You are here

YILDIZ ERKEK MİLLİ VE AMATÖR BADMİNTONCULARIN BAZI FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE ANTROPOMETRİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF SOME PHYSICAL, PHYSIOLOGIC AND ANTHROPOMETRIC PARAMETERS OF JUNİOR MALE NATIONAL AND AMATEUR BADMINTON PLAYERS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was the comparison of some physical, physiologic and anthropometric parameters of junior national and amateur level male badminton players. For volunteering purpose 20 sportsmen were participated 10 national Junior (age:11.20 ± 0.6) and 10 amateur (age:11.80 ± 0.63). The statistical analysis was evaluated by the use of SPSS package program containing Mann Whitney U test. The physical and physiological tests were done among national and amateur sportsmen, 30, 60 m, Zig-zag (4x10m), vertical jump and an important difference was found in the reaction time tests of right, left hand light, left hand ve left foot sound test parameters of the national sportsmen. As for the anthropometric measurements which were done between national and amateur sportsmen an important difference was determined in body fat rate with circumference measurement of waist measurement. The measurement were done the Badminton National and amateur sportsmen: An important difference was not found among shoulder, chest, hip, upper arm and leg, lower leg circumference, sit and reach flexibilty, anaerobic strength, right hand and right foot sound, right and left foot light reaction tests. As a result: In this research the comparison among the national junior and amateur sportsmen, it is seen that to be a national junior level sportsman it is neccesary to have a certain level of physical, physiological and anthropometric paramaters.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; yıldız milli ve amatör düzeyde erkek badmintoncuların bazı fiziksel, fizyolojik ve antropometrik parametrelerinin karşılaştırılması amaçlandı. Araştırmaya gönüllü 10 yıldız milli (yaş:11.20 ± 0.6) ve 10 amatör (yaş:11.80 ± 0.63) erkek badmintoncu olmak üzere 20 sporcu katıldı. İstatistiksel veriler SPSS paket programında Mann Whitney U testi ile değerlendirildi. Yıldız milli ile amatör sporcular arasında fiziksel ve fizyolojik testlerden 30, 60 m, zik-zak (4x10m), pençe kuvveti, dikey sıçrama ve reaksiyon zamanı testlerinden sağ, sol el ışık, sol el ve sol ayak ses testi parametreleri yönünden mili sporcular lehine anlamlı fark bulunmuştur. Milli sporcular ile amatör sporcular arasında yapılan antropometrik ölçümlerden vücut yağ oranı ile çevre ölçümlerinden karın çevresi ölçümlerinde milli sporcular lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Badminton milli ve amatör sporculara yapılan ölçümlerden omuz, göğüs, kalça, üst kol, üst ve alt bacak çevresi, otur uzan esnekliği, anaerobik güç, sağ el ve sağ ayak ses, sağ ve sol ayak ışık reaksiyon testleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Sonuç olarak; araştırmada karşılaştırılan yıldız milli ve amatör sporcular arasındaki farkın nedeni, yıldız milli düzeyde sporcu olabilmek belli düzeyde fiziksel, fizyolojik ve antropometrik parametrelere sahip olmayı gerektirmektedir.
13-20

REFERENCES

References: 

AÇIKADA, C. ERGEN, E. ALPAR, R. VE SARPYENER, K. (1991). Erkek Sporcularda Vücut Kompozisyonu Parametrelerinin İncelenmesi, Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-25.
AKIN, S., COŞKUN, Ö.Ö., ÖZBERK, N.Z., ERTAN, H. VE KORKUSUZ, F. (2004) Profesyonel Ve Amatör Futbol Oyuncularının Fiziksel Özellikler Ve İzokinetik Diz Kaslarının Konsantrik Kuvvetinin Karşılaştırılması, Journal Of Arthroplasty Arthroscopic Surgery, 15(3), 161-167.
APOSTOLIDIS, A. NASSIS, P.G. BOLATOGLOU, T. VE GELADAS, D.N. (2004). Physiological And Technical Characteristics Of Elite Young Basketball Players, Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 46, 157-280.
BORLU, A. (2005) Değişik Kategorilerdeki Bayan Basketbolcuların Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
ÇOLAKOĞLU, F.F. (2003). Sekiz Haftalık Aerobik Egzersiz Programının Sedanter Orta Yaşlı Bayanların Bazı Fiziksel Fizyolojik Ve Kan Parametreleri Üzerindeki Etkileri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
DEMİRCİ, A. VE DEMİRCİ, N. (2007). Adım Adım Badminton, Ankara: Spor Yayınevi.
DÜNDAR, U. (2003). Antrenman Teorisi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
ELER, S. (1996). Bir Sezonluk Antrenman Periyotlaması Boyunca Üst Düzey Erkek Hentbolcülerin Bazı Motorik Ve Fizyolojik Parametrelerinin İncelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Gil, S.M., Gil, J. Irazusta, A. Ruiz, F. And Irazusta, J. (2004) Anthropometric And Physiological Profile Of Successful Young Soccer Players, Part III: Physiology and kinanthropometry, Journal of Sports Sciences, 22(6),521-566.
GÜLLÜ, A. VE GÜLLÜ, E. (2001). Genel Antrenman Bilgisi, Malatya: Umut Matbaacılık.
GÜLMEZ, İ. (2007). Badminton Öğretimi, Ankara: Badminton Federasyonu Yayınları.
GÜZEL, N.A. ÇOLAKOĞLU, F. KARACAN, S. ÖZ, E. AKYÜZ, M. VE ASLANOĞLU, E. (2007). 13-16 Yaş Grubu Kız Voleybol Ve Futbolcuların Bazı Fiziksel Fizyolojik Ve Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması, 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 9-11 Kasım.
HARRİSON, A., THOMPSON, K.G., COSGROVE, M., HARDMAN, S. AND DİETZİG, B. (2003) Physical Characteristics And Body Mass Management Of İnternational Judo Players, Communications to the 12th Commonwealth International Sport Conference, Journal of Sports Sciences, 21:4,255-293.
KAMAR, A. (2003). Sporda Yetenek, Beceri Ve Performans Testleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
LIESHOUT, V.A.K. (2002). Physiological Profile Of Elite Junior Badminton Players In South Africa, A Dissertation Submitted To The Department Of Sport And Movement Studies, (Johannesburg for the Degree of MPhil) Rand Afrikaans University, (Sport Science).
SAVAŞ, S. VE UĞRAŞ, A. (2004). Sekiz Haftalık Sezon Öncesi Antrenman Programının Üniversiteli Erkek Karate Sporcularının Fiziksel Ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkileri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 257-274.
SEVİM, Y. (2007). Antrenman Bilgisi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
ŞAHİN, M. (2006). Beden Eğitimi Ve Spor Sözlüğü, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
ŞEKEROĞLU, Ö.M. (2005) Yıldız Milli Erkek Basketbol Takımı Sporcularının Antropometrik Profillerinin Belirlenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
ŞENEL, Ö. (1991). Effect Of Continuous And Interval Running Programs on Aerobic and Anaerobic Capacities of High Schoolboys Aged 14-16 Years, (Unpublished master thesis) Middle East Tecnical University, Social Sciences Institute.
TAMER, K. (2000). Fiziksel Ve Fizyolojik Performansın Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi, Ankara: Bağırgan Yayımevi.
UĞRAŞ, A. ÖZKAN, H VE SAVAŞ, S. (2002). Bilkent Üniversitesi Futbol Takımının 10 Haftalık Ön Hazırlık Sonrasındaki Fiziksel Ve Fizyolojik Karakteristikleri, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 241-251.
20

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com