You are here

FOOTBALL CULTURE AND SPONSORSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF WORLD CUP CONCEPT

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The World Cup, which was firstly organized in 1930 by the efforts of Jules Rimet, the head of International Football Federation (Fédération Internationale de Football Association - FIFA) and became a significant event in the world agenda from the date of first organization, is one of the most important events of the football background. The world cups taking part among the most important sportive activities together with the Olympics Games, are supported by the comprehensive marketing communication campaigns of today and attract great attention of people. The World Cups that capture the imagination power of a world, once of every four years thus promise a great pleasure of watching which can be assessed as the most important proof representing that the football can not only be considered as a football activity. Since the world cups which based on presenting the world football to the masses and are organized depending on a planned schedule is such a current event, they also become an effective tool involved in the sponsorship activities. In respect of such meaning, it can be possible to qualify the World Cups that is taking part among the most excitement events of the world as a platform enabling the organizations to reach the potential and present customers through an effective communication tool as well as an effective concept towards the sponsorship activities.
Abstract (Original Language): 
Uluslararas Futbol Federasyonu (Fédération Internationale de Football Association - FIFA) Ba?kan Jules Rimet’in giri?imleriyle ilk kez 1930 ylnda düzenlenen ve o günden bu yana dünya gündemini me?gul eden Dünya Kupalar,futbol tarihinin en önemli etkinliklerindendir. Olimpiyat ile birlikte en önemli spor organizasyonlar arasnda yer alan Dünya Kupalar, günümüzde kapsaml pazarlama ileti?imi kampanyalar ile desteklenmekte ve kitlelerin yoCun ilgisini uyandrmaktadr. Her dört ylda bir dünyannhayal gücünü esir alan ve izleyicilere büyük bir seyir keyfi vaad eden Dünya Kupalar, futbolun sadece futbol olmadCnnen önemli kant olarak deCerlendirilebilmektedir. Dünya futbolunu örgütlü bir ?ekilde pazarlama ve kitlelere sunma temeline dayanan Dünya Kupalar’nn bu denli gündemde olmas, sponsorluk faaliyetlerine yönelik etkili bir araç olarak kullanlmalarn beraberinde getirmektedir. Bu anlamyla dünyannen heyecan verici olaylar arasndayer alan Dünya Kupalar’n, örgütlerin farkl ve yoCun ilgi çeken bir kanal araclCyla mevcut ve potansiyel mü?terilere ula?malarna olanak veren bir platform olarak nitelemek ve sponsorluk faaliyetlerine yönelik etkili bir açlm olarak ele almak mümkündür.
FULL TEXT (PDF): 
79-90

REFERENCES

References: 

AMIS, John – PANT, Narayan – SLACK, Trevor (1997), “Achieving a
Sustainable Competitive Advantage: A Resource-Based View of Sport
Sponsorship”, Journal of Sport Management,Vol: 1: 80 – 96.
AYATA, Fmran (2002), “Bir Gecelik Fli?ki – Niçin Baz FnsanlarnFutbolu Srf
Dünya Kupas’nda Sevdiklerine Dair”, Dünya Kupas0, Editör: BaC?
Erten, Fstanbul: Fleti?im Yaynlar.
BARRAND, Drew (2002), “Near Miss for World Cup Audiences”, Sports
Marketing,January 2002: 7.
BECKHAM, David – WATT, Tom (2004), Benim Hikayem, Çeviren:
Muharrem Nesij Huvaj, Ankara: Elips Kitap / 60.
BENNETT, Roger (1999), “Sports Sponsorship, Spectator Recall and False”,
European Journal of Marketing, Vol: 33, No: 3/4: 291 – 313.
BORA, Tanl (Derleyen) (2001), Tak0mdan Ayr0 Düz Ko3u, 2. Bask,
Fstanbul: Fleti?im Yaynlar.
BROWN, Graham (2000), “Emerging Issues in Olympic Sponsorship:
Implications for Host Cities”, Sport Management Review, Vol: 3:
71 – 92.
BROWN, Terry D. – RAALTE, Judy L. Van – BREWER, Britton W. –
WINTER, Christa R. – CORNELIUS, Allen E. – ANDERSEN,
Mark B. (2002), “World Cup Soccer Home Advantage”; Journal of
Sport Behaviour;Vol: 25; No: 2: 134 – 144.
CHALIP, Laurence – GREEN, B. Christine (2003), “Effects of Sport Event
Media on Destination Image and Intention to Visit”, Journal of Sport
Management,Vol: 17: 214 – 234.
DEBORD, Guy (1996), Gösteri Toplumu ve Yorumlar, Çeviren: Ay?en
Ekmekçi – Ok?an Ta?kent, Fstanbul: AyrntYaynlar.
DEMFRER, Temel (1998), Brecht Bitti, Futbol Verelim! – Postmodern
Müdahale ve Ba3kald0r0=mkân0,Fstanbul: Öteki Yaynevi.
ERTEN, BaC?(Editör) (2002), Dünya Kupas0,Fstanbul: Fleti?im Yaynlar.
GÖKDEMFR, Oktay (1999), “Bir Politik Söylem Arac Olarak Futbol”,
Dü3ünen Siyaset, Yl: 1, Say: 2, Ankara: Ersan-Er Yaynclk ve
Matbaaclk, Mart 1999.
GÜLTEKFNGFL, Murat (2002), “Dünya Kupas Nedir?”, Dünya Kupas0,
Editör: BaC?Erten, Fstanbul: Fleti?im Yaynlar.
89
HORAK, Roman – REITER, Wolfgang – BORA, Tanl (Derleyenler) (1993),
Futbol ve Kültürü, Fstanbul: Fleti?im Yaynlar.
JUNGE, Astrid – DVORAK, Jiri – GRAF-BAUMAN, Toni (2004),
“Football Injuries During The World Cup 2002”;
American Journal of Sports Medicine,
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0918/is_1_32/ai_11426823,
January – February 2004.
KLOSE, Andreas (1993), “Televizyon Yapm – Medya Yapm Bir Ürün
GerçekliCi Nasl DeCi?tiriyor?”, Futbol ve Kültürü, Derleyenler:
Roman Horak – Wolfgang Reiter – Tanl Bora, Fstanbul: Fleti?im
Yaynlar.
KUPER, Simon (1996), Futbol Asla Sadece Futbol DeIildir,Çeviren: Sinan
Gürtunca, Fstanbul: Sabah Kitaplar.
MEENAGHAN, Tony (1991), “Sponsorship – Legitimising the Medium”,
European Journal of Marketing,Vol: 25, No: 11: 5 – 10.
MOSS, Caroline (2002), “World Cup is Surround”, ProSound News,
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_hb252/is_200207/ai_hibm1G19893...,
July 2002.
RITCHIE, J. R. B. (1998), “Assessing the Impact of Hallmark Events:
Conceptual and Research Issues”, Journal of Travel Research,
Vol: 23 (1): 2 -11.
TOOHEY, Kristina - TAYLOR, Tracy – KI LEE, Choong (2003), “The FIFA
World Cup 2002: The Effect of Terrorism on Sport Tourists”, Journal
of Sport Tourism,Vol: 8 (3): 167 – 183.
TOFFLER, Betsy-Ann – IMBER, Jane (1994), Dictionary of Marketing
Terms,2
nd
Edition, U.S.A.: Barron’s Educational Series.
UZTUV, Ferruh (2001), “Devlet, Belediyeler, Özel Sermaye Üçgenindeki
Futbol Yönetiminde Tecimsel ve Siyasal Fmaj Kayglar”, Tak0mdan
Ayr0 Düz Ko3u, Derleyen: Tanl Bora, 2. Bask, Fstanbul: Fleti?im
Yaynlar.
YAMAK, Oygur (2002), Futbolda Türkiye’nin Tak0m0 – Seksen Y0ll0k
Öykü, Fstanbul: Sinerji Yaynlar.
YORIO, Kara (2004), “World Cup Offers NHL More than the Olympics”,
Sporting News,30.08.2004: 53 – 55.
-, (2004), “The 2002 FIFA World Cup™ Marketing Programme”;
http://www.fifa.com/en/marketing/concept/index/0,1304,14,00.html;
14 .10.2004.
-, (2004), “The Business Sponsorship Incentive Scheme for Sport”;
http://www.sportsmatch.co.uk/Schol.pdf;14.10.2004.
(2002), http://www.fifa.com;07.06.2002.
(2002), http://www.2002worldcupkorea.org;16.10.2002.
(2002), http://www.onefootball.com;19.10.2002.
(2004), http://www.worldcup-history.com;15.07.2004.
90
(2004), http://www.worldcup.isn.pl;15.07.2004.
(2004), http://www.worldcup-soccer.info;23.07.2004.
(2004), http://www.worldsoccer.com;07.06.2002.
(2004), http://www.planetworldcup.com;09.07.2004.
(2004), http://www.phesprit.info/worldcup/;14.07.2004.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com