Buradasınız

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN TURK EKONOMİSİNE KATKILARI VE BİR ARAŞTIRMA

CONTRIBUTIONS OF LOGISTICS INDUSTRY TO THE TURKISH ECONOMY AND A RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In globalizing world which removed all the borders, and thus transportation of goods with minimum price is required. Up to the present, there has not been found any solution instead of transportation. Turkey, as one of the world countries, giving preference transportation (passenger or cargo) by road has increased the cost of logistic sector. The being 95 % of road transportation in all transportation systems and not to care about other ways of transportation has caused much loss of life and property every year. The importance of logistic industry in recent years has begun to be noticed and tried to be renewed by many people. In this study, improving logistic sector and logistics management in Turkey and outsourcing were overemphasized. So, failures were analysed and looked for any way to solve problems. In actuality, to bring down the cost and compete with other companies, we have to get under control the transportation and discipline it. Also, it shouldn't be forgotten that outsourcing will cause competitive advantage in transportation sector. The service quality of outsourcing depends on the expertise of the instution. In addition, container transportation system which has made progress since the 1980s has become very significant. Container transportation that is from a port to port raised the importance of harbours more. Container transportation system has led to the emergence of the concept of ''terminal''. Thanks to container terminals, logistic services have become economic, efficient and more secure. Especially in our country, as a result of privatization, a large part of ports have been transferred to private companies and these companies have made necessary studies for bottom structure of their ports and pave the way for working properly. And this can be a good model as a development of logistic sector in our country.
Abstract (Original Language): 
Globalleşen Dünya 'da sınırların tamamen kalktığını ve sonuçta daha ucuz malların en asgari fiyatla taşınması gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu güne kadar taşımanın yerine ikame edilebilecek bir çözüm Dünya 'da bulunamamıştır. Dünya ülkeleri içerisinde Türkiye 'nin gerek yolcu gerekse yük taşımacılığını karayolu ile tercih etmesi lojistik sektörünün Türkiye 'de maliyetini arttırmıştır. Ulaştırma sistemi içerisinde karayolu taşımacılığının %95 olması ve diğer ulaştırma sistemlerine önem verilmemesi her yıl binlerce can kaybı ile maddi kayıplara sebep olmuştur. Son yıllarda lojistik sektörünün önemi Türkiye'de anlaşılmaya başlanmış ulaştırma sistemleri yenilenmeye çalışılmıştır. Bu makalede Türkiye'deki gelişen lojistik sektörü ve lojistik yönetimi ile dış kaynak kullanımı üzerinde durulmuş ve bu sektördeki açıklarımız incelenmiş ve çözümler aranmıştır. Gerçekten ürün çıkış maliyetlerini aşağı çekebilmek ve Dünya'daki aynı işi yapan firmalarla rekabet edebilmek için taşımacılık kontrol altına alınmalı ve taşımacılığa bir çeki düzen verilmelidir. Ayrıca dış kaynak kullanımı ile ciddi bir rekabet avantajı yaratılacağı unutulmamalıdır. Dış kaynak kullanımı hizmet kalitesi bu hizmeti veren kurumun uzmanlığına bağlıdır. Ayrıca 1980'lerden itibaren gelişme gösteren konteyner taşımacılık sistemi çok önemli hale gelmiştir. Konteyner taşımacılık yani limandan limana taşımacılık limanların önemini daha da çok arttırmıştır. Konteyner taşımacılık sistemi limanlarda terminal kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Konteyner terminalleri sayesinde lojistik hizmetler ekonomik, verimli ve güvenli hale gelmiştir. Özellikle ülkemizde özelleştirme sonucunda limanların büyük bir kısmı özel firmalara devredilmiş ve bu firmalar aldıkları limanları alt yapısı için gerekli çalışmaları yapmışlar ve daha verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamışlardır. Bu da lojistik sektörünün ülkemizde gelişimine bir örnek olarak verilebilir.
302
324

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AKTAN, C. C.(2001) Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde? İzmir: EGİAD Yayınları
Arslan,K (2006)Komşularımızla Artan Ticaretin Önemi, www.turktrade.org/Durum Dergisi (2006 )Haziran sayısı
BALLOU, R. H.(2004)Bussiness
Logistis
c Supply Chan Management: Planing, Organizing and Controlling the supply Chain, Pearsan-Prince Hall Ed 5th ed, New Jersey, Prentice
BREWER A.ve HENSHER D.,(2001) "Identifying the overarching logistics strategy of business processes: an exploratory analysis", International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 4 No.1,
DEMİR H.Ali,(1991) Lojistik Harp Akademileri Basımevi,İstanbul s. 1
DPT,(2001),
Ulaştırma
, 8. BYKP, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, DPT:258-ÖİK:598 http://www.dpt.gov.tr 7.02.2013
EDGELL, Jon, Gabriel E. Meister ve Nigel Stamp.(2008) "Global Sourcing Trends in 2008", Strategic Outsourcing: An International Journal., Vol.1, No.2. Emerald
EKREN, N,(1986), Uluslararası Bankacılık ve Türkiye Örneği, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
ERDAL, M (2004) 'Hong Kong:Uzakdoğu'nun Lojistik ve Ticaret Başkenti',Dünya Gazetesi ,Perşembe Rotası Deniz Ticareti ve Lojistik Gazetesi,Sayı:7351 ,22 Temmuz 2004,s:2
GOODERHAM G.(1998),
"Debunkin
g the myths of Strategic Planning", CMA Magazine,1998 May
GÜLEN, K. G.(2011), Lojistik Sektöründe Durum Analizi ve Rekabetçi Stratejile
GÜRDAL, Sahavet. (2006)"Türkiye Lojistik Sektörü Altyapi Analizi". İstanbul: İTO Yayınları,
KAYA, A. Ş. (2003), Lojistik Şirketlerinin Organizasyon Yapıları, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmecilii Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s:137
KESKİN, M. Hakan,(2006) Lojistik-Tedarik Zinciri Yönetimi, Nobel Yayınları, Ankara
RATLİFF
H.Donald
, NULTY William G. (1996)'Logistics Composite Modeling',The Logistics Institute At
Georgia Tech,s.1
SEYİDOĞLU, H (2001), Uluslarası İktisat, Güzem Yay, İstanbul
WATERS Donald,(2001) "Strategic Logistics", Eastern Logistics Forum, New York,
www.igeme.org.tr Erişim Tarihi 13.08.2013
www.logistics.com Erişim Tarihi 01.03.2013
Business

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com