Buradasınız

2006 İlköğretim müzik dersi öğretim programına dayalı olarak hazırlanan öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının uygulamadaki görünümüne yönelik bir değerlendirme

An evaluation on practicing of teacher’s book and student’s workbook based on music classes 2006 primary education teaching program

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this investigation was to evaluate practicing of teacher’s book and student’s workbook based on music classes 2006 primary education teaching program of sixth grade. Universe of this investigation consisted of Primary Schools of central districts of Ankara depended on Ministry of National Education. By choosing twenty Primary Schools depended on Çankaya, Etimesgut, Kazan, Keçiören, Yenimahalle districts, sample groups were formed. To analyze all data interview method was used and all data of interview were achieved with the partial intercourse analysis method. After collecting all data, results were acquired about practicing of teacher’s book and student’s workbook based on music classes 2006 primary education teaching program of sixth grade level taking part within the sample group. To the results, necessary suggestions for failing sides were offered.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, 2006 ilköğretim müzik dersi 6. sınıf öğretim programına dayalı öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitaplarının uygulamadaki görünümünü değerlendirmek için hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara ili merkez ilçe ilköğretim okulları, örneklemini ise; Çankaya, Etimesgut, Kazan, Keçiören, Yenimahalle ilçelerine bağlı yirmi ilköğretim okulu oluşturmuştur. Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmış olup; elde edilen verilerin çözümlenmesinde kısmi içerik analizi yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna dayanarak; 2006 ilköğretim müzik dersi 6. sınıf öğretim programına dayalı öğretmen kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının örneklem grubu dahilinde uygulamadaki görünümüne ilişkin bulgular ortaya koyulmuş, aksayan yönlerine dair gerekli önermelerde bulunulmuştur.
247-283

REFERENCES

References: 

Albuz A, Akpınar M. (2009). 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programın ve Yeni
Yaklaşımlar, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Samsun.
Demirci B. (2009). 2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı, Öğretmen Kılavuz
Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitaplarının Uygulamaya Dönük Değerlendirilmesi”,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
2006 İlköğretim (2009). Müzik Dersi 1/8 Öğretim Programı, Devlet Kitapları Müdürlüğü,
Ankara.
Özdemir N. (2007). Müzik 6 Öğrenci Çalışma Kitabı, (1. Baskı), Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları, Ankara.
Özdemir N, Koç Y. (2007). Müzik 6-7-8 Öğretmen Kılavuz Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları, Ankara.
Uçan A. (1999), İlköğretimde Müzik Öğretimi, Milli Eğitim Bakanlığı: İlköğretimde Etkili
Öğretme ve Öğrenmen El Kitabı-Modül 9, MEB Projeler Koordinasyon Merkezi
Başkanlığı Yayınları, Ankara

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com