Buradasınız

Bilim ve Sanat Merkezleri: Mevcut Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Science and Art Centers: Current Status, Problems, and Solution Proposals

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study seeks to unveil the current status of Science and Art Centers (BILSEM). For this purpose, the BILSEMs were studied in terms of their physical environments, equipment adequacies, curricula, student selection and identification, selection of teachers, and parents-students-teachers collaboration. Furthermore, attempts were made to identify the problems faced by center administrators, teachers, and students in the functioning process of these centers that begins with student selection. This is a survey-model descriptive study with a sample of Science and Art Centers in seven cities (Ankara, Istanbul, Izmir, Malatya, Sanliurfa, Adana, and Trabzon) selected through random sampling from the seven geographical regions. A mixed research methods involving quantitative and qualitative data collection techniques was used. The questionnaires designed by the researchers for BILSEM administrators and teachers constitute the quantitative dimension of the study while the semi-structured interviews with the administrators and teachers constitute its qualitative dimension. The data obtained was discussed in the light of the relevant literature and solution proposals were put forward.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) mevcut durumları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla BİLSEM’ler; fiziki ortamları, araç-gereç yeterlilikleri, eğitim programları, öğrenci seçimi ve tanılaması, öğretmenlerin seçimi, aile-öğrenci-öğretmen işbirliği gibi çeşitli unsurlar açısından incelenmiştir. Ayrıca bu merkezlerin işleyişinde öğrencilerin seçimi ile başlayan süreçte gerek merkez yöneticilerinin gerekse öğretmenlerin ve bu merkezde öğrenim gören öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan bu çalışmanın örneklemini 7 farklı coğrafik bölgeden yansız atama yöntemiyle belirlenmiş olan 7 ildeki (Ankara, İstanbul, İzmir, Malatya, Şanlıurfa, Adana ve Trabzon) Bilim ve Sanat Merkezleri oluşturmuştur. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma metodu kullanılmıştır. BİLSEM’lerde görev yapan yönetici ve öğretmenlere uygulanan ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan anket uygulamaları araştırmanın nicel boyutunu; yönetici ve öğretmenlerle gerçekleştirilen yarıyapılandırılmış görüşmeler ise araştırmanın nitel boyutunu oluşturmaktadır. Elde edilen veriler ilgili literatür ışığında tartışılmış ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
78-96

REFERENCES

References: 

Abraham., G. C. (1982). Gifted education: the recruitment/selection process of teachers for gifted

elementary programs and the perceptions of teachers and principals. Unpublished doctoral thesis.

University of Southern California.

Fiedler, E.D., Lange, R. & Wibebrenner, S. (2002). Guest editors' comments on in search of reality:

Unraveling the myths about tracking, ability grouping, and the gifted, Roeper Review, 24:3, 108-

Gökdere, M., & Ayvacı, H. Ş. (2004). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar ve özellikleri ile

ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18,

-26

Gökdere, M., & Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmet içi

ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma; Bilim sanat merkezi örneklemi, GÜ, Gazi

Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, 1-14.

Gökdere, M., (2004). Üstün yetenekli çocukların fen bilimleri öğretmenlerinin eğitimine yönelik bir

model geliştirme çalışması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora

Tezi, Doktora Tezi.

Gökdere, M., Bacanak, A. & Çepni, S. (2004). Eğitim teknolojilerinin üstün yetenekli öğrencilerin fen

eğitiminde kullanımı üzerine bir çalışma: Bilim sanat merkezleri örneklemi, TOJET, 3(2), 149-

Gross, M. U. M. (2005). Exceptionally Gifted Children. London and New York: Routledge Falmer.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

MEB. (2007). Millî Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi, 15.01.2010 tarihinde

http://orgm.meb.gov.tr/” adresinden alınmıştır.

MEB. (2010). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı, Bilim ve Sanat Merkezleri

Süreci (Üstün Yetenekli Bireylerin Eğitimi) İç Denetim Raporu, 2010/14, Ankara.

MEB. (2013). T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üstün

Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017, Ankara.

Renzulli, J. S. (1997). The enrichment triad model: A guide for developing defensible programs for

gifted. Mansfield Centers CT: Creative Learning press.

Renzulli, J. S. (1999). Reflections, perceptions, and future directions. Journal for the Education of the

Gifted. 23(1), 125-146.

Renzulli, J.S., & Reis, S. M., (1985). The shoolwide enrichment model: A comprehensive plan for

educational excellence. Mansfield Center, CT: Creative Learning Pres.

Tebliğler Dergisi. (2001). Bilim Sanat Merkezleri Yönergesi, Sayı: 2530, Cilt: 64.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com