You are here

BANKA ÇALIŞANLARININ MOTİVASYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

A COMPARATIVE STUDY ON MOTIVATION LEVELS OF PUBLIC AND PRIVATE BANK EMPLOYEES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, it has been tried to find out the factors which influence motivation levels of staff employed in private and public banks in service sector the most and in which sector, these factors are more effective, by comparing the two. In this study, 116 persons out of 213, employed in three state-owned banks and four private banks were included. Data for the study were obtained using the survey method . The result of study showed that there is no difference in terms of factors affecting motivation’s level of staff employed in state-owned and private banks, although the organizational structures of state-owned and private banks were very different. It has been seen that psycho-social and organizational-managerial factors are effective in order to enhance motivation.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, hizmet sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu bankalarında çalışan personelin motivasyon düzeylerini en fazla etkileyen faktörler ve bu faktörlerin hangi sektörde daha etkili olduğu karşılaştırmalar yapılarak belirlemeye çalışılmıştır. Çalışmaya üç kamu bankası ve dört özel bankada çalışan toplam 213 personelden 116 sı dahil olmuştur. Çalışma için veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın sonucunda kamu bankaları ve özel bankaların örgüt yapılarının farklı olmasına rağmen işgören motivasyonunu etkileyen faktörlerin çok büyük farklılık göstermediği ortaya konulmuştur. Motivasyonu artırmada psiko-sosyal ve örgütsel-yönetsel faktörlerin etkili olduğu görülmüştür.
1-17

REFERENCES

References: 

• Abdul, Q., Sukirno., Ayyaz, M. (2011). A Preliminary Investigation of Employee
Motivation in Pakistan's Banking Sector. Research & Practice in Human Resource
Management, 10(1), 38-53.
• Başaran, İ. E. (1998). Yönetimde İnsan İlişkileri: Yönetsel Davranış. İkinci bası. Ankara.
• Batol, K. M and Martin, D. C. (1998). Management. McGraw Hill.
• Bento, D and Halloran, J.(1991). Applied Human Relations: An Organizational Approach.
Prentice Hall Inc., USA, 1991.
• Brief, A. P. and Aldag, R. J. (1976). Correlates of Role Indices, Journal of Applied
Psychology, 61(4), 468-472.
• Dimitris, M. (2008). An Evaluation of Employee Motivation in the Extended Public Sector
in Greece. Employee Relations, 30(1), 63-85.
• Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Kırklareli: BetaBasım.
• Grant, A. (2008). The significance of Task Significance: Job Performance Effects,
Relational Mechanisms, and Boundary Conditions. Journal of Applied Psychology, 93(1),
108-124.
• Halbesleben, J., & Bowler, M. (2007). Emotional Exhaustion and Job Performance: The
Mediating Role of Motivation. Journal of Applied Psychology, 92 (1), 93-106.
• Huddy, J.J. (1992). The Motivation Trap, HR Magazine, 37 (120), 63-67.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32 Eylül – Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
16
• Islam, R. and Ismail, A.Z. (2008). Employee Motivation: a Malaysian Perspective.
International Journal of Commerce and Management. 18(4), 344-62.
• Jon, S. G.(2011). A Study of Job Motivation, Satisfaction, and Performance among Bank
Employees. Journal of Global Business Issues. 5(1), 29-42.
• Lather, A. S., & Jain, S. (2005). Motivation and Job Satisfaction: A study of Associates of
Public and Private Banking. Delhi Business Review, 6(1), 77-84.
• Lee, S., Kim, Y., Hemmington, N., & Yun, D. (2004). Competative Service Quality
Improvement: A Case Study in the Fast Food Industry. Food Service Technology, 4(2), 75-84.
doi:10.1111/j.1471-5740.2004.00093.x
• Leonard, H. N., Beauvais L. L., and Scholl, W. R. (1999). Work Motivation: The
Incorporation of Self-Concept-Based Processes, Human Relations, 52(8), 969-974.
• Mitchell, T. R. (1982). Motivation: New Directions for Theory, Research, and Practice,
The Academy of Management Review, 7(1), 80-88.
• Mitchell, T.R. and Daniels, D. (2003), Observations and Commentary on Recent Research
in Work Motivation, in Porter, L.W., Bigley, G.A. and Steers, R.M. (Ed.), Motivation and
Work Behavior, McGraw-Hill, New York, NY, pp. 26-44.
• Nawab, S., Ahmad, J., Shafi, K.(2011). An Analysis of Differences in Work Motivation
Between Public and Private Sector Organizations. Interdisciplinary Journal of Contemporary
Research in Business, 2( 11), 110-127.
• Ortega, E. ve Gonzales, L. (2007). Marketing Research in Different Settings. Journal of
Business Research, 60(2), 95-97.
• Ölçer, F. (2005). Departmanlı Mağazalarda Motivasyon Üzerine Bir Araştırma. Erciyes
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, 1-26
• Öztürk, Z., Dündar, H. (2003). Örgütsel Motivasyon ve Kamu Çalışanlarını Motive Eden
Faktörler”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4( 2), 57-68.
• Robbins, S. P ve Coulter, M. (2009). Management. 10th. Ed. New Jersey: Pearson
Education, Inc.
• Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2001). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 32 Eylül – Ekim 2012
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
17
• Sapancalı, F. (1993). Çalışanların Güdülenmesinde Kullanılan Özendirme Araçları.
Verimlilik Dergisi. Ankara: MPM Yayınları, No 4.
• Samina, N., Jawwad, S., Khuram, S., (2011). An Analysis of Differences in Work
Motivation between Public and Private Sector Organizations. Interdisciplinary Journal of
Contemporary Research In Business, 2(11), 110-127
• Seema, M. (2009). Motivation, Performance and Satisfaction Among University Teachers:
Comparing Public and Private Sector in Pakistan and Malaysia. South Asian Journal of
Management, 16(4), 7-28.
• Taşkın, Ç., Akat, Ö. ve Erol, Z. (2010). Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen
Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa’da bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt.10, Sayı:3, 11-22.
• Tuna, M ve Türk, M. S., (2006). Kamu ve Özel Sektör Matbaa İşletmelerinde Çalışanların
İçsel Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
Sayı.16, 619-632.
• Qayyum, A and Sukirno., (2012). An Empirical Analysis of Employee Motivation and the
Role of Demographics: the Banking Industry of Pakistan. Global Business and Management
Research: An International Journal, 4(1), 1-14.
• Usugami, J. & Park, K. (2006). Similarities and Differences in Employee Motivation
viewed by Korean and Japanese Executives: Empirical Study on Employee Motivation
Management of Japanese Affiliated Companies in Korea. International Journal of Human
Resource Management, 17(2), 280–294.
• Van Knippenberg, D. (2000). Work Motivation and Performance: A social Identity
Perspective . Applied Psychology, 49(3), 357-371.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com