You are here

Kadın ve Erkek Yöneticilerin Yönetimi Altındaki Personelin Motivasyon, Stres ve İş Tatmini Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

A Research Aimed to Determine The Differencies of Motivation, Stress and Job Satisfaction of Employees Working Under Supervision of Female and Male Managers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In recent years, it is seen that female managers are employed at top management both in public and private sectors. In this study, it is aimed to determine the differences of employees' motivation, stress and job satisfaction working under supervision offemale and male managers. As a result of a research made with 108 employees working in 8 different banks displaying activity in Kayseri, Yozgat and Nevşehir, it is determined that motivation, stress and job satisfaction of employees working under supervision of female managers are higher than the employees working under supervision of male managers. The differencies are statistically meaningful.
Abstract (Original Language): 
Son yıllarda gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe kadın yöneticilerin üst kademelerde görev aldığı görülmektedir. Bu çalışmada, üst düzey kadın ve erkek yöneticilerin gözetimi alttnda çalışan personelin motivasyon, stres ve iş tatmini farklılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerindeki toplam 8 bankada, 108 çalışanla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, kadın yöneticilerin gözetiminde çalışan personelin stres, iş tatmini ve motivasyon düzeylerinin, erkek yöneticinin gözetiminde çalışan personelin stres, iş tatmini ve motivasyon düzeyinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Farklılıklar istatistiksel açıdan anlamlıdır.
125
138

REFERENCES

References: 

Aycan, Z. (1998). "Kadınların îş Hayatında Başarılarını Etkileyen Faktörler," Human Resources, Sayı:7: 78-86.
Bala, A. (2000). Öğretim Elemanlarının Iş Stresi, Kuram ve Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Bandura, A.(1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York, NY: W.H. Freeman & Co. Bayrak, S. ve Yücel, A. (2001). "Kadın Cinsiyeti, Yöneticilik ve Güç Bir Paradoks mu?," 8. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, ss.124-129. Berry, L. M. (1997). Psychology at Work. San Francisco: McGraw Hill Companies Inc. Bingöl, D. ve Naktiyok, A. (2001). "Yönetici Akademisyenlerin Temel Stres Kaynakları ve Stresle
Mücadele Teknikleri," 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Yayın
No:10, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, ss.323-335. Brief, A.P. (1998). Attitudes in and Around Organizations, Thousands Oaks, Ca:Sage. Davis, K. (1998). İşletmede İnsan Davranışı: Örgütsel Davranış. Çev. Kemal Tosun ve diğerleri,
İstanbul
:
İÜ İşletme Fakültesi Yayın No
:
199. Dobbins, G.H. ve Platz, S.J (1986). "Sex Differences in Leadership: How Real Are They?,"
Academy of Management Review, 11:112-130. Donnell, S.M. ve Hall, J. (1980). "Men and Woman as Manager: Asignificiant Case of No
Significiant Difference," Organizational Dynamics, 8(4):60-77. Dowling, P.J. ve Nagel, T.W. (1986). "Nationality and Work Attitudes: A Study of Australian and
American Business Major", Journal of Management, 12:121-128. Eagly, A.H. ve Johnson, B.T. (1990). "Gender and Leadership Style: A Meta-Analysis" Pschology
Bulletin, 108:233-256.
Erdoğan, 1. (1996). İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul: Avcıol Basın-Yayın. Eren, E. (1993). Yönetim Psikolojisi, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayınlan Ertürk, M. (2001). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. 3.Bası, İstanbul : Beta Yayınları. Francis, G. ve Milbourn J.G. (1980). Human Behaviour In The Work Environment: A
Managerial Perspective, Goodyear Publishing Company Inc, California. Finn, P. (1998). "Correctional Officer Stres: A Cause for Concern and Additional Help', Federal
Probation, 62(2):65-75.
Gibson, C.B. (1995). "An investigation of Gender Differences in Leadership Across four Countries,'' Journal of International Business Studies, 26(2):255-280.
137
M. Özdevecioğlu-A. Bulut-E. Tekçe-Y. Çirli-T. Gemici-M. Tozal-Y. Doğan /Kadın ve Erkek Yöneticilerin Yönetimi Altındaki Personelin Motivasyon, Stres ve İş Tatmini Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Gökakın, Z.Ö., (2000). "Doksanlı Yılların Yeni Kahramanları: Türkiye'deki Girişimci Kadın Profili,ı' 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, ss. 110-118.
Katrinli, A. ve Özmen Ö.A. (1990). "Yönetici Olarak Kadınlar: Duygulan, Güdüleri, Başarılan, Problemleri" Dokuz Eylül 1İBF Dergisi, 5(1-2):108.
Koçel, T. (1999). İşletme Yöneticiliği. 7.Bası, İstanbul : Beta Yayınlan.
Konrad,
A.M.
, Waryszak R. ve Hartmann L. (1997). "What Do Managers Like To Do? Comparing Women and Men in Australia and the US," Australia Journal of Management, 22(1):72-84.
Landy, F, (1983). Performance Measurement and Theory. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Assoc.
Marshal, J. (1995). "Women Managers Moving On:Exploring Issues of Career", Third National
Women in Leadership Conference, ss.23-27. Rosener, J.B. (1990). "Ways Women Lead/' Harvard Business Review, 68(6):118-127. Statham, A. (1987). "The Gender Model Revisited: Differences in the Management Styles of Men
and Women Sex Roles", 16:409-429.
Şahin
, N. (1994). Stresle Başa Çıkma, (Ed. Suna Tevruz), Türk Psikologlar Derneği Yayını No.2,
Ankara.
Ünsoy, Ö. ve Gürol M.A. (2000). "Kadınların Girişimcilikteki Rolleri: Günümüz Koşullarında Engel ve Fırsatların Bir İrdelemesi," Marmara Üniversitesi IIBF Dergisi, 16(1):390-395.
Wentling, R.M. (1992). "Women In Middle Management: Their Career Development and Aspirations," Business Horizons, 35(1):42-54.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com