You are here

112 Ambulans Servisinde Çalışan Memnuniyeti

112 Ambulance Service Employee Satisfaction

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.5505/abantmedj.2012.33043

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Background: 112 ambulance services in our country have a workload and too intense stress. Therefore it requires dedi-cated effort from staff. Employee morale, motivation and satisfaction are very important in operating scheme. We aimed to determine the satisfaction levels of ambulance service staff in Bolu province. Method: All participants fulfilled the "Application Proce-dures and Principles of Employee Satisfaction Survey" ques-tionnaire between 6th and 15th August in 2010. They an-swered 26 questions about working hours and corporate services; performance evaluation; occupational health and safety, occupational, work space and security, governance and management relations; of institutional commitment and other matters. Results: 30% of the participants stated that resources are used effectively, 75.6% of them complaint of no rewarding. 90.2% stated that they have in service education programme in last six months but 59.5% pointed that they have not educated about employee and patient safety. 88.1% said that they have not received training about reporting system of patient and employee safety and about injury reporting system. They also stated there was no technical infrastruc-ture about injuries. Conclusion: As a result of our survey, 112 ambulance service employees are generally satisfied of their workplaces. How-ever they want some regulations in workplace ergonomics in order of their recommendations and also they seek measures related to workplace safety. İf the conditions remains adverse, some staff even think to quit job.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Ülkemizde 112 ambulans servisleri, yoğun stres ve iş yükünün fazlaca etkin olduğu birimlerdendir. Bu nedenle çalışanlarının özverili olmasını gerektiren bir tempoya sahip-tir. İşleyiş düzeninde, çalışanların moral motivasyon ve memnuniyetleri oldukça önemlidir. Çalışmamız Bolu ili Am-bulans Servisi çalışanlarının memnuniyet düzeylerini belirle-mek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Anketler, birim katılımcılarının 6-15 Ağustos 2010 tarihinde “Çalışan Memnuniyeti Anketi Uygulama Usul ve Esasları” temel alınarak anket formunu doldurması ile ger-çekleştirilmiştir. Ankete katılan çalışanlara, çalışma saatleri ve kurumsal hizmetler; performans değerlendirmesi; iş sağlığı ve güvenliği; meslek, çalışma mekanı ve güvenlik; yönetim ve yönetim ile ilişkiler; kurumsal aidiyet ve diğer hususlar ile ilgili toplam 26 soru yöneltildi. Bulgular: Çalışmaya katılanların % 30’u kaynakların etkin kullanıldığını, %75.6’sı ödüllendirmenin olmadığını, %90.2’si son altı ay içinde hizmet içi eğitim düzenlendiğini belirtmekle birlikte %59.5’i hasta ve çalışan güvenliğine yönelik eğitim verilmediğini, %88.1’ i hasta ve çalışan güvenliği raporlama sistemi hakkında eğitim almadıklarını ve yaralanmalara yönelik teknik bir alt yapı olmadığını belirtmişlerdir. Sonuç: Çalışmamızda 112 Ambulans Servisi çalışanlarının genel olarak işyerlerinden memnun oldukları anlaşılmakta-dır. Ayrıca kendi görüşlerinin alınarak işyeri ergonomisi ile ilgili düzenlemeler, işyeri güvenliği ile ilgili önlemlerin alın-masını istemektedirler. Olumsuz koşulların devamı halinde kurumdan ayrılmayı bile düşündükleri görülmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Akgün S, Öztürk A. Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Hasta Tatmini, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 2002;6:18-28.
2. Yorulmaz M. Kalite Güvenliği ve Hemşirelik, Hemşirelik Forumu Dergisi. 2001;4-5,
3. Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi, Çalışan Mem-nuniyeti Anketi ve Uygulama Usul ve Esasları 2009.
4. Gary Blau, Susan Chapman. Retrospectively Exploring the Importance of Items in the Decision to Leave the Emergency Medical Services (EMS) Profession and Their Relationships to Life Satisfaction After Leaving EMS and Likelihood of Returning to EMS. Journal of Allied Health. 2011;40:29-32.
5. De Gieter S, De Cooman R, Pepermans R, Jegers M. The Psychological Reward Satisfaction Scale: developing and psychometric testing two refined subscales for nurses. J Adv Nurs. 2010;66:911-22.
6. Ovayolu N, Bahar A. Hemşirelik ve Kalite. Atatürk Ün-iversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;9:104-110.
7. Koerner M. Mental strain among staff at medical reha-bilitation clinics in Germany. Psychosoc Med. 2011;20:1-12.
8. Ercan İ, Ediz B, Kan İ. Hastaların Sosyo-Ekonomik Du-rumlarına Göre Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;11:161-167.
9. Blau G, Chapman S, Pred RS, Lopez A. Can a four-dimensional model of occupational commitment help to explain intent to leave the emergency medical service occupation? Journal of Allied Health. 2009;38:177-186.
10. Ünalan D, Çetinkaya F, Özyurt Ö, Kayabaşı A. Bir Ün-iversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerde İş Memnuni-yeti, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2006;9:1-18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com