You are here

SAĞLIK KURUMLARINDAKİ İŞGÖRENLERİN İŞ TATMİNİ VE BİR UYGULAMA

THE JOB SATISFACTION OF THE HEALTH INSTITUTIONS’ STAFF AND AN APPLICATION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
As the importance of the human beings’ psychology increases, the job satisfaction of the individuals has gained importance too. Those staff who is not satisfied with their jobs cannot be expected to be happy. The happiness interpreted as job satisfaction is the basis of this study. The health workers whose duty is to give health service to people are mentioned within this framework, and an application was performed in Suleyman Demirel University Hospital of Research and Application and Isparta Maternity and Children Hospital infant unit. As a result of the study, the factors that provide health satisfaction and the factors that don’t are confirmed.
Abstract (Original Language): 
İnsanın ruhsal boyutunun önem kazanmasıyla birlikte çalışma hayatında da işgörenlerin memnuniyetinin sağlanması, öncelikli konulardan biri haline gelmiştir. İşinde mutlu olmayan, çalışma ortamını sevmeyen bir insanın, genel anlamda mutlu olması ve çevresine yarar sağlaması beklenemez. İş tatmini olarak yorumladığımız çalışma hayatındaki mutluluk bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Görevi insanlara sağlık aşılamak olan sağlık işgörenlerine ait çalışma hayatlarının sağlıklı olup olmadığı, bu çalışma kapsamında ele alınmış, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yenidoğan ünitesinde görev yapanlar üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda sağlık kurumlarında İşgörenlerde iş tatmini sağlayan ve sağlamayan unsurlar tespit edilmiştir.
305-318

REFERENCES

References: 

ADAMS A., BOND S., “Hospital Nurses’ Job Satisfaction, Individual and Organizational Characteristics”, Journal
of Advanced Nursing, Cilt 32, Sayı 3, ss.536-543, 2000.
AĞIRBAŞ İ., ÇELİK Y., BÜYÜKKAYIKÇI H. “Motivasyon Araçları Ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu
Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:
8, Sayı 3, ss.325–348, 2005.
AŞAN Ö., ÖZYER K., “Duygusal Bağlılık ile İş Tatmini ve İş Tatmininin Alt Boyutları Arasındaki İlişkileri Analiz
Etmeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt 13, Sayı 3,
ss.129-151, 2008.
CAN A., İBİCİOĞLU H., “Yönetim Yöneticilik Yönünden Üniversite Hastanelerinin Değerlendirilmesi”, SDÜ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt 13, Sayı 3, ss.253-275, 2008.
CHIOCCHIO F., FRIGON J.Y, “Tenure, Satisfaction, Work Environment, Flexibility of People with Mental
Retardation”, Journal of Vocational Behavior, Cilt No 68, Sayı 1, ss. 175-187, 2005.
ÇALIŞKAN Z., “İş Tatmini: Malatya’da Sağlık Kuruluşları Üzerine Bir Uygulama”, Doğu Anadolu Bölgesi
Araştırmaları, ss.9-18, 2005.
DERVİŞOĞLU Halime, Kamu Hastanelerinin Yenidoğan Ünitelerinin Yönetim Ve Organizasyonundan
Kaynaklanan Sorunları Ve Çözüm Önerileri, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Projesi, İstanbul, 2010.
EREN E., Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yayım, Dokuzuncu Bası, 2006.
FRANCO L.M., BENNETT S., KANFER R., STUBBLEBİNE L. “Determinants and Consequences of Health
Worker Motivation in Hospitals in Jordan and Georgia”, Social Science and Medicine, Cilt No:58, Sayı:2,
ss.343-355, 2004.
GÜL H., OKTAY E., GÖKÇE E., “İş Tatmini, Stres, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve Performans
Arasındaki İlişkiler: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama, Akademik Bakış, Sayı 15, Ekim 2008.
HONG LU, ALİSON E. WHİLE, K. LOUİSE BARRİBALL “Job satisfaction among nurses: a literature review”,
International Journal of Nursing Studies, Sayı: 42 ,ss.211–227, 2005.
PETRESCU I.A. ve SIMMONS R, , “Human Resource Management Practices and Workers’ Job Satisfaction”,
International Journal of Manpower, Vol.29, No.7, ss.651-667, 2008.
SAVERY, L.K., “The Congruence Between The Importance of Job Satisfaction and The Perceived Level of
Achivement”, Journal of Management Development, Cilt No:15, Sayı:6, ss.18-27, 1996.
SEO Y.,J.KO, J.L.PRICE, “The Determinants of Job Satisfaction Among Hospital Nurses: A Model Estimation in
Korea,” International Journal of Nursing Studies, Cilt No:41,ss.437-446, 2004.
ŞİMŞEK, Ş., AKGEMİCİ, T. ve ÇELİK, A., Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütsel Davranış, Nobel Yayınları,
Ankara, 2001.
TZENG H.M. VE KETEFİAN S., “The Relationship Between Nurses’Job Satisfaction and Inpatient Satisfaction:An
Exploratory Study in a Taiwan Teaching Hospital” Journal of Nursing Care Quality, Cilt No:16, Sayı 2,
ss.39-49, 2002.
Orhan Adıgüzel
Sağlık Kurumlarındaki İşgörenlerin İş Tatmini Ve Bir Uygulama Belma Keklik
318
YUMUŞAK S., “İşgören Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması”, SDÜ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt 13, Sayı 3, ss.241-251, 2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com