Buradasınız

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SORU SORMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA(Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)

A RESEARCH ON ASKING QUESTION ABILITY OFLITERATURE TEACHER CANDIDATES (Gazi University, Education Faculty Pattern)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study was conducted to determine asking question skill of Turkish language and literature education candidate teachers according to Bloom Taxonomy which is different text type. The study was applied to senior students of Turkish language and literature education department, Gazi University. Three different text types were distributed to 45 students and wanted to prepare questions from text based on Bloom taxonomy. When questions are classified based on Bloom taxonomy, cognitive skills dispersions of questions were found as 33 % knowledge, 26 % comprehension, 11 % application, 13 % analysis, 6 % synthesis, and 11 % evaluation. The results obtained from research indicate that students do not have enough asking question ability based on above cognitive skills.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adaylarının farklı metin türlerinde, Bloom taksonomisine göre, soru sorma becerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma verileri, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerinden alınmıştır. 45 öğrenciden oluşan gruba üç farklı metin türü dağıtılmış ve Bloom taksonomisini esas alarak metinlerden soru hazırlamaları istenmiştir. Yapılan uygulama sonucunda sorular Bloom taksonomisine göre tasnif edildiğinde soruların bilişsel basamaklara dağılımı; % 33 bilgi, % 26 kavrama, % 11 uygulama, % 13 analiz, % 6 sentez, % 11 değerlendirme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu da öğrencilerin üst bilişsel basamaklara göre soru sorma yeterliliğini tam anlamıyla kazanamadıklarını göstermektedir
103-115

REFERENCES

References: 

Akyol, H. (1997). Okuma Metinlerindeki Soruların Sınıflandırılması. Eğitim ve Bilim,
21 (105), 10-17
Akyol, H. (2001). İlköğretim Okulları 5. Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Okuma
Metinleriyle İlgili Soruların Analizi. Eğitim Yönetimi, (26). 169-178
Carneson, J., Delpierre, G. and Masters, K. (tarihsiz) Designing and Managing Multiple
Choice Questions: Appendix C: MCQ's and Bloom's Taxonomy Web:
www.uct.ac.za/projects/cbe/mcqman/mcqappc.html 04.08.2007 tarihinde
alınmıştır.
Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programında
Belirtilen Okuduğunu Anlamayla İlgili Kazanımlara Ulaşma Düzeyinin
Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler
Enstitüsü. Ankara.
Dalton, J. & Smith, D. (1986) “Extending Children’s Special Abilities–Strategies for
primary classrooms” Web: http://www.teachers.ash.org.au/researchskills/
Question.htm. 12.10.2007 tarihinde alınmıştır.
Ensar, F. (2002). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Altı
Soruları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. Ankara.
Filippone, M., (1998). Questioning at the Elementary Level, Kean. Yüksek lisans
Tezi. Kean Üniversitesi, www.eric.ed.gov (ED 417 431). 19.12.2003 tarihinde
alınmıştır.
Filiz, S., B. (2004). Soru Sorma Sanatı. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Güftâ, H. ve Zorbaz, K. Z. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Yazılı Sınav
Sorularının Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 205-218.
Kalaycı, N., Büyükalan, S. (2001). Soru Sorma Becerisinde Ustalaşmak, Sosyal
Bilimler Dergisi, (1)
Karakuş, İ. (2002). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Anıttepe
Yayıncılık.
Küçükahmet, L. (1999). Öğretimde Plânlama ve Değerlendirme. Ankara: Alkım
Yayınları
Mutlu, M., Uşak, M., Aydoğdu, M. (2003). Fen Bilgisi Sınav Sorularının Bloom
Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi
Dergisi, 4 (2), 87-95
Özbay, M. (2002. İlköğretim Okulları Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlama Sorularının
Öğrencilerin Düşünme Becerilerine Katkısı. Türk Dili Dergisi (Dil Bayramının
70. Yılı) (609) 536–546.
Özçelik, D., A. (1987). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: ÖSYM Eğt. Yay.
Sanders, N.M., (1966). Classroom Questions: What Kinds?, New York: Harper and
Row
TDK. (2005). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
TDK. (1983). Tarama Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
Turgut, M. F. (1993) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metodları (2. Baskı),
Ankara: Saydam Matbaacılık.
Ülger, Ü. (2003), İlköğretim 6, 7, 8. Sınıflarda Türkçe Dersi Yazılı Sınav Soruları
Üzerine Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com