Buradasınız

Bruno Nettl ile etnomüzikolojik değerlendirmeler

Ethnomusicological evaluations with Bruno Nettl

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Musicology, is a discipline, based on investigation of specific problems of music with the various methods. Its research topics over time reached a multi-disciplinary dimension, and so its sub-branches have appeared. While musicology is focused on music, ethnomusicology, the first sub-branch of musicology, is focused on culture and it examines music as an element of culture. Research subjects of musicology and its subbranches are sometimes intertwined, this situation leads to ambiguities between the methods and study subjects of the disciplines. Although some (ethno) musicologists in the international arena and in Turkey has examined on methods and evaluation of musical researches, but there is not a certain consensus on the issue. Therefore, this article is based on the semi-structured interview with Bruno Nettl, one of the first academical ethnomusicologists, for the evaluation of all these issues. So the eleven semi-structured questions on various musical culture and methods were asked Nettl, after his answers and evaluations were organized and interpreted by me with the various documents. As a result, he evaluated warily the musicological questions in this study within the ethnomusicological context, and it is seen that he is not interested in inter-disciplinary studies. However, Nettl emphasized that any musical culture or musical study can be investigated by various methods. All of the information, given by Nettl and me, in this article shows the difference of methods, approaches and assessments between musicology, ethnomusicology and the other sub-branches.
Abstract (Original Language): 
Müzikoloji müziğin belirli problemlerinin çeşitli yöntemlerle araştırılmasına dayanan bir bilim dalıdır. Onun araştırma konuları zaman içinde disiplinlerarası bir boyuta ulaştı ve böylece onun alt dalları ortaya çıktı. Müzikoloji doğrudan müziğe odaklı iken, onun ilk alt dalı olan etnomüzikoloji ise kültüre odaklı çalışır. Yani müziği kültürün bir öğesi olarak inceler. Müzikoloji ve alt dallarındaki araştırma konuları kimi zaman iç içe girer ki bu durum disiplinlerin çalışma konuları ve yöntemleri arasında belirsizliklere yol açmaktadır. Uluslararası alanda ve Türkiye’de bazı (etno) müzikologlar müziksel araştırmaların yöntemi ve değerlendirmesi üzerine çalışsa da bu konuda belirli bir görüş birliğine varılamamıştır. Tüm bu konuların değerlendirilmesi için, bu çalışma etnomüzikolojinin yaşayan ilk akademisyenlerinden Bruno Nettl ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeye dayanır. Nettl’a çeşitli müzik kültürü örnekleri ve yöntemler üzerine yarı yapılandırılmış on bir adet soru yöneltilerek kendisinin cevapları ve değerlendirmeleri çeşitli kaynaklarla tarafımdan düzenlendi ve yorumlandı. Sonuç olarak, bu çalışmadaki müzikolojik sorulara ilişkin değerlendirmeleri temkinli bir şekilde etnomüzikolojik çerçevede olan Nettl’ın disiplinlerarası çalışmalara ilişkin ilgisinin olmadığı görüldü. Bununla birlikte, o herhangi bir müziksel kültürün veya müziksel çalışmanın çeşitli metodlarla yapılabileceğini vurguladı. Bu makalede, Nettl ve tarafımdan verilen tüm bilgiler müzikoloji, etnomüzikoloji ve diğer alt dallar arasındaki yöntem, yaklaşım ve yorumların farklı olduğunu gösterir.
1189-1205

REFERENCES

References: 

Adorno, T. (2002). Essays on Music. Richard Leppert (Selected, Introduction, Commentary, and
Notes) and Susan H. Gillespie (New Translations). London: University of California Press.
Beard, D., Gloag, K. (2005). Musicology: Key Concepts. New York: Routledge.
Bellman, H. (2011). Toward a Scientific Taxonomy of Musical Styles: A Quantitative Study on Tonal Music.
Germany: VDM Verlag Dr. Müller.
Blum, S., Bohlman P. V., Neuman, D. M. (eds.) (1993). Ethnomusicology and Modern Music History.
Champaign: University of Illinois Press.
Erol, A. (2002). Popüler Müziği Anlamak. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Erol, A. (2009). Müzik Üzerine Düşünmek. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Frith, S. (2004). What is Bad Music. Christopher J. Washburne and Maiken Derno (eds.), In Bad
Music: The Music We Love to Hate (pp. 15-38). New York: Routledge.
Frith, S. (2007). Taking Popular Music Seriously: Selected Essays. Surrey: Ashgate.
Yöre, S., Nettl, B. (2012). Bruno Nettl ile etnomüzikolojik değerlendirmeler. International Journal of Human Sciences
[Online]. (9)2, 1189-1205.
1203
Howard, K., Blacking, J. (Winter 1991). John Blacking: An Interview Conducted and Edited by
Keith Howard. Ethnomusicology, 35 (1), 55-76,
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/852388.pdf?acceptTC=true (14.09.2011).
Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Kerman, J. (1986). Contemplating Music: Challenges to Musicology. Cambridge: Harvard University Press.
Merriam, A. P. (1964). The Anthropology of Music. Chicago: Northwestern University Press.
Merriam, A. P. (May, 1977). Definitions of Comparative Musicology and Ethnomusicology: An
Historical-Theoretical Perspective. Ethnomusicology, 21 (2), 189-204,
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/850943.pdf?acceptTC=true (11.08.2011).
Helen Myers (1992). Fieldwork. Helen Myers (Ed.), In Ethnomusicology: An Introduction (pp. 21-49),
London: Macmillan.
Nettl, B. (1975). The State of Research in Ethnomusicology, and Recent Developments. Current
Musicology, (20), , 67-78.
https://mywebspace.wisc.edu/fschenker/garland.ethno/1%20Ethno,%20History...
nitions,%20Scope/Nettl%20-
%20The%20State%20of%20Research%20in%20Ethnomusicology%20and%20Recent%20
Developments.pdf (11.08.2011).
Nettl, B. (2008a). Curriculum Vitae. http://camil.music.uiuc.edu/musicology/faculty.html
(15.05.2010).
Nettl, B. (2008b). On the Concept of Improvisation in the World’s Musics – An Informal Talk.
Dutch of Journal Music Theory, 13 (1), pp. 1-8, http://www.djmt.nl/cgi/t/text/textidx?
c=djmt;sid=58f20e8aa74081480b3cf9916ff4d33a;tpl=browse-toc-13.tpl (15.05.2010).
Nettl, B. (2010a). Music Education and Ethnomusicology: A (usually) Harmonious Relationship.
MinAd: Israel Studies in Musicology Online, 8 (1), 1-9, http://www.biu.ac.il/hu/mu/minad/
index.htm (15.05.2010).
Nettl, B. (2010b). Nettl’s Elephant: On the History of Ethnomusicology. Foreword by
Anthony Seeger. Urbana: University of Illinois Press.
Özer, Y. (1997). Bilim Perspektifinde Müzik. İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.
Parncutt, R. (2007). Systematic Musicology and the History and Future of Western Musical Scholarship.
Journal of Interdisciplinary Music Studies, 1 (1), 1-32, http://www.unigraz.
at/~parncutt/publications/Pa07_JIMS.pdf (14.09.2011).
Rice, T. (1987). Toward the Remodeling of Ethnomusicology. Ethnomusicology, 31 (3), 469-488,
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/851667.pdf?acceptTC=true (14.09.2011).
Said, E. (2006). Müzikal Nakışlar. Gül Çağalı Güven (Çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı.
Scaringella, N., Zoia, G., Mlynek, D. (2006). Automatic Genre Classification of Music Content: A
Survey. IEEE Signal Processing Magazine, 23 (2), 133-141,
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1598089 (14.10.2010).
Schering, A. (1936). Johann Sebastian Bachs Leipziger Kirchenmusik. Leipzig: Breitkopf&Härtel.
Schering, A. (2009). On Who sang the soprano and alto parts in Bach’s cantatas? Thomas Braatz
(Trans.), 1-15, http://www.bach-cantatas.com/Articles/ScheringFistulanten.pdf
(10.08.2011).
Scruton, R. (1999). The Aesthetics of Music. New York: Oxford University Press.
Yöre, S., Nettl, B. (2012). Bruno Nettl ile etnomüzikolojik değerlendirmeler. International Journal of Human Sciences
[Online]. (9)2, 1189-1205.
1204
Seidman, I. E. (1991). Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education
and the Social Sciences (1st edition). New York: Teachers College Press.
Shelemay, K. K. (Winter 2001). Toward an Ethnomusicology of the Early Music Movement:
Thoughts on Bridging Disciplines and Musical Worlds. Ethnomusicology, 45 (1), 1-29,
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/852632.pdf (05.09.2011).
Small, C. (1998). Musicking: The Meanings of Performing and Listening. Middletown: Wesleyan University
Press.
Subotnik, R. R. (2002). Adorno and the New Musicology. Nigel C. Gibson and Andrew Rubin
(eds.), In Adorno: A Critical Reader (pp. 234-254), West Sussex: Blackwell Publishers Ltd.
Stewart, C. J., Cash, W. B. (1985). Interviewing: Principles and Practices (4th edition). Dubuque, Iowa:
W.C. Brown Publishers.
Türnüklü, A. (Güz 2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir
Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (24), 543-559,
http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1126-20110715121015-turnuklu.pdf
(08.08.2011).
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (4. Basım). Ankara: Seçkin
Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Basım). Ankara: Seçkin
Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
Yöre, S. (2008). Osmanlı/Türk Müzik Kültüründe Levanten Müzikçiler. Selçuk Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, (28), 413-437,
http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s24/yore.pdf (12.07.2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com