You are here

Krizlerin Aşılmasında Önemli Bir Araç Olan İşveren Motivasyonuna Yönelik Olarak İstanbul Tekstil Sektörü işletmelerinin incelenmesi

Investigation of Organizations Operating in Textile Sector in Istanbul to Understand The Effects of Employee Motivation in Overcoming Crises

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today, with the rise of globalization, organizations need to carry out their operations in a more competitive and unstable conditions. Survival of organizations in such conditions depends on their protecting themselves from dangers and making use of opportunities in the market. First thing to be done by organizations to protect themselves. From dangers and make use of opportunities is to establish and effective crisis management system. In crisis conditions, particularly managers, responsibilities connected with human resources-related operations which are usually drawn on by managers to survive from crises increase. Hence, instead of short term solutions to problems relating to human resources, it is necessary to implement long term solutions which are found out as a result of cooperative endeavor and which are constructive and stable. Here, relationship between operations carried out by organizations to enhance their staff's motivation and operations carried out to cut to expenses connected with staff and experiencing a crisis is investigated and some suggestions are provided.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde küreselleşme ile birlikte geçmiı dönemlerden çok daha yoğun bir rekabet ve belirsizlik ortamında faaliyetlerini sürdüren örgütlerin varlığını devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlıdır. Bunun sağlanabilmesi için de öncelikle örgütlerde etkili bir kriz yönetim sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Özellikle işletme yöneticilerinin, kriz ortamlarından çıkabilmek için sıkça tercih ettiği insan kaynağına ilişkin uygulamalarda sorumlulukları daha da artmaktadır. Bu bakımdan insan kaynağına ilişkin, kısa vadeli çözümler yerine uzun vadede düşünülüp, birlikte tartışılmış; akıllı, yapıcı ve kalıcı uygulamaların yaşama geçirilmeleri gerekmektedir. Kriz dönemlerinde işletmelerin personelin motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyetleri ile olumsuz yönde etkileyen çalışanlarla ilgili tasarrufa gitme faaliyetinin kriz yaşamayla ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır ve bu konuda bazı öneriler getirilmiştir.
59
71

REFERENCES

References: 

AKAT, İlter, Gönül Budak, Gülay Budak; İşletme Yönetimi, Barşş Yayınları, İzmir 1999 ALDEMİR Ceyhan, ATAOL Alpay, BUDAK Gönül, İnsan Kaynaklan Yönetimi, Barşş Yayınları, IV. Bask, İzmir, 2001
BİÇER İsmail H., KÜSKÜ Fatma, "Örgütsel Değişim Çabalarının İnsan Kaynaklan Yönetimi ile İlişkisi: Türk Tekstil Sektörü Örneği", 7. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 27-29 Mayıs 1999, istanbul
BUDAK, Gönül ve Gülay Budak; Halkla İlişkiler, 2.baskı, İzmir 1998
CAN, Esin Nesrin; Kriz Dönemlerinde İşletme Stratejileri (Yayınlanmamşş Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 1994
CAN, Halil; Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999
CÜCELOGLU, Doğan; İnsan ve Davranışı, 9.baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999
ÇELİK, Adnan; İşletmelerde Kriz Yönetimine İlişkin Teorik ve Uygulamak Bir Çalışma
(Yayınlanmamşş Doktora Tezi, Konya 1995
EREN, Erol; Örgütsel Davranşş ve Yönetim Psikolojisi, 5.Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1998
EREN, Erol; Yönetim ve Organizasyon, 3.baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1996 ERGİN, Esin; İşletme Politikaları, İstanbul 1992, Der Yayınlan
GÜRSAKAL Necmi, Bilgisayar Uygulamalş İstatistik I, Marmara Kitabevi Yayınları, Bursa, 1997 GÜRSOY Mehmet, "Kriz Yönetiminde İnsan Kaynaklan", İstanbul Sanayi Odasş Dergisi, Sayı:423 HİNTERHUBER, Hans H. ve Wolfgang Popp "Are You A Strategist Or Just A Manager?" , Harward Business Rewiev, January February 1992
HURST, David K.,
Kri
z ve Yenilenme, Çev: Ela Güldemir, Alfa B.Y.D., İstanbul 2000
JİMENEZ,
Davis
; "When You Are The Headline: A Guide To Understanding Crises Management" ,
Franchising World, April 2001, V33, İ3
JOHNSON, D.M.A.; A Modern Account of Problem Solving, Psychological Bulletin, 1944
70
Yönetim ve Ekonomi
10/1 (2003) 59-71
KÜSKÜ Fatma, "Kriz döneminin İnsan Kaynaklan Yönetimi Uygulamalarına Etkileri: Ampirik Bir inceleme', Amme idare Dergisi,Türkiye ve Orta Doğu Amme İdare Enstitüsü Yayınlan, 34/1 Mart
2001
KÜSKÜ Fatma, "Krizde İnsan Kaynaklan Yönetimi: Türk Tekstil Sektöründe Bir Araştırma", 8.
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, Nevşehir, 25-27 Mays 2000
LİPPİT,
Gordo
n L. ve Warren H. Schmit; "Crises In A Developing Organizations'', Harward
Business Rewiev, November December 1967
MİLBURN,
Thoma
s W., Randall S. Schuller ve Kenneth H. Watman; "Organizational Crisis: Part 1" , Human Relations, Volume 36, Number 12, 1983
MORGAN, Clifford
T.
; Psikolojiye Giriş (Çev: Hüsnü Ana), H.baskı, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınlan Yayın No:1, Ankara, 1995
ÖRÜCÜ, Edip ve SAFRAN, Barış; "imalat işletmelerinde Orta ve Üst Kademe Yöneticilerin Ücret Düzeylerinin Problem Çözme Başarılan Üzerine Etkisi", Atatürk Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayş 5-6, Aralık 2002
ÖRÜCÜ, Edip ve CABAR, Yaşar; "Kamu ve Özel Sektör Banka Çalışanlarında Şş Tatmini Muğla İli Örneği", Örgütlerde İnsan Davranışlarının Yönetimi Sempozyumu, İzmir, 1998 ÖRÜCÜ, Edip; "Güdülemenin Neresindeyiz?', İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 12, Sayş 139, Ankara, Ekim 1997
SABUNCUOĞLU Zeyyat, Personel Yönetimi; Politika ve Yönetsel Teknikler, VIII. Bask, Furkan
Ofset, Bursa, 1997
ŞİMŞEK M. Şerif, AYDOĞAN Enver, "Kriz Ortamlarında Stratejik İnsan Kaynaklan Yönetimi
Stratejisi", Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 14, Sayı:1, Yıl:2000
ŞİMŞEK, M. Şerif; Yönetim ve Organizasyon, Nobel Yayınlan, Ankara 1999
TÜRK, Murat; İşletmelerde Kriz Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Çözümü
Üzerine Bir Araştırma (Yayınlanmamşş Yüksk Lisans Tezi), Adana 1995
WALLAS, G.; The Art of Thought, New York: Hrcourt, Brace&World, 1926

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com