You are here

KÜRESEL ISINMANIN DÜNYA EKONOMİSİNE VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Global warming is a “global” issue in its causes and consequences and the origin of global warming problem is greenhouse gases emissions created from economic activities.There are important impacts of global warming on environment, society and economy. We are already seeing some impacts. If effective measures are not taken, the impacts of global warming in the future will be more severe than anticipated today. In this study, firstly, environmental, social and economic effectsof global warming were summarized, then impacts of global warming on developed and developing economies, or global economy were examined and finally, the impact of global warming on Turkish economy was evaluated
Abstract (Original Language): 
Küresel ısınma, nedenleri ve sonuçlarıyla “küresel”bir sorundur ve küresel ısınma probleminin kaynağını, ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazları oluşturmaktadır. Küresel ısınmanın önemli çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri olacaktır ve bu etkilerden bazılarını, şimdiden yaşamaktayız. Etkili önlemler alınmadığı takdirde, küresel ısınmanın gelecekteki etkileri,bugün öngörülenden daha ağır olabilecektir. Bu çalışmada, küresel ısınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerine kısaca değinildikten sonra, küresel ısınmanın gelişmişve gelişmekte olan ekonomiler üzerindeki, diğer bir ifadeyle, dünya ekonomisi üzerindeki etkileri incelenmişve son olarak Türkiye ekonomisi açısından bir değerlendirme yapılmıştır.
15-54

REFERENCES

References: 

AKSAY, Cemal Seçkin, Osman Ketenoğlu ve Latif Kurt, “Küresel
Isınma ve Đklim Değişikliği”, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Sayı: 25, 2005, ss. 29 – 41.
ANDERSON, Miranda, Saliha Dobardzic ve David Gardiner,
“Climate Change and Insurance: An Agenda for Actionin
the United States”, Allianz Group and WWF, October 2006.
The Carbon Trust, “Climate Change and Shareholder Value”,
March 2006,
http://www.carbontrust.co.uk/publications/publicationdetail?
productid=CTC602 (14.07.2007).
CEMRE, Türkiye Đklim Değişikliği Bülteni, Ocak 2007.
CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, “The Economics of
Climate Change: A Primer”, April 2003,
http://www.cbo.gov/ftpdocs/41xx/doc4171/04-25-ClimateChange.pdf (12.06.2007).
DAVIS, Christopher P., Aladdine D. Joroff ve CarrieF. Jenks,
“Climate Change Strategies for the Financial Services
Industry”, Goodwin Procter, January 4, 2007.
DLUGOLECKI, Andrew ve Sascha Lafeld, “Climate Change &
the Financial Sector: An Agenda for Action”, Allianz Group
and WWF, June 2005.
DPT,“Đklim Değişikliği Özel Đhtisas Komisyonu Raporu”,
Sekizinci BeşYıllık Kalkınma Planı, Ankara, 2000.
ECOSECURITIES, “Global Climate Change: Risk to Bank
Loans”, 2006,
http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/global_climate_
change_risk.pdf (12.05.2007).
GERMANWATCH, “Value at Risk? An Overview of the Financial
Implications of Global Climate Change”, Cologne,
November 2002.
HOUSE OF LORDS, “The Economics of Climate Change”, Select
Committee on Economic Affairs, 2nd Report of Session
2005-06, 2005.
ĐKLĐM DEĞĐŞĐKLĐĞĐKOORDĐNASYON KURULU,
“GüncellenmişRapor”, Đklim Değişikliğinin Etkilerinin
Araştırılması Çalışma Grubu, Ankara, Nisan 2006.
ĐLTER, Niyazi, ''Kalkınma Politikalarımız Çerçevesinde Đklim
53
Değişikliği'', TBMM Küresel Isınma Komisyonu, 12 Nisan
2007, http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/
haber_portal.aciklama?p1=41449 (16.08.2007).
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE
(IPCC), “Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and
Vulnerability”, Summary for Policymakers, April 2007.
KADIOĞLU, Sedat ve Orhan Dokumacı, “Đklim Değişikliği ve
Türkiye”, 2005,
http://www.dunyasugunu.org/2005/Sedat_Kadioglu.doc
(16.08.2007).
LLOYDS, “Climate change: Adapt or Bust”, 360 Risk Project,
2006, http://www.lloyds.com/NR/rdonlyres/38782611-5ED3-4FDC-85A4-5DEAA88A2DA0/...
(12.06.2007).
MILLS, Evan, “Availability and Affordability of Insurance Under
Climate Change”, Presentation to 2005 NAIC Winter
Meeting Chicago, December 3, 2005.
ÖZTÜRK, Kemal, “Küresel Đklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası
Etkileri”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt: 22, Sayı:
1, 2002, ss. 47 – 65.
PERROY, Louis, “Impacts of Climate Change on Institutional
Investors Assets and Liabilities”, Environmental Research
Group of the Institute of Actuaries & Climate Change
Capital, 2005.
PERROY, Louis, “Impacts of Climate Change on Financial
Institutions’ Medium to Long Term Assets and Liabilities”,
The Staple Inn Actuarial Society, June 14, 2005.
SARIKAYA, Hasan, “Đklim Değişikliği, Kyoto Protokolü ve
Türkiye”, Đklim Değişikliğinin Türkiye’ye ve Sanayiye
Etkileri Paneli, Ankara, 22 Kasım 2005.
STERN REVIEW, “What is the Economics of Climate Change?”,
Discussion Paper, 31 January 2006,
http://ideas.repec.org/a/wej/wldecn/237.html (18.05.2007).
SULLIVAN, Rory, “Managing Investments in A Changing
Climate”, The Institutional Investors Group on Climate
Change (IIGCC), 2006,
http://www.iigcc.org/docs/PDF/ManagingInvestmentsChang
ingClimateIIGCCconferencereport.pdf (14.05.2007).
54
Swiss Re, “Natural Catastrophes and Man-Made Disasters in 2006:
Low Insured Losses”, Sigma, 2007.
TÜĐK, “Bitkisel Üretim I.Tahmini”, Haber Bülteni, Sayı:137, 29
Ağustos 2007.
TÜRKEŞ, Murat, “Đklim Değişikliği: Türkiye - Đklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi Đlişkileri ve Đklim Değişikliği
Politikaları”, Ekim 2002.
TÜRKEŞ, Murat, U. M. Sümer, ve G. Çetiner, ‘Küresel Đklim
Değişikliği ve Olası Etkileri’, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş
Milletler Đklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer
Notları, 7-24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara, 2000.
TÜRKĐYE SĐGORTA VE REASÜRANS ŞĐRKETLERĐBĐRLĐĞĐ,
“Đklim Değişikliği ve Doğal Afetlerin Sosyal ve Ekonomik
Etkilerinin Azaltılması”, Avrupa Birliği ve Uluslararası
Đlişkiler Birimi, 2007,
http://www.tsrsb.org.tr/NR/rdonlyres/7D09F328-EE77-4E20-8301-36CAA991DB2...
(10.08.2007).
UNEP FI Climate Change Working Group, “Adaptation and
Vulnerability to Climate Change: The Role of the Finance
Sector”, November 2006,
http://sefi.unep.org/fileadmin/media/sefi/docs/briefings/CEO
_Nov06.pdf (12.06.2007).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com