Buradasınız

Sınıf öğretmenlerinin yönetici olma eğilimleri: istanbul Esenyurt ilçesi örneği

Primary school teachers tendencies towards being administrators: Esenyurt sample

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine primary school teachers' tendencies towards being administrators. 145 teachers from 12 schools, chosen constituted the study sample. Scale previously devised by Aksu (2004) was used as a tool for data collection. SPSS 13 was used in the analysis of the data. Scale consisted of two dimensions entitled as individual tendency and general tendency. As for the general tendency scale, teachers revealed low and moderate levels of tendency. However, as for the individual tendency, teachers were found to have moderate level of tendency towards being school administrators. Results of the study revealed that both women and men have moderate level of tendency towards being school administrators. T test conducted on gender variable showed that women teachers' individual tendency values appeared to be higher than that of men's individual tendency scores. Analysis on experience variable revealed that tendency values of teachers within difference experience groups did not differ significantly.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın genel amacı, ilköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin yönetici olma eğilimlerinin belirlenmesidir. İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin genel eğilim ve kişisel eğilim alt boyutlarına göre yöneticilik eğilimleri cinsiyete ve meslekte hizmet süresine göre incelenmiştir. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin yönetici olma eğilimlerine ilişkin genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın "çalışma evreni" İstanbul ili Esenyurt İlçesinde bulunan 12 ilköğretim okulunda görev yapan 145 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aksu (2004) tarafından geliştirilmiş olan "İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Yöneticilik Eğilimleri Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. İkili karşılaştırmalarda, normal dağılım varsayımlarının karşılanmas ı durumunda t testi, karşılanmadığı durumda non-parametrik testlerden Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin yönetici olma eğilimleri genel eğitim boyutuna ilişkin olarak genelde "orta ve az" aralığında değişiklik göstermektedir. Öğretmenlerin yönetici olma eğilimleri kişisel eğilim boyutuna ilişkin olarak genelde "orta" aralığında değişiklik göstermektedir. Cinsiyete göre kişisel eğilim alt boyutuna ilişkin bulgulara bakıldığında, erkek ve kadınların genel anlamda yöneticiliğe ilgileri "orta düzeyde" olmakla birlikte, kadınların yönetici olma eğilimleri erkeklerden daha fazla olarak saptanmıştır. Analiz sonuçları, katılımcıların yönetici olmaya yönelik genel eğilim ve kişisel eğilim alt boyutlarından aldıkları puanların, meslekte görev süresine göre farklılaşmadığını göstermektedir.
860-881

REFERENCES

References: 

Açıkalın, A. (2002). Dahabir-eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi 30, 149-151. Aydın, A. (2010). Hayat neden güzeldir. Ankara: Pegem Akademi.
Bakioğlu, A., Hacıfazlıoğlu, Ö., Özcan, K.
(2010)
. Influence of mentors on principals'
career phases. Teachers and Teaching. Theory and Practice, 16 (2), 245-259. Ada, Ş. (1998). İlköğretim kurumlarında okul yöneticilerinin geliştirilmesi. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 21 Ağaoğlu, E., Gültekin, M., Çubukçu, Z. (2002). Okul yöneticisi yeterliklerine dayalı eğitim
programı önerisi. 21.Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınlar ı, 191. Aksu, M. (2004). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yöneticilik eğilimleri: Malatya İli Örneği.
Gazi Üniversitesi XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri (709-727), 15-18 Ekim,
2003.
Balcı, A., Çınkır, Ş. (2002). Türkiyede eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi. 21.Yüzyıl Eğitim
Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Yayınları, 191. Bankskat, A., Gerhard, P. (2005). Headteachers' professional profile and roles accross
Europe. http://www.insight.eun.org . Ulaşım Tarihi: 26 Temmuz 2008. Bloom, G., Castagna, C. Warren, B. (2003). Leadership magazine, Association of California
School Administrators. http://www.newteachercenter.org/pdfs/more_than_mentors.p df.
Ulaşım tarihi: 30 Haziran 2010. Can, N., Çelikten, M. (2000). Türkiye'de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi süreci. Milli Eğitim
Dergisi, 148, 43-50.
Çelik, V. (2002). Eğitim yöneticisi yetiştirme politikas ına yön veren temel eğilimler. 21.
Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, 16-17 Mayıs, 2002. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 191. Eğitim Yönetimi Akademisyenler Kurulu (2008). 3. Eğitim Yönetimi Akademisyen Kurulu
Toplantısı, Eskişehir. www.eyedder.org. Ulaşım Tarihi 10 Mayıs, 2010. Eğitim Yönetimi Akademisyenler Kurulu (2009). Eğitim Yönetimi Lisansüstü Program
Yeterlikleri Raporu, Kocaeli. www.eyedder.org. Ulaşım Tarihi 15 Mayıs, 2010. Gümüşeli, A. İ. (2002). 2001 yılında ilköğretim okulu müdürleri: çalışma ortam ve koşulları,
sorunları, bireysel ve mesleki özellikleri, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları. Howley, A., Andrianaivo, S., Peryy, J. (2005). The pain outweighs the gain: Why teachers
don't want to become principals. http://eric.ed.gov ulaşım tarihi: 01 Haziran 2008. Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
Karip, E., Köksal, K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi, Eğitim Yönetimi. 5 (18),
193-207.
881
Bingül, M., Hacıfazlıoğlu, Ö. (2011). Sınıf öğretmenlerinin yönetici olma eğilimleri: İstanbul Esenyurt ilçesi örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 8:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
Kaya, Y.K. (1999). Eğitim yönetimi kuram ve Türkiye'deki uygulama. Ankara: Bilim Yayıncılık.
MEB (2009). Millî eğitim bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer
değiştirmelerine ilişkin yönetmelik. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27318_0.html/.
Ulaşım tarihi 10 Nisan 2010. MEB (2010a). 2011-1 Müdür yardımcılığı atama sonuçlar ı.
http://istanbul.meb.gov.tr/IcerikDetay/1180/Mudur-yardimciligi-atama-son...
Ulaşım tarihi 25 Mayıs 2010. MEB (2010b). Yönetici Oryantasyon Programı.
http://istanbul.meb.gov.tr/IcerikDetay/1182/Yonetici-Oryantasyon-Program...
.aspx.
ulaşı
m tarihi: 02 Haziran 2010. OECD. (2007). Improving School Leadership, National background report.
http://www.oecd.org/edu/schoolleadership/ ulaşım tarihi: 20.07.2008. Şimşek, H. (2004). Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi: Karşılaştırmalı örnekler ve Türkiye
için öneriler. http://www.hasansimsek.net. Ulaşım tarihi 15 Haziran 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com