You are here

OTELCİLİK SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEBİLECEK KRİZLERE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

A Research On Measures To Be Taken Against Crises That May Occur In The Hospitality Industry

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.539

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Political or economic crises, depending on internal or external factors, can seriously affect the hospitality industry. In times of crisis that may occur, crises need to be lifted in the middle. If it can not be removed from within, the effects must be minimized. This can be achieved, the experience gained during past crises, and the knowledge and skills of decision-makers on how to manage crises can play an important role. In the study, it was researched what kind of measures will be taken by the people in the managerial stages of the hotel business in crisis situations that may occur. Questionnaire technique was used as a data collection tool in the survey and it was benefited from Israeli, Mohsin and Kumar (2011) 's crisis management scale. Data from the questionnaires were analyzed through statistical package program. As a result of the research, hotel management has reached the conclusion that they will attach more importance to marketing efforts against a future crime. In addition, it appears that more than half of the hotel enterprises participating in the survey did not have much crisis management team.
Abstract (Original Language): 
İçsel veya dışsal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan politik veya ekonomik krizler otelcilik sektörünü ciddi şekilde etkileyebilmektedir. Meydana gelebilecek kriz dönemlerinde, krizlerin ortadan kaldırılması, ortadan kaldırılamıyorsa etkilerinin en aza indirilmesi gerekmektedir. Bunun başarılabilmesinde, geçmiş kriz dönemlerinde elde edilen deneyimler ve karar alıcıların krizleri nasıl yönetecekleri konusundaki bilgi ve becerileri önemli rol oynayabilmektedir. Çalışmada otel işletmelerinde yönetici kademelerinde bulunan kişilerin meydana gelebilecek kriz durumlarında ne tür tedbirler alacakları araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmış olup, bunun için Israeli, Mohsin ve Kumar (2011)’ın kriz yönetimi ölçeğinden faydalanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda otel işletmelerinin gelecekte meydana gelebilecek bir krize karşı pazarlama çabalarına daha fazla önem verecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan otel işletmelerinin yarısından fazlasının kriz yönetimi ekibine sahip olmadığı görülmüştür.
208
214

REFERENCES

References: 

Akıncı, Z. (2010). Konaklama işletmelerinde kriz yönetimi: Alanya bölgesindeki konaklama işletmelerinde kriz sürecinde karşılaşılan sorunların tespit ve çözümüne yönelik bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Isparta.
Asunakutlu, T., Safran, B., & Tosun, E. (1997). Kriz Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. Dynamics, 26(2 s 52).
Baydas, M., Tan, M., & Ayhan, E. (2016). Positive Effects of Export and Marketing Strategies on Firms Durıng Economic Crises, 5(5).
Garg, A., Block, C., Jalan, P. J. S., & Jaya, P. (2009). Crisis in Hospitality and Tourism: A study on the impacts of terrorism on Indian Hospitality and Tourism Industry. MM University Journal of Management Practices, 3(1).
Glaesser, D. (2006). Crisis management in the tourism industry. Routledge. Great Britain
Israeli, A. A., Mohsin, A., & Kumar, B. (2011). Hospitality crisis management practices: The case of Indian luxury hotels. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 367-374.
Karaçor, S. & Garda, A. (2015). Ekonomik Kriz Döneminde Turizm Pazarlaması Tourism Marketing In Crisis Era. International Conference On Eurasian Economies, 902-907.
Köroğlu, A. (2004), Turizmde Kriz Yönetimi: Otel İşletmelerinde ve Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
Kumar, R. (2016). Methodological Considerations in Crisis Management Research: Fictitious Scenarios Vs. Real Crises. Indian Journal of Applied Research, 6(1).
Laws, E., Prideaux, B., & Chon, K. S. (2006). Crisis management in tourism. Cabi. USA
Met, Ö., & Akkaşoğlu, S. (2015). Konaklama İşletmelerinin Krizlere Karşı İzledikleri Finansal Stratejileri ve Krizlere Karşı Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Antalya Bölgesinde Bir Alan Araştırması. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1).
Milburn, T. W., Schuler, R. S., & Watman, K. H. (1983). Organizational crisis. Part I: Definition and conceptualization. Human Relations, 36(12), 1141-1160.
Semerciöz, F., Pehlivan, Ç., Sözüer, A., & Mert, A. (2015). Crisis Management Practices and Strategic Responses Through Customer Loyalty and Price Strategy in Hard Times: Evidence from Fine-dining Restaurants. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 149-156.
Sarı, Y. & Seçilmiş, C. (2010). 2008 Yılı Finansal Ekonomik Krizinin Türkiye Turizm Sektörüne Yansımaları Üzerine Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 191-204.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com