Buradasınız

KİT’LERDE ÖZELLEŞTİRME SONRASI YENİDEN YAPILANMA: ÇAYCUMA SEKA ÖRNEK UYGULAMASI

RESTRUCTURING AT SOES AFTER THE PRIVATIZATION: A CASE STUDY OF ÇAYCUMA SEKA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The age we have been in is described as change age because of the speed of change. This rapid change forces the enterprises to adopt contemporary management approaches such as restructuring. Restructuring enterprises show increasing trend in Turkey in both public and private sector due to rising importance of privatization. This study firstly discusses theoretical aspect of restructuring and then analyzes the change and restructuring efforts at SEKA Paper Factory which had been privatized and became part of the OYKA Enterprise in Çaycuma in Zonguldak. Changes were analyzed in Çaycuma SEKA from production, management, organization, sales, human resources and financial perspective in the terms of restructuring.
Abstract (Original Language): 
İçinde bulunduğumuz çağın değişim çağı olarak nitelendirilmesine sebep olan değişim hızı, işletmeleri yeniden yapılanma gibi çağdaş yönetim yaklaşımlarını benimsemeye zorlamaktadır. Türkiye’de özeleştirmeye verilen önemin artması ile birlikte kamu ve özel sektörde gerçekleşen yeniden yapılanma girişimleri hız kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmada yeniden yapılanma konusunda genel bir teorik çerçeve sunulmakta, sonrasında Zonguldak ili Çaycuma ilçesindeki SEKA’nın (Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları) özelleştirilerek OYKA (Ordu Yardımlaşma Kağıt ve Ambalaj) İşletmesi’ne dönüştürülmesinin meydana getirdiği değişim ve girişilen yeniden yapılanma çabaları incelenmektedir. Yeniden yapılanma kapsamında işletmede yaşanan değişiklikler üretim, yönetim, organizasyon, satış, insan kaynakları ve finansal yapı açısından ortaya konulmaktadır.

REFERENCES

References: 

Aktan, C. C. (1995), KİT Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Stratejisi, (Türkiye
İçin Bir Model ve Stratejik Planlama Önerisi), TİSK Yayınları, Ankara.
Altunışık, R vd. (2004), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı,
Üçüncü Baskı, Sakarya Üniversitesi İİBF, Sakarya.
Aytemiz, O. S. (2000), İşletmelerde Yeniden Yapılanma (Reengineering)-Süreç
Odaklı Organizasyonlar ve Otel İşletmelerinde Uygulanması, Beta, İstanbul.
Baltaş, Z. (2003), Değişimde Değer Yaratmak – Kriz ve Yeniden Yapılanma
Sürecinde Çalışanın El Kitabı, İkinci Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Bastırmacı, A. (2005), “Doğu Avrupa Ülkelerinde Özelleştirme Süreci”,
http://www. foreigntrade.gov.tr/ead/DTDERGI/1ekim 98/dogu.htm, (Erişim
Tarihi:12.08.05).
Bowman, E. H. vd. (1999), “When Does Restructuring Improve Economic
Performance?”, California Management Review, 41, 2, pp.33-51.
Çetin, C. (1996), Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve
Bunların Özendirilmesi, Der Yayınları, 202, İstanbul.
Fuller, N. (2006), “Changing Course”, Supply Management, 11, 10, p.38.
Gibbs, P. A. (1993), “Determinant of Corporate Restructuring: The Relative
Importance of Corporate Governance, Takeover Threat, And Free Cash Flow”,
Stratejic Management Journal, Special Issue, Vol. 14, pp.51-68.
Hamel, Gary; (2002), “Devi Uyandırmak, Bir Asiler Çetesi IBM’i Nasıl
Dönüştürdü?”, (Çev.: Ahmet Kardam), Durumu Tersine Çevirmek, MESS
Yayınları, İstanbul.
Hammer, M. (1996), Beyond Reengineering: How the Process-Centered
Organization is changing our work and our lives, Business A Division of
Harper Collins Publishers, London : HarperCollinsBusiness.
Hammer, M. ve J. Champy (1994, Değişim Mühendisliği-İş İdaresinde Devrim İçin
Bir Manifesto, (Çev.:Sinem Gül), Birinci Baskı, Sabah Kitapları, İstanbul.
Işıklar Holding, (2003), http://www.isiklar.com.tr/haberler.asp?txtNID=163, (Erişim
Tarihi: 12.05.06).
İlter, H.M. (2002), Global Dışsal Tedarik-Outsourcing, İstanbul, İstanbul Ticaret
Odası.
Koudal, P. ve G. C. Coleman (2005), “Coordinating Operations to Enhance
Innovation in The Global Corporation”, Strategy & Leadership, 33, 4, pp.20-32.
Kuştepeli, Y. ve Y. Gülcan (2003), “Özelleştirmeye Karşı Borç Stoğu: Türkiye
Üzerine Bir Önçalışma”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (6), ss.44-52.Lewin, J. E. ve W. J. Johnston (1996), “The Effects Of Organizational Restructring
On Industrial Buying Behavior: 1990 and Beyond”, Journal Of Business &
Industrial Marketing, Vol.11, No.6, MCB University Press, pp. 93-111.
Martens, M. L. (2004), “IPO Effects: Corporate Restructuring When A Firm Goes
Public”, Journal Of Public Affairs, 4, 2, pp.155-169.
Maslach, C. ve M. P. Leiter (1997), The Truth About Burnout, San Francisco:
Jossey-Bass Publishers.
Makine Mühendisleri Odası (2005), http://www.mmo.org.tr/mmo/yayinlar/bulten/
bulten82/08.pdf, (Erişim Tarihi:17.04.06).
Pascale, Richard, Mark Millemann ve Linda Gioja (2002), “Değişme Tarzımızı
Değiştirmek”, Durumu Tersine Çevirmek, (Çev.: Ahmet Kardam), MESS
Yayınları, 67, İstanbul.
Sabuncuoğlu, Z. ve M. Tüz (1995), Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitabevi Yayınları,
Bursa.
Vatan, İ. (2003), “İşletmelerde Yeniden Yapılanma Konsepti ve Organizasyonel
Açıdan Bir İşletmede Uygulama”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Dumlupınar Üniversitesi S.B.E., Kütahya.
Önder, İzettin, Hakan Ongan, Dündar Demiröz, Nilgün Tunçcan Ongan, Ülkü
Hatman, Meltem Güngör ve Eren Eğilmez (2005), “Kağıt Sektörü ve SEKA
Analizi”, http://www.kocaelitabip.org.tr/ haberler/sekarapor.doc, (Erişim Tarihi:
12.05.05).
Sanayi Tesisleri (2005), “Değişim Mühendisliği,” http://www.sanayitesisleri.com/
degisim%20muhendisligi. asp, (Erişim Tarihi:27.06.05).
SEKA (1997), http://www.seka.gov.tr/krono.html, (Erişim Tarihi:19.03.06).
OYKA(2003), http://www.oyka.com/turkce/oyka/vizyon.html, (Erişim Tarihi: 12.05.06).
SEKA Çaycuma İşletmesi 1999 Yılı Faaliyet Raporu.
SEKA Çaycuma İşletmesi 2000 Yılı Faaliyet Raporu.
SEKA Çaycuma İşletmesi 2001 Yılı Faaliyet Raporu.
SEKA Çaycuma İşletmesi 2002 Yılı Faaliyet Raporu.
SEKA Çaycuma İşletmesi 2003 Yılı Faaliyet Raporu.
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2003 Yılı Faaliyet Raporu.
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2004 Yılı Faaliyet Raporu.
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2005 Yılı Faaliyet Raporu.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com