Buradasınız

ETİĞİN KURUMSALLAŞMASININ İŞ TATMİNİNE VE ÖRGÜTSEL ADALETE OLAN ETKİSİ

the influence of institutionaliza tion of ethics on job satisfaction and organizational justice

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, we investigate the influence of institutionalization of ethics on job satisfaction and organizational justice. Organizational justice was firstly examined as a dependent variable with ethics institutionalization using the sample of R&D employees. In our quantitative research we used a convenience sampling and 130 responds were analysed. After exploratary and reliability analysis, data was analysed with correlation analysis and multiple regression models. Results indicated that implicit ethics institutionalization influences all job satisfaction and organizational justice dimensions. Furthermore, a positive relationship between job satisfaction and organizational justice was found.
Abstract (Original Language): 
ÖZET Bu çalışma, etiğin kurumsallaşma düzeyinin çalışanların iş tatminine ve algılanan örgütsel adalete olan etkisini araştırmaktadır. Bir kurumda etiğin kurumsallaşması ilk kez örgütsel adalet değişkeni ile bir arada ve Ar-Ge çalışanları örnekleminde incelenmiştir. Nicel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı ve kolayda örnekleme tekniğinin tercih edildiği bu çalışmada 130 çalışan anketi değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, faktör ve güvenirlik analizlerinden sonra korelasyon ve regresyon analizlerine tabi tutulmuştur. Sonuçlar, etiğin örtülü kurumsallaşma boyutunun iş tatminini ve örgütsel adaletin tüm boyutlarını pozitif yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca algılanan örgütsel adalet ile iş tatmini arasında da anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunmuştur.
34-55

REFERENCES

References: 

ATABEK, U., 2006, "Türkiye 'de Bilgi İletişimi Teknolojileri: Bir Etik Tartışma Alanı Olarak Yazılım Korsanlığı", İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı:23, s:55-62 AYDINLIK, A.Ü., DÖNMEZ, D., Haziran 2007, "Türkiye 'de Faaliyet Gösteren En Büyük 500 İşletme 'de Etik Kodları Araştırması", Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 28, s: 151- 158

BAKOĞLU, DR, KANDEMİR Ü.A, 2009, "Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları ve Etik", Yolsuzluğun Önlenmesi için Etik Projesi: Kamu Etiği Akademik Araştırmaları (Avrupa Birliği İnsan Haklan Komisyonu ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Projesi), Cilt 2, Fersa Ofset Baskı Tesisleri, Ankara, s:13-103

BABIN, B.J., BOLES J.S., 1996, "The Effects of Perceived Co-Worker Involvement and Supervisor Support on Service Provider Role Stress, Performance and Job Satisfaction", Journal of Retailing, Cilt:72, Sayı:1

CARROLL, L., March 2002, "Why ethics is HR's issue?", Workforce CHANG, C., DUBINSKI, A.J., 2005, "Organizational Justice in the Sales Force: A Literature Review with Propositions", Journal of Business-to-Business Marketing, Cilt: 12, Sayı:1, s:35-71

COHEN-CHARASH, Y., Spector, P.E., Kasım 2001, "The Role of Justice in Organizations: A Meta-Analysis", Organizational Behaviour and Human Decision Processes, Cilt:86, Sayı:2, s:278-321

CROPANZANO, R., GREENBERG, J., 1997, "Progress in Organizational Justice: Tunneling Through the Maze ", International Review of Industrial and Organizational Psychology, Cilt:12, s:317-372

ÇAKAR, N.D, YILDIZ S., Bahar 2009 "The Effects of Organizational Justice on Job Satisfaction: Is 'Perceived Organizational Support' a Mediator?", Electronic Journal of Social Sciences, Cilt:8, Sayi:28, s:68-90

DeCONINCK, J.B., STİL WELL C.D., 2004, "Incorporating Organizational Justice, Role States, Pay Satisfaction and Supervisor Satisfaction, in a Model of Turnover Intentions", Journal of Business Research, Cilt:.57, s:225-231
DICKSON, M.W., SMITH, D.B. ve EHRHART M., 2001, "An Organizational Climate regarding ethics: the outcome of leader values and practices that reflect them", The Leadership Quarterly, Cilt: 12, s: 197-217

ELÇİ, M., ALPKAN, L., 2009, "The Impact of Perceived Organizational Climate on Work Satisfaction ", Journal of Business Ethics, Cilt:84, s:297-311

ERTURK, A., 2003, "Örgütsel İletişim ve Adalet Algılarının Örgütsel Kimlik Algısı Üzerindeki Etkileri", Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, s: 147-170 FERRELL, O.C., SKINNER, S.J., Şubat 1988, "Ethical Behaviour and Bureaucratic Structure in Marketing Research Organizations", Journal of Marketing Research, Cilt:25 s:103-109

Ferrell, O.C, John Fraedrich and Linda Ferrell. Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases. 6th Edition, Boston: Houghton Mifflin Company, 2005 FERRELL, O.C., GRESHAM, L., Yaz 1985, "A Contingency Framework for Understanding Ethical Decision Making in Marketing", Journal of Marketing, Cilt:49, s: 87-96

FINKELSTEIN R., POUSSARD, J.M., BASTOUNIS, M., 2009, "The Moderating Role of Seeking Social Support on Coping Styles and Perceptions of Organizational Justice: A Study with French and Turkish Students", Social Behaviour and Personality, Cilt:37, Sayi:6, s: 845 -862

FOLGER, R., CROPANZANO R., 1998, Organizational Justice and Human Resource

Management. Thousand Oaks, CA: Sage. Alinti: PARKER, R.J., KOHLMEYER, J.M., 2005, "Organizational Justice and Turnover in Public Accounting Firms: A Research Note", Accounting, Organizations and Society, Cilt:30, s:357

GELLERMAN, S.W., 1986, "Why 'Good' Managers Make Bad Ethical Decisions", HarwardBusiness Review, Cilt:64, s.85-90

GEMİCİ, Z. "Ar-Ge Nedir? Nasıl Yapılmalıdır?", http://www.utb.org.tr/makaleler/arge-nedir-nasil-yapilmalidir.html. (03.11.2011)

GREENBERG, J., 1987, "A Taxonomy of Organizational Justice Theories", Academy of Management Review, Cilt: 12, s:9-22

GREENBERG, J., 1990, "Organizational justice: Yesterday, today, and tomorrow". Journal of Management, Cilt: 16, s:399-432

GUTERMAN, L., 2006, "Sense of Injustice Can Lead Scientists to Act Unethically, Study Finds", Chronical of Higher Education, Cilt:52, Sayi:33, s:2-10

GÜRBÜZ, S., MERT, İ.S., Eylül 2009, "Örgütsel Adalet Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Uygulaması: Kamuda Görgül Bir Çalışma", Amme idaresi Dergisi, Cilt:42, Sayı:3, s:.117-140

GÜRBÜZ S., YÜKSEL M., 2008, "Çalışma Ortamında Duygusal Zeka: İş Performansı, İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Bazı Demografik Değişkenlerle İlişkisi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt:9, Sayı:2, s: 174-190

HOFFMAN, T., Kasım 2008, "IT Execs Put Ethics, Morals at Top of Hiring Checklist", Computer World, Cilt: 17, s:7-15
INGRAM, T.N., LaFORGE, R.W., SCHWEPKER, J.C.H., 2007, "Salesperson Ethical Decisions Making: The Impact of Sales Leadership and Sales Management Control Strategy", Journal of Personal Selling & Sales Management, Cilt:27, Sayi:4, s:301-315 ÎŞCAN, Ö.F., NAKTİYOK, A., 2004, "Çalışanların Örgütsel Bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algılar f, Ankara Üniv. SBF Dergisi, Cilt:59, Sayı:l, s: 181-201

JOSE, A., THIBODEAUX, M.S., 1999, "Institutionalization of Ethics: The Perspective of Managers", Journal of Business Ethics, Cilt:22, s: 133-143

KOONMEE, K., SİNGHAPAKDİ A., VİRAKUL, B., LEE, D., 2009, "Ethics Institutionalization, Quality of Work Life, and Employee Job-Related Outcomes: A Survey on Human Resource Managers in Thailand", Journal of Business Research, p.1-7 doi:10.1016/j.busres.2009.01.006

KIRRANE, D.E., Kasım 1990, "Managing Values: A systematic Approach to Business Ethics", Training and Development Journal, Cilt: 1, s: 53-60

LOCKE, E. A., 1969, "What is Job Satisfaction?", Organizational Behaviour and Human Performance, Cilt:4, s:309-336

MALLOY, D.C., 1998, "Codes of Ethics and Tourism: An Expletory Content Analysis", Tourism Management, UK, Cilt: 19, Sayı:5, s:453-461

MONTAYA, I D., RICHARD A.J., 1994, "A Comparative Study of Codes of Ethics in Health Care Facilities and Energy Companies", Journal of Business Ethics, Cilt: 13, s:.713-717

MÜLKİ, J.P., JARAMİLLO, F., LOCANDER W.B., 2006, "Effects of Ethical Climate and Supervisory Trust on Salesperson's Job Attitudes and Intentions to Quit", Journal of Personal Selling & Sales Management, Cilt:26(1), s: 19-26

MÜLKİ, J.P., JARAMİLLO, F., LOCANDER W.B., 2008, "Effect of Ethical Climate on Turnover Intention: Linking Attitudinal and Stress Theory", Journal of Business Ethics, Cilt:78, s:559-574

NIEHOFF, B P., MOORMAN, R.H., Haziran1993, "Justice as a Mediator of the relationship between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behaviour ", The Academy of Management Journal, Cilt: 36, Sayı:3, s:527-556

ORPEN, C., BONNİCİ, J., 1990, "The Causes and Consequences of Job Satisfaction: A Test of Lawler's Model", Psychology: A Journal of Human Behaviour, Cilt:27, Sayı:1, s:.27-29

ÖZER, P.S., URTEKIN, G.E., Ocak-Haziran 2007, "Örgütsel Adalet Algısı Boyutları ve İş Doyumu İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", Erciyes Üniv., IIBFDergisi, Cilt:28, s:107-125 PATCHEN, M., 1960, "Absence and Employee Feelings about Fair Treatment", Personnel Psychology, Cilt: 13, Sayı:3, s:349-360

POLAT, S., CEEP, C., 2008, "Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına İlişkin Algılarf, Educational Administration: Theory and Practice, Cilt:54, s:307-331
SAUNDERS, D.M., 1992, "Employee Voice to Supervisors", Employee Responsibilities and Rights Journal, Cilt: .5, Sayı:3

SAYIN, Ufuk, 2009, "Güven: İşletmelerde Algılanan Örgütsel Adalet ve İş Tatmini Arasındaki İlişkide Bir Aracı- Bir Uygulama", Y.lisans Tezi, Atatürk Üniv. Sos. Bil. Enst., SCHAWARTZ, M., 2001, "The Nature of the Relationship Between Corporate Codes of Ethics and Behaviour", Journal of Business Ethics, Cilt:32, Sayi:3, s:247-262

SCHWEPKER, C.H., 2001, "Ethical Climate's Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment and Turnover Intention in the Salesforce", Journal of Business Research, Cilt:54, s:39-52

SIMS, R.R., 1991, "The Institutionalization of Organizational Ethics", Journal of Business Ethics, Cilt:10, s:503-504

SINGHAPAKDI, A., VITELL, S.J., 2007, "Institutionalization of Ethics and its Consequences: A Survey of Marketing Professionals", Journal of the Academic Marketing Science, Cilt:.35, s:284-294

SOMERS, M.J., 2001, "Ethical Codes of Conduct and Organizational Context: A study of the Relationship between Codes of Conduct, Employee Behaviour and Organizational Values", Journal of Business Ethics, Cilt:30, s: 185-195

SPECTOR, P.E., 1997, Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes and Consequences, Sage Publications

TETT, R.P., MEYER, J.P., 1993, "Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention, and Turnover: Path Analyses Based On Meta-Analytic Findings'', Personnel Psychology, Cilt:46, s:259-293 TEDMER, Türk İşgücü Anketi, Türkiye, 2006 Raporu

TEVEN, J.J., Mayi s 2007, "Effects of Supervisors Social Influence, Nonverbal Immediacy, and Biological Sex on Subordinates' Perceptions of Job satisfaction, Liking and Supervisor Credibility", Communication Quarterly, Cilt:55, Sayi:2, s:155-177 TREVINO, L.K., WAVER, G.R., 2001, "Organizational Justice and Ethics Program 'Follow-Through': Influences on Employees' Harmful and Helpful Behaviour ", Business Ethics Quarterly, Cilt: 11, Sayı:4, s:651-671

TSAİ, M.T., HUANG, C.C., 2007, "The Relationship Among Ethical Climate Types, Facets of Job Satisfaction, and the Three Components of Organizational Commitment: A Study of Nurses in Twain", Journal of Business Ethics, Cilt:80, s:565-581

TYLER, T.R., 1989, "The Psychology of Procedural Justice: A Test of the Group-value Model", Journal of Personality and Social Psychology, Cilt:57, s:830-838

VALENTINE, S., BARNETT, T., 2003, "Ethics Codes Awareness, Perceived Ethical Values, and Organizational Commitment", Journal of Personnel Selling and Sales Management, 23, s:359-367
VALENTINE, S., GRELLER, M.M., RICHTERMEYER, S.B., 2006, "Employee Job Responses as a Function of Ethical Context and Perceived Organizational Support', Journal of Business Research, Cilt:59, s:582-588

VALENTINE, S., FLEISCHMAN, G., 2008, "Ethics Programs, Perceived Corporate Social Responsibility and Job Satisfaction", Journal of Business Ethics, Cilt: 77,s: 159172

VELASQUEZ, M., 1992, Business Ethics: Concepts and Cases, NJ: Prentice Hall VITELL, S.J., DAVIS, D.L., 1990, "The Relationship between Job Satisfaction and Ethics: An Empirical Investigation", Journal of Business Ethics, Cilt:9, s:489-494 WEEKS, W W, NANTEL, J., Ekim 1992, "Corporate Codes of Ethics and Sales Force Behaviour: A Case Study", Journal of Business Ethics, Cilt: 11, s:753-760 WHISENANT, W., SMUCKER M., 2009, "Organizational Justice and Job Satisfaction in Coaching", Public Organiz. Rev., Cilt:9, s:157-167

YANG, H. and others, 2008, "The Influence of a Pay Increase on Job Satisfaction: A Study with the Chinese Army", Social Behaviour and Personality, Cilt:36, Sayı:10, s:1333-1340

YILDIRIM, F., 2007, "İş Doyumu ile Örgütsel Adalet İlişkisi", Ankara Üniv. SBF Dergisi, Cilt: 62, Sayı:l, s:253-278

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com