Buradasınız

DUYGUSAL EMEK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: KAMU IÇ DENETÇİLERİ ÜZERİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR AND ORGANIZATINAOL SILENCE: THE CASE STUDY ON PUBLIC INTERNAL AUDITOR

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.11611/JMER532
Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to reveal whether the significant relationship between emotional labor and organizational silence on example of public internal auditors. The data obtained were tested by correlation analysis thereby the survey study was applied to achieve this purpose. According to analysis, it was seen that there is a significant and positive relationship between emotional labor and organizational silence. As well as, there are significant effects of surface acting, suppression of true feelings and deep acting as dimensions determined emotional labor on negative silence (acquiescent silence and defensive silence) as determined organizational silence. While dimensions of surface acting and suppression of true feelings are also positively affect negative silence, dimensions of deep acting has a negative effect on negative silence. Whereas there are no effects of dimensions of emotional labor on positive (prosocial) silence.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada kamu iç denetçileri örneğinde duygusal emek ile örgütsel sessizlik kavramları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için anket yoluyla elde edilen veriler korelasyon analizi ile test edilmiştir. Analizde, duygusal emek ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra duygusal emek düzeyini belirleyen yüzeysel davranış, gerçek duyguları bastırma ve derinlemesine davranış boyutlarının, örgütsel sessizlik düzeyini belirleyen olumsuz sessizlik boyutu (razı olma sessizliği ve savunma sessizliği) üzerinde anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca olumsuz sessizlik, yüzeysel davranış ve gerçek duyguları bastırma boyutlarından pozitif; derinlemesine davranış boyutundan negatif yönde etkilenmektedir. Duygusal emek düzeyini belirleyen boyutların, olumlu sessizlik boyutu (prososyal - örgüt yararına) üzerinde anlamlı etkilerinin olmadığı tespit edilmiştir.
348
364

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Albayrak, A. S. (2012) "Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Yanlı Tahmin Teknikleri ve Bir Uygulama", Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, 1(1): 105-126.
361
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER532
Ashforth, B. E. ve Tomiuk, M. A.
(2006
) "Emotional Labour and Authenticity: Views from Service Agents", Stephen Fineman (Ed.), Emotion in Organizations, 2. Baskı içinde (184-203), London, SAGE.
Başbuğ, G., Ballı, E. ve Oktuğ, Z. (2010) "Duygusal Emeğin İş Memnuniyetine Etkisi: Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Bir Çalışma", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 58: 253-274.
Başpınar, A. (2006) "Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu", Maliye Dergisi,
151: 23-42.
Beğenirbaş, M. ve Çalışkan, A. (2014) "Duygusal Emeğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kişilerarası Çarpıklığın Aracılık Rolü", Business and Economics Research Journal, 5(2): 109-127.
Brotheridge, C. M. ve Taylor, I.
(2006
) "Cultural Differences in Emotional Labor in Flight Attendants", Individual and Organizational Perspectives on Emotion Management and Display Research on Emotion in Organizations, Elsevier Ltd., 2: 167-191.
Büyüköztürk, Ş. (2002). "Faktör analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 8(4), 470-483.
Cronbach, L. J.
(1951)
. "Coefficient Alpha and The Internal Structure of Tests", Psychometrika, 16(3),
297-334.
Diefendorff, J. M. ve Croyle, M. H. (2008) "Antecedents of Emotional Display Rule Commitment", Human Performance, 21: 310-332.
Durgut, M. (2012)
"İnsa
n Kaynaklarına Yönelik Faaliyetlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi ve Türkiye'deki Uygulama Boyutu: İMKB Örneği", Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
Doğmuş, M. D. (2010) " Avrupa Birliğinde İç Denetim Sistemi", Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve İnceleme Serisi: 2, Ankara.
Elitaş, C. (2003) " Kontrol Önlem ve Yordamlarının İç Denetçi Açısından Rolü ve Önemi", İç Denetim Dergisi, Yaz: 34-42.
Gülova, A. A., Palamutçuoğlu, B. T. ve Palamutçuoğlu, A. T. (2013) "Duygusal Emek İle İşe Bağlılık Arasındaki İlişkide Amir Desteğinin Rolü: Üniversitede Öğrenci İşleri Personeline Yönelik Bir Araştırma", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2):
41-74.
Güngör, M. (2009) "Duygusal Emek Kavramı: Süreci ve Sonuçları", Kamu-İş, 11(1): 167-183.
Grandey, A. A.
(2000
) "Emotion Regulation in the Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor", Journal of Occupational Health Psychology, 5(1): 95-110.
362
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER532
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. ve Black, W. C. (1998), Multivariate Data Analysis, New Jersey, Pearson Education.
Henriksen, K. ve Dayton, E. (2006) "Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety", Health Research and Educational Trust, 41(4), Part II: 1539-1554.
Morrison, E. W. ve Milliken J. F. (2000) "Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World'', Academy of Management Review, 25(4): 706-725.
Oral, L. ve
Köse
, S. (2011) "Hekimlerin Duygusal Emek Kullanımı ile İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2): 463-492.
Özcan, N. (2011) "Mobbıngin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Örgütsel Sessizlik: Karaman İl Özel İdaresinde Bir Uygulama", Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
Park C. ve Keil, M. (2009) "Organizational Silence and Whistle-Blowingon IT Projects: An Integrated Model", Decision Sciences, 40(4): 901-918.
Pinder, C. C. ve Harlos, K. P. (2001) "Employee Silence: Quiescence and Acquiescence as Responses to Perceived Injustice", Research in Personnel and Human Resources Management, 20: 331¬369.
Robbins, S. P. (2002) "Organizational Behavior", 10th Edition, New Jersey, Prentice Hall.
Williams, B., Brown, T. ve Onsman, A. (2012). "Exploratory Factor Analysis: A Five-Step Guide for Novices", Australasian Journal of Paramedicine, 8(3), 1-13.
Taşkıran, E. (2010) "Liderlik Tarzının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Adaletin Rolü ve Bir Araştırma", Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Tavakol, M. ve
Dennick
, R. (2011). "Making Sense of Cronbach's Alpha", International Journal of Medical Education, 2, 53-55.
Vakola, M. ve Bouradas D. (2005) "Antecedents and Consequences of Organizational Silence: an Empirical Investigation", Employee Relations, 27(5): 441-458.
Van Dyne, L., Soon, A. ve Botero, I. C. (2003), "Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs", Journal of Management Studies, 40(6): 1359-1392.
Yürür, S., Gümüş, M. ve Hamarat, B. (2011), "Çalışan-Müşteri İlişkilerinde Algılanan Adalet/Adaletsizliğin Duygusal Emek Davranışlarına Etkisi", Journal of Yasar University,
23(6), 3826-3839.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com