Buradasınız

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÖĞRENEN ÖRGÜT KÜLTÜRÜNE İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Universities are institutions where individuals determine their roles in the society and attain the required education in preparation for work life. University education help individuals both socialize and acquire the necessary equipment for the knowledge and experience needed for their professional life. In today’s knowledge society, this process cannot be restricted solely to university education; life-long learning and education is accepted as a vital principle. Perceptions of education personnel and support staff towards learning-organization culture play an important role in universities’ educating their students as individuals who are suitable for the knowledge society and formulate continuous learning as a principle. As institutions of education, universities have high expectations to be institutions that adopt learning-organization culture, follow continuous learning as a principle and educate their personnel towards this aim. In this study, it is aimed at investigating the perceptions of the academic personnel who provide education services and the administrative staff who provide supportive services to education and training in Balikesir University towards organization culture and exploring their efforts for continuous learning.
Abstract (Original Language): 
Üniversiteler, bireylerin toplumdaki rollerini belirledikleri ve iş hayatına hazırlanma konusunda gerekli eğitimleri aldıkları kurumlardır. Üniversitelerde alınan eğitim, bireylerin hem sosyalleşmesine hem de mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve deneyim ile ilgili gerekli donanımlara sahip olmalarına katkıda bulunmaktadır. Günümüz bilgi toplumunda bu süreç sadece üniversite eğitimi ile sınırlandırılmamakta, hayat boyu öğrenme ve eğitim önemli bir ilke olarak kabul edilmektedir. Üniversitelerin, öğrencilerini bilgi toplumuna uygun ve sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler olarak yetiştirebilmelerinde, eğitim veren ve destek hizmeti sağlayan personelin öğrenen örgüt kültürüne ilişkin algıları önemli yer tutmaktadır. Eğitim kurumları olarak üniversitelerin; öğrenen örgüt kültürünü benimsemiş, sürekli öğrenmeyi ilke edinen ve bu amaçla personelini sürekli eğiten kurumlar olma beklentisi yüksektir. Bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesinde eğitim veren akademik personelin ve eğitimöğretime destek hizmeti sunan idari personelin öğrenen örgüt kültürüne ilişkin algılarının belirlenmesi ve sürekli öğrenmeye yönelik çabalarının araştırılması amaçlanmaktadır.
151-168

REFERENCES

References: 

AKKOÇ, H. (2008). “Öğrenen Örgüt Oluşumunda Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Rolü: Afyon Kocatepe
Üniversitesi İİBF Örneği.” Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü: Afyon.
ARGYRIS, C. ve D. A. SCHON (1978) Organizational Learning: A Theory of Action Perspective,,
Addison-Wesley, Massachusetts.
BALCI, A. (1996). Etkili Okul ve Türkiye’de Uygulanabilirliği.Yeni Türkiye Medya Hizmetleri: Ankara.
BARANSEL A. (1993), Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Klasik ve Neo Klasik Yönetim ve Örgüt
Teorileri, Avcıol Basım-Yayım, İsletme Fakültesi Yayın No: 257, İsletme İktisadi Enstitüsü Yayın
No. 150, İstanbul.
BARUTÇUGİL, İ. (2004) Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul.
BAŞARAN, İ.E. (2000).Eğitim Yönetimi-Nitelikli Okul, Feryal Matbaası, Dördüncü Basım, Ankara.
BRAHAM, J. B (1998) Ögrenen Bir Organizasyon Yaratmak, (Çev. Ali TEKCAN), Rota Yayınları, Etkin
Yönetim Dizisi.18, İstanbul.
BULUTLAR, F. (2003) “Öğrenen Örgüt Unsurlarının Öğrencilerin Ders Kalitesi Üzerindeki Etkileri”, İş,
Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 5, 1 (Sanal Dergi, http//www.ısguc.org).
CAM S. (2001) Öğrenen Organizasyon ve Rekabet Üstünlüğü, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
CELEP, C. (2004). “Örgütsel Öğrenme Açısından Türkiye Üniversiteleri”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri
Kurultayı: Malatya.
DIXON, N. M., (1997) “The Hallways of Learning”, Organizational Dynamics, Spring.
ERGANİ, B. (2006), “Öğrenen Bir Örgüt Olarak Üniversiteler: Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek
Yüksekokulu Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
FINDIKÇI, İ. (1996). “Öğreten Okuldan Öğrenen Okula”, Yeni Türkiye Dergisi, Cilt: 3,Sayı: 7.
GARVIN, Donald A. (1993), “Building A Learning Organization”, Harward BusinessReview, July-
August.
GÜNEY,S. (2006) Davranış Bilimleri, Nobel Yayın,Ankara.
HODGKINSON, M.(2000) “Managerial Perceptions of Barriers To Becoming A Learning Organization”,
The Learning Organization, Vol. 7, No. 3.
JANSINK, F., K. KWAKMAN ve J. STREUMER. (2005) “The Knowledge-Productive Corporate University”,
Journal of European Industrial Training, Vol: 29 No: 1.
KILIÇ, M. (2004) “Öğrenmenin Doğası’’ Editör: Yeşilyaprak, B., Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi,
7.Baskı, Ankara.
KIM, D. H. (1993)“The Link Between Individual and Organizational Learning”, Sloan Management
Review, Vol.35, No.1 (Fall).
KOÇEL T. (2001), İsletme Yöneticiliği,, Beta Yayınları, İstanbul.
KOÇEL T.(1996) "İşletme Yönetimi ile İlgili Son Gelişmeler ve Çalışanlar Açısından Anlamı", Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası Mercek Dergisi, C. l, No: 3.
KOLB D.A.(1974), “Management And The Learning Process”, Organizational Psychology: A Book of
Readings, Prentice-Hall, Inc., New Jersey. KUMAR, N. (2005). “Assessing the Learning Culture and Performance of Educational Instutions”, Performance
Improvement, Vol: 44, No: 9.
KURU, S. (2007). “Muğla Üniversitesi’nin Örgütsel Öğrenme Açısından İncelenmesi.” Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Muğla.
LEITHWOOD K., L. LEONARD ve L. SHARRATT(1998). “Conditions Fostering Organizational Learning
In Schools”, Educational Administration Quarterly, Vol: 34, No: 2.
MARQUARDT, M. J. (1996) Building The Learning Organization, McGraw-Hill, New York.
MC GILL M.E. ve SLOCUM J.W.(1993) “Unlearning The Organization”, Organizational Dynamics,
Vol.22, Autumn.
MOCAN C. (1998) "Öğrenen Organizasyonlar", Executive Excellence, Ağustos.
PEDLER, M., BURGOYNE J. ve T. BOYDELL (1991) The Learning Company, McGraw-Hill,New
York.
PETER Y., SUN T. ve J. L. SCOTT (2003) “Exploring The Divide--Organizational Learning And Learning
Organization”, The Learning Organization, Vol.10, No. 4.
PROBST, G. ve B. BUCHEL (1997) Organizational Learning: The Competitive Advantage of The Future,
Prentice-Hall, London
SENGE, P. M. (1996) Beşinci Disiplin Öğrenen Organizasyon Düşünüşü ve Uygulaması, (Çev. Ayşegül
İLDENİZ ve Ahmet DOĞUKAN), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları,
ŞEŞEN H. (2006) Personelin Öğrenen Örgüt Algılamalarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi,
Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
TÖREMEN, F. (2001). Öğrenen Okul. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara..
TSANG, E. W. K.(1997) “Organizational Learning and the Learning Organization: A Dichotomy Between
Descriptive and Prescriptive Research”, Human Relations, Vol. 50, No. 1.
ULRICH Dave, GLINOW V. ve Mary ANN (1993) “ High-Impact Learning: Building and Diffusing
Learning Capability”, Organizational Dynamics, C.22, No: 2.
WATKINS, K. ve V. MARSICK(1993) Sculpting The Learning Organization, Jossey-Bass, San Francisco
WATKİNS, K.E. ve MARSICK, V.J. (1997). Dimensions of the Learning Organization Questionnaire
(DLOQ): Participant’s Guide for Interpreting Results,

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com