, Birlik Ofset Yayıncılık
Gürler, Gökhan. (2001). Kobilerde İnsan Kaynakları Seçim Süreci (Sakarya Uygulaması), Sakarya Üniversitesi SBE,
Yönetim ve Organizasyon bilim dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Ivancevich, John. M. (1998). Human Resource Management, (7.Baskı). McGraw-Hill Companies. USA.
İbicioğlu, Hasan. (2011). İnsan Kaynakalrı Yönetimi (Geleneksel ve Stratejik Perspektif), (3.Baskı). Ankara, Yosun
Ofset Matbaacılık Tic.Ltd.Şti.
İbicioğlu, Hasan. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi (KOBİ’ler üzerine bir araştırma). (1.Baskı). Isparta, Fakülte
Kitapevi.
Kara, Eylem. (2007). Otel İşletmelerinde İnsangücü Planlaması: Ankara’daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Karakütük, Kasım. İnsan Kaynakları, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/484/5672.pdf (28/02/2012)
Kaynak, Tuğray. (1996). İnsan Kaynakları Planlaması, (2.Baskı). İstanbul, Alfa Basın Yayın Dağıtım.
Kobu, Bülent. (2003). Üretim Yönetimi, (11.Baskı). İstanbul, Avcıol Basım Yayın.
Koch, Marianne J., Rita Gunther McGrath, Improving Labor Productivity: Human Resource Management Policies
Do Matter. Strategic Management Journal, Vol. 17, 335-354 (1996).
Mohanty, R.P., S.G. Deshmukh,. (1997). Evolution Of A Decision Support System For Human Resource Planning İn
A Petroleum Company, international journal of production economics 51 (1997) 251-261
Sabuncuoğlu, Zeyyat. (2008). İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalı, (3. baskı). Bursa. Alfa Aktüel Basın Yayın
Dağıtım Ltd.Şti.
Tseng Ya-Fen, Tzai-Zang Lee, Comparing appropriate decision support of human resource practices on
organizational performance with DEA/AHP model, Expert Systems with Applications 36 (2009) 6548–6558
Ünsalan, Erdal. Bülent Şimşeker. (2010). Meslek Yüksek Okulları İçin Metep’e göre Hazırlanmış İnsan Kaynakları
Yönetimi, (3.Baskı). Ankara. Detay Yayıncılık
Yüksel, Öznur. (2007). İnsan Kaynakları Yönetimi, (6.Baskı). Ankara. Gazi Kitabevi Tic.Ltd.Şti.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com