You are here

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE FELSEFE ÖĞRETİM PROGRAMI VE UYGULAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ACCORDING TO TEACHERS VIEWS, PHILOSOPHY TEACHING POGRAM AND DIFFICULTIES FACED IN THE APPLICATION PROCESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the difficulties faced in secondary school philosophy course teaching program and application process from teachers' perspectives. The sample of this research is constituted by 16 philosophy group teachers who are actively serving at the secondary schools in Kütahya city center area. The data for research using qualitative approach collected by a survey which was developed by the researcher to collect personal information about the teachers and interview forms prepared in a semi-structured way to determine teachers' opinions. Data analysis has been done according to the qualitative approach by using content analysis methodology, and the findings were categorized to conduct the analysis. According to the findings teachers considered old program as being abstract, teacher centered, topic centered, boring, while they deliberated the new program as being concrete, student centered, activity centered and fun. The most positive feedback teachers give with regard to the program was that the programs is supported with current examples, while the most negative comment was that the program being insufficient about teaching concepts and teacher being remain in the secondary role. Primary problems that teachers faced while applying the teaching program were that students perceiving knowledge as dysfunctional, insufficient class hours and low levels of student readiness. For the program to be more effective teachers suggest, increasing class hours, responding to students needs and interests with the program, supporting the subjects with current examples and making the explanations more concrete with analogies.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim felsefe dersi öğretim programı ve uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları öğretmen görüşleri açısından tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Kütahya il merkezindeki ortaöğretim okullarında görevli 16 felsefe grubu öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel bir yaklaşımla gerçekleştirilen araştırmanın verileri felsefe grubu öğretmenlerinin kişisel özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan anket ve öğretmenlerin görüşlerini saptamak amacıyla hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile toplanmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak içerik analizi kullanılmış, ulaşılan bulgular kategorilere ayrılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler eski programı soyut, öğretmen merkezli, konu merkezli, sıkıcı olarak nitelendirirken, yeni programı somut, öğrenci merkezli, etkinlik merkezli ve eğlenceli olarak değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin programın içeriğine ilişkin ifade ettikleri en olumlu görüşleri, programın güncel örneklerle desteklenmiş olması, en olumsuz taraflarının ise, programın kavram öğretiminin yetersizliği ve öğretmenin ikinci planda kalmasıdır şeklinde ifade edilmiştir. Öğretmenlerin öğretim programını uygularken karşılaşmış olduğu temel problemlerin başında öğrenciler tarafından bilginin işlevsiz algılanması, ders saatinin yetersiz oluşu ve öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük olması gelmektedir. Programın daha etkin uygulanabilmesi için ders sürelerinin artırılması daha fazla görsellere yer verilmesi, programın öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi, konuların güncel örneklerle desteklenmesi, anlatımların benzetmelerle somutlaştırılması öğretmenler tarafından önerilmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akdağ, B. (2002). Ortaöğretimdeki Felsefe Derslerinin Etkililiğinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 11-28.
Arslan, A. (1996). Felsefeye Giriş. Ankara: Vadi Yayınları.
Aydın, İ. H. (2006). Bir felsefi metafor "yolda olmak". Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6(4), 9-22.
Beydoğan, H. Ö., Cihan, M. ve Taşdemir, A. (2006). Lise Felsefe Öğretim Programının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 7 (2). 17-37.
Biçer, B.
(2013)
. Analysis of Pre-service Teachers' Views of Philosophy through Metaphors. Anthropologist, 16(1-2): 229-240.
Biçer, B. (2010). Türkiye'de cumhuriyet öncesi dönemde Türk okulları ile Amerikan kolejlerinde felsefe grubu derslerinin öğretimi (1839-1922). Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of World of Turks, 2(3). 195-211.
Cicioğlu, H. (1985). Cumhuriyet döneminde ortaöğretim programlarında felsefe grubu derslerinin analizi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 10 (55). 16-22.
Dombaycı, M. A. (2008). Türkiye'de ortaöğretimde felsefe öğretiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Durdukoca, Ş. F. (2011). Yeni ortaöğretim felsefe dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Malatya ili örneği). I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Özet Kitabı. 201-203. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Ergün, M. ve Yapıcı, M. (2007). Öğretmen Adaylarının Felsefe Dersine İlişkin Görüşleri. [Online]:http://myapici.blogspot.com/2007/12/retmen-adaylarinin-felsefe-dersine.html adresinden 28 Mayıs 2013 tarihinde indirilmiştir.
İnam, A. (1993). Çözümleyici düşüncenin felsefedeki yeri üzerine. Felsefe Dünyası, 10, 2-7.
Kafadar, O. (1994a). Felsefe Öğretiminin Türk Eğitim Sistemine Girişi ve Tarihi Gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(1). 279-288.
17
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Kafadar, O. (1994b). Türkiye'de cumhuriyet döneminde liselerde felsefe eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(2). 691-718.
Kale (1994). Felsefe Öğretimi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27(1). 113-120.
Kefeli, İ. (2011). Felsefe Öğretiminde Yeni Bir Model Arayışı: Ayşe Teyze'nin Çantası. Jean Baudrillard, Özel Bölüm: Felsefe Eğitimi ve Çocuklar İçin Felsefe, Özne Dergisi, 8(14), 199-210.
Kızıltan, Ö. (2012) Felsefe Öğretimi Sorunları ve Yeni Yaklaşımlar. Eğitim ve Öğretim
Araştırmaları
Dergisi, 1(4). 334-342. Miles, M.B. ve Huberman, A.M (1994). Qualitative Data Analysis. California: Sage
Publications
Runes, D. D. (1942). The Dictionary of Phitosopby, New York: PhilosophicaI Library. Retrieved on October 12, 2011, at URL: http://www.wehavephotoshop.com/ PHILOSOPHY%20NOW/PHILOSOPHY/Nachschlagewerke/Runes,%20D.%20D..% 20Dictionary%20of%20philosophy. %201942pdf
Tozlu, N. (1986). Liselerde felsefe dersinin öğretiminde karşılaşılan problemler- II, MEB Din Öğretimi Dergisi, 8-9. 128-139.
Tümer, Yavuz. (1989). Lise felsefe eğitiminin sorunları. Abece Dergisi, 37.
Weber, A. (1991). Felsefe Tarihi. (Çev: H. Vehbi Eralp). İstanbul: Sosyal Yayınları.
Yavuz, A. (2008). Felsefeden yoksun bir eğitim olur mu? Olursa eğitim ne olur/ nasıl olur? "Tarihsel gelişim sürecinde eğitim-felsefe-bilim ilişkisi üzerine bir analiz". Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(358). 21-32.
Yıldırım A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz Z, Cihan, M. ve Şahin, Ç. (2005). Felsefe Öğretmenlerinin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Düzeylerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11. 199-213.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com