Buradasınız

Güreşçilerde hazırlık periyodunda uygulanan kombine kuvvet antrenmanlarının kuvvet performansları üzerine etkileri

Training on power applied strength combined preparation wrestlers periods effects on performance

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In our research, a combined force of elite wrestlers in training the force applied during the preparatory period to examine the effects on performance. Study, 12 (6 free-6 Greco-Roman) joined the elite male wrestlers. Mean age 19.8 ± 1.1 years wrestlers, height 172.1 ± 5.8 cm., 74.7 ± 9.0 kg in body ağılıkları and sports in the ages of 7.1 ±1.1 years, respectively. Training programs 6 days a week and the week of strength inside 3 days, 3 days at 10 weeks, including technical training (2.5 months) were studied. Wrestlers participated in the research front and the last test and paired t-test was assessed values of strength development. Finding indicate that, we have done the research elite wrestlers and a dynamic 10-week pre-training and post-tests at the maximum strength (1RM) that a significant increase (p <0.05) were determined. As a result, the elite-level wrestlers, according to preliminary test results showed the 10-week combined force positively affects the performance of a workout.
Abstract (Original Language): 
Araştırmamızda, elit güreşçilerde hazırlık periyod döneminde uygulanan kombine kuvvet antrenmanların kuvvet performansları üzerine olan etkilerinin incelenmesidir. Araştırmamızda 12 (6 serbest-6 Greko-Romen) elit erkek güreşçi katıldı. Güreşçilerin ortalama yaşları 19.8±1.1 yıl, boy 172.1±5.8 cm., vücut ağılıkları da 74.7±9.0 kg. ve spor yaşları da 7.1±1.1 yıl olarak belirlendi. Antrenman programları haftada 6 gün ve hafta içerisi 3 gün kuvvet, 3 gün de teknik antrenmanlar olmak üzere 10 hafta (2.5 ay) çalışıldı. Araştırmaya katılan güreşçilerin ön ve son testi yapılarak kuvvet gelişim değerleri paired t-testle değerlendirildi. Bulgular; yapmış olduğumuz araştırmada elit güreşçilere uygulanan 10 haftalık antrenman öncesi ve sonrası testlerde dinamik ve bir maksimum kuvvet değerlerinde önemli bir artışın olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. Sonuç olarak, elit düzeyde güreşçilere ön test sonuçlarına göre uygulanan 10 haftalık kombine kuvvet antrenmanlarının performanslarını olumlu etkilediği görülmüştür.
398-411

REFERENCES

References: 

 Akbal M., (1998). Güreşçilerde Hazırlık Dönemi Antrenman Programları İçerisinde Fiziksel Çalışmaların Kassal Kuvvet Üzerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya
 Akgün. N., (1992). Egzersiz Fizyolojisi. 4. Baskı. 1. Cilt. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir, S. 60-198
Kılınç F., Aydoğan A., Ersoy A., Yavuz A. (2011). Güreşçilerde hazırlık periyodunda uygulanan kombine
kuvvet antrenmanlarının kuvvet performansları üzerine etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 9:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
409
 Aydos L. Taş M. Akyüz M. Uzun A. (2009). Genç elit güreşçilerde kuvvetle bazı antropometrik parametrelerin ilişkisinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (4): 1-10
 Aydos, L., Pepe, H., Karakuş, H. (2004). Bazı takım ve ferdi sporlarda rölatif kuvvet değerlerinin araştırılması. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2):305-315.
 Baykuş. S. (1989). “The Analysis Of Physical Characteristics Of The Turkish Nationalfree Style And Greco-Roman Espoir Teams” Wrestlers (17-20 Years Old) Unpublished Master Thesis. University Of Metu. Pp:51
 Callan, S.D., Brunner, D.M., Devolve, K.L., Mulligan, S.E., Hesson, J., Wilber, R.L. and Kearney, J.T. (2000) Physiological profiles of elite freestyle wrestlers. Journal of Strength and Conditioning Research 14, 162-169.
 Canavan, P.K. and Vescovi J.D. (2004) Evaluation of power prediction equations: peak vertical jumping power in women. Medicine and Science in Sports and Exercise 36, 1589-1593
 Cicioğlu İ, Kürkçü R, Eroğlu H, Yüksek S (2007) 15-17 yaş drubu güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin sezonsal değişimi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, V (4) 151-156.
 Ergen E., Açıkada C., Arıtan S., Hazır T. (1990). Mücadele sporlarında kuvvette devamlılığın değerlendirilmesinde çoklu sıçrama Testi. HÜ Birinci Spor Bilimleri Ulusal Sempozyumu Bildirileri, 15-16 Mart, Ankara.
 Espenschade, A., Echert, H.(1974) Motor Development, (Editors) Warren, R. J., And Buskırık, E.R., Science And Medicine Of Exercise And Sport, Second, Harper And Publishers, New York, Pp: 323-326.
 Hazır M, Hazır T, Ergun N, Ufuk P (1994) Değişik Sporlarda Fleksiyon ve Ekstansiyon İzokinetik Kas Kuvveti Oranları. HÜ Dördüncü Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Yayını, Y. No:4, 2-6, Ankara.
http://tr.wikipedia.org
 Johnson. G.O.. Cisar. C.J. (1987) Basic couditioning principles for high school wrestlers” The Physical And Sport Medicene. Vol:15.1.Pp.159
 Kılınc, F. (2008). An intensive combined training program modulates physical, physiological, biomotoric and technical parameters in basketball player women, The Journal of Strength and Conditioning Research, November, Volume 22, Issue 6.
 Kılınç F., Erol A.E., Kumartaşlı M., (2011) Basketbol alt yapıda uygulanan kombine teknik antrenmanların bazı fiziksel, kuvvet ve teknik özellikler üzerine etkisi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:8 Sayı:1 s.216-217
Kılınç F., Aydoğan A., Ersoy A., Yavuz A. (2011). Güreşçilerde hazırlık periyodunda uygulanan kombine
kuvvet antrenmanlarının kuvvet performansları üzerine etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 9:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
410
 Kraemer, W.J., Fry, A.C., Rubin, M.R., Triplett-McBride, T., Gordon, S.E., Koziris, L.P., Lynch, J.M. Volek JS, Meuffels DE, Newton RU, Fleck SJ. (2001) Physiological and performance responses to tournament wrestling. Med Sci Sports Exerc. 33(8):1367-78.
 Kürkçü, R., Hazar, F. Nanikli. A., Çalışkan, E. (2001). 12-14 yaş erkek çocuklarda egzersizin fiziksel ve fizyolojik parametrelere etkisi, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 1 Sayı 3,
 Macdougall. J.C-Wenger.H.A.:Green. (1984) H.I physiological testing of the high-performance athlete unction on elite varsity wrestlers. Journal of Sports Medicine. Vol.24.. Pp.123-129
 McArdle, W.D. ,F.Katch, V.Katch (1996), Exercises Physiology, Williams and Wilkins Co., sh. 417
 McGuigan M. R., Winchester J. B. and Erickson T., (2006) The ımportance of ısometrıc maxımum strength ın college wrestlers, Journal of Sports Science and Medicine CSSI, 108-113
 Mirzaei B, Curby D. G., Rahmani-Nıa F And Moghadasi M. (2009). Physiological profile of elite ıranian junior freestyle wrestlers, Journal of Strength and Conditioning Research, 23(8)/2339-2344,
 Savranbaşı R. (1993). Greko romen milli takım güreşçilerin antrenman ve müsabaka koşullarında kan laktat düzeyleri ve teknik verimlilikleri. HÜ Dördüncü Spor Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yayınları, Y. No:2, 2-6, Ankara.
 Schmidt, W.D., Piencikowski, C.L., Vandervest, R.E. (2005) Effects of a competitive wrestling season on body composition, strength and power in national ccollegiate athletic association division ııı college wrestlers. Journal Of Strength Cond. Research.,19(3):505-508.
 Sharratt, MT. (1984) Wrestling profile. Clin Sports Med 3: 273–289,.
 Stone, Mike (2002 b). Strenght and Conditioning, How is strenght tested? http://www.education.ed.ac.uk/streng ht/papers/msı.html
 Tamer, K. (1995) Sporda Fiziksel, Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Türkerler Kitapevi, Ankara.
 Taş M., Özkan A., Uzun A.t, Koç H., Akyüz M., Kıyıcı F. (2008) İki farklı ülkenin güreş milli takımında yer alan genç güreşçilerin bazı fiziksel uygunluk ve somatotip özelliklerinin karşılaştırılması, S.Ü. BES Bilim Dergisi, Cilt 10, Sayı 3, s.1-9
 Terbizan, D.J. & Seljevold P.J. (1996). Physiological profile of age-group wrestlers. Journal of Sports Medicine Phys. Fitness, 36(3):178-185.
 Utter, A., Stone, M., O'Bryant, H., Summinski, R. And Ward, B. (1998) Sport-seasonal changes in body composition, strength, and power of college wrestlers. Journal of Strength and Conditioning Research 12, 266-271.
 Verducci, F.M. (1980). Measurement Concept in Physical Education, Th C.V.Mosby Camp. sh. 237-248.
Kılınç F., Aydoğan A., Ersoy A., Yavuz A. (2011). Güreşçilerde hazırlık periyodunda uygulanan kombine
kuvvet antrenmanlarının kuvvet performansları üzerine etkileri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 9:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
411
 Yoon, J. (2002). Physiological profiles of elite senior wrestlers. Sports Medicine. 32(4):225-233
 Zorba E., Özkan A. Akyüz M. Harmancı H. Taş M. Şenel Ö., (2010) Güreşçilerde bacak hacmi, bacak kütlesi, anaerobik performans ve bacak kuvveti arasındaki ilişki, Uluslar arası insan Bilimleri Dergisi, Cilt:7 Sayı:1

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com