You are here

Öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri

Teacher’s views about supporting learner autonomy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Autonomy support provided by the teacher to students in the learning environment affects their intrinsic motivation and active participation in learning. For this reason, teachers to demonstrate autonomy supportive behaviors carry importance. This research aims to determine the primary and secondary school in-service teachers’ views of autonomy supportive behaviors. The teachers working in primary and secondary schools of Kütahya constitute the target population and 492 teachers were sampled from it for this study. Learner Autonomy Support Scale has been used as a data collection tool. Descriptive statistics, ANOVA and Pearson correlation analysis techniques were used in the data analysis procedure. According to the findings, in general teachers perceive autonomy supporting behaviors necessary in the learning environment, yet, in their opinion these behaviors are being demonstrated most of the time. There is a statistically significant difference between the teachers’ views regarding the necessity of autonomy support and its demonstration. Opinions differ depending on gender, school type and fields. Teachers view on the necessity of autonomy support is at a higher level than their view on its demonstration. Therefore, teachers might be given in-service training with regard todemonstrate autonomy supportive behaviors.
Abstract (Original Language): 
Öğretmenin öğrenme ortamında öğrencilere sağlayacağı özerklik desteği onların içsel olarak güdülenmelerini ve öğrenmeye etkin bir biçimde katılımlarını etkilemektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin özerklik destekleyici davranışları göstermeleri önem taşımaktadır. Bu araştırmada, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin öğrenen özerkliğini destekleme davranışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Kütahya il merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenler, örneklemini ise, 492 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Öğrenen Özerkliğini Destekleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde; betimsel istatistikler, ANOVA ve Pearson korelasyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Bulgulara göre, öğretmenler genel olarak, öğrenme ortamında özerklik destekleyici davranışları her zaman gerekli bulmakta ancak, bu davranışların çoğu zaman sergilenebildiği görüşündedirler. Öğretmenlerin özerklik desteğinin gerekliliği ve sergilenmesine ilişkin görüşleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Görüşler cinsiyete, okul türüne ve branşlara göre farklılaşmaktadır. Öğretmenlerin özerklik desteğinin gerekliliğine ilişkin görüşleri, sergilenmesine ilişkin görüşlerine göre daha üst düzeydedir. Öğretmenlere özerklik desteğini sergilemekonusunda hizmet içi eğitim verilebilir.

REFERENCES

References: 

Acat, B, Anılan, H., ve Anagun, S. S. (2010). The problems encountered in designing
constructivist learning environments in science education and practical suggestions. The
Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (2), 212-220.
Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin
eğitim inançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 1-19.
Aydın, (2008). Autonomous Learners in an Autonomy Class. IATEFL Teacher Training Education
SIG Newsletter, 1, 9-11.
Aydoğdu, C. (2009). Yabancı dil öğretiminde otonom öğrenme: Neden ve nasıl? Uluslar arası
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (8), 68-74.
Balçıkanlı, Ç. (2008). Fostering learner autonomy in EFL classrooms. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16
(1), 277-284.
Bay, E., Kaya, H. İ., ve Gündoğdu, K. (2010). Developing democratic constructivist learning
environment scale. E-Journal of New World Sciences Academy, 5 (2), 646-664.
Bayat, Ö. (2007). Yabancı dil olarak İngilizce öğrenenlerde özerklik algısı, okuduğunu anlama başarısı ve sınıf
içi davranışlar arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Bozack, A. R., Vega, R., Mccaslin, M., & Good, T. L. (2008). Teacher support of student
autonomy in comprehensive school reform classrooms. Teachers College Record, 110 (11).
2389-2407.
Bozgeyikli, H., Sünbül, A. M., Kesici, Ş. ve Üre, Ö. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin
öğrencileri motive etme düzeyleri ile temel psikolojik ihtiyaçlarının ilişkisel analizi. VII.
Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Malatya, İnönü Üniversitesi.
Oğuz, A. (2013). Öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri. International Journal of Human
Sciences, 10(1), 1273-1297.
1293
Bieg, S., Backes, S. & Mittag, W. (2011). The role of intrinsic motivation for teaching, teachers’
care and autonomy support in students’ self-determined motivation. Journal for Educational
Research Online/ Journal für Bildungsforschung Online. 3 (1), 122–140.
Black, A. E., & Deci, E. L. (2000). The effects of instructors' autonomy support and students'
autonomous motivation on learning organic chemistry: A self-determination theory
perspective. Science Education, 84 (6), 740-756.
Brooks, J.G. & Brooks, M.G. (1993). In search of understanding: the case for constructivist classrooms.
Alexandria, VA: American Society for Curriculum Development.
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı (İstatistik, araştırma deseni, SPSS
uygulamaları ve yorum). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Camilleri, A. (1999) The teacher’s role in learner autonomy. In G. Camilleri (Ed.), Learner
autonomy-the teachers views (35-40). Strasbourg, Cedex: Council of Europe Publishing.
Castle, K. (2004). The meaning of autonomy in early childhood teacher education. Journal of Early
Childhood Teacher Education, 25(1), 3 -10.
Ciani, K. D., Middleton, M. J., Summers, J. J. & Sheldon, K. M. (2010). Buffering against
performance classroom goal structures. The importance of autonomy support and
classroom community. Contemporary Educational Psychology, 35, 88-99.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1987). The support of autonomy and the control of behavior. Journal
of Personality and Social Psychology, 53 (6), 1024-1037.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New
York: Plenum.
Deci, E. L., Schwartz, A. J., Sheinman, L. R. & Ryan, R. M. (1981). An instrument to assess
adults' orientations toward control versus autonomy with children: Reflections on
intrinsic motivation and perceived competence. Journal of Educational Psychology, 73 (5),
642-650.
Deniz, M., Avşaroğlu, S., ve Fidan, Ö. (2006). İngilizce öğretmenlerinin öğrencileri motive etme
düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (11), 61-73.
Duy, B. (2007). Güdülenme ve Bireysel Farklılıklar. Alim Kaya (Ed.) Eğitim psikolojisi içinde, (587-
637). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Ergür, D. O. (2010). Öğrenen özerkliğinin kazandırılmasında öğretmenin rolü. International
Conference on Nev Trends in Education and Their Implications, 11-13 November, Antalya
Turkey, 354-359.
Filak, V. F. & Sheldon, K. M. (2008). Teacher support, student motivation, student need
satisfaction, and college teacher course evaluations: Testing a sequential path model.
Educational Psychology, 28, (6), 711–724.
Güneş, F. (2012). Eğitimde zihinsel bağımsızlık. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (1), 3-
21. http://buefad.bartin.edu.tr/dosyalar/000%20-%20jenerik.pdf
Güvenç, H. (2011). Sınıf öğretmenlerinin özerklik destekleri ve mesleki özyeterlik algıları. Kuram
ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (1), 99-116.
Kaplan, H. & Assor, A. (2012). Enhancing autonomy-supportive I–Thou dialogue in schools:
Conceptualization and socio-emotional effects of an intervention program. Social
Psychology of Education: An International Journal, 15 (2), 251-269.
Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi. Dördüncü Basım. Ankara: 3A Araştırma Eğitim
Danışmanlık Ltd. Şti.
Koçak, E., Turan, S. ve Aydoğdu, E. (2012). Öğretmenlerin Yetki Devri, Otonomi ve Hesap
Verebilirliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi Teori ve
Uygulama, 3 (5), 117-148.
Köse, N. (2006). Effects of portfolio implementation and assessment on critical reading and
learner autonomy of elt students. Yayımlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Oğuz, A. (2013). Öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri. International Journal of Human
Sciences, 10(1), 1273-1297.
1294
Leflot, G., Onghena, P., & Colpin, H. ( 2010). Teacher–child interactions: Relations with
children’s self-concept in second grade. Infant and Child Development. 19, 385–405.
Mirci, İ.H. ve Demirel, Ö. (2002). Yabancı dil eğitiminde öğrenen özerkliği. Milli Eğitim, 155-156.
Oğuz, A. (2012). Öğrenen Özerkliğini Destekleme Ölçeğinin Geliştirilmesi. II. Ulusal Eğitim Programları
ve Öğretim Kongresi, Yayımlanmamış bildiri, 27-29 Eylül 2012, Bolu.
Özgüngör, S. (2006) Üniversite öğrencilerinin amaç tarzlarının ve öğretmenlerinin özerklik
destekleyici davranışlarına ilişkin algılarının öğrencinin motivasyonu ve akademik
davranışlarıyla ilişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(25), 27-36.
Pallant, J. (2003). SPSS Survival Manual, Berkshire: Open University Press.
Ramos, R. C. (2006) Considerations on the role of teacher autonomy. Colombian Applied Linguistics
Journal, 8, 183-202.
Reeve, J. (1998). Autonomy support as an interpersonal motivating style: Is it teachable?
Contemporary Educational Psychology, 23, 312–330.
Reeve, J. (2006). Teachers as facilitators: What autonomy-supportive teachers do and why their
students benefit. Elementary School Journal, 106, 225-236.
Reeve, J., Bolt, E. & Cai, Y. (1999). Autonomy-supportive teachers: How they teach and motivate
students. Journal of Educational Psychology, 91 (3), 537-548.
Reeve, J. & Halusic; M. (2009). How K-12 teachers can put self-determination theory principles
into practice. Theory and Research in Education, 7(2) 145–154.
Reeve, J. & Jang, (2006). What Teachers Say and Do to Support Students’ Autonomy During a
Learning Activity. Journal of Educational Psychology, 98 (1), 209-218.
Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., & Barch, J. (2004). Enhancing students' engagement by
increasing teachers' autonomy support. Motivation and Emotion, 28, 147-169.
Ryan, R. M., & Deci, E. L.(2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic
motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55 (1), 68-78.
Sert, N., Adamson, J. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Autonomy and European Language Portfolio
use among Turkish adolescents. Eğitim ve Bilim, 37 (166), 129-140.
Sert, N. (2007). Öğrenen özerkliğine ilişkin bir ön çalışma. İlköğretim online, 6 (1), 180-196.
Sert, N. (2006). EFL Student Teachers’Learning Autonomy. The Asian EFL Journal Quarterly, 8
(2), 180-201.
Sierens, E.,Vansteenkiste, M., Goossens, L., Soenens B. ve Dochy, F. (2009). The synergistic
relationship of perceived autonomy support and structure in the prediction of selfregulated
learning. British Journal of Educational Psychology, 79, 57-68.
Sönmez, M. A. (2006). Meslek liselerinde örgüt kültürü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45,
85-108.
Sönmez, V. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
Stefanou, C. R., Perencevich, K. C., DiCintio, M. & Turner, J. C. (2004). Supporting autonomy in
the classroom: Ways teachers encourage student decision making and owership.
Educational Psychologist, 39 (2), 97-110.
Su, Y. L., & Reeve, J. (2011). A meta-analysis of the effectiveness of intervention programs
designed to support autonomy. Educational Psychology Review, 23(1), 159–188.
Sünbül, A. M. Kesici, Ş., ve Bozgeyikli, H. (2003). Öğretmenlerin Psikolojik ihtiyaçları,
öğrencileri motive ve kontrol etme düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi,
Proje No: 2002-236, Konya.
Tardif, C. (1992). Pratiques pédagogiques facilitant l’autonomie de l’apprenant en français langue
seconde. Cahiers Franco-Canadiens De L'ouest, 4 (1), 89-102.
Thaliah, R. & Hashim, R. A. (2008). Teacher’s autonomy support and esl classroom engagement:
The road less traveled. Sustainability in Higher Education: Directions for Change, Conference
Proceeding of the EDU-COM 2008 International Conference, Edith Cowan University,
Perth Western Australia, 19-21 November 2008. http://ro.ecu.edu.au/ceducom/50
Oğuz, A. (2013). Öğretmenlerin öğrenen özerkliğinin desteklenmesine ilişkin görüşleri. International Journal of Human
Sciences, 10(1), 1273-1297.
1295
Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M., ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz
yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17), 1-16.
Üstünoğlu, E. (2009). Dil öğrenmede özerklik: Öğrenciler kendi öğrenme sorumluluklarını
üstlenebiliyorlar mı? Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5 (2), 148-169.
http://eku.comu.edu.tr/index/5/2/e_ustunluoglu.pdf
Williams, G. C., Saizow, R., Ross, L., & Deci, E. L. (1997). Motivation underlying career choice
for internal medicine and surgery. Social Science Medicine, 45 (11), 1705-1713.
Yıldırım, Ö. (2005). ELT Students’ Perceptions and Behavior Realted to Learner Autonomy as Learners and
Future Teachers. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Yılmaz, K. (2011a). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik
değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Değerler Eğitimi Dergisi, 9 (21), 147-170.
Yılmaz, K. (2011b). Öğretmen adaylarının demokratik değerleri ile öğrenci kontrol ideolojilerine
ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 297-315.
Yüksel, Ö. (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com