Buradasınız

Bağlama ve klasik gitarın öğretim süreçleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi

A comparative study to investigate teaching processes of baglama and classical guitar

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, teaching processes of bağlama (a long-necked Turkish lute) and classical guitar are investigated to be comparatively. The study aims to answer the following questions: How has the teaching process of these instruments proceed in our country? What are the teaching strategies of these instruments? What differences and similarities between the teaching process of these two in instruments? This is a qualitative research. The opinions of experts by using the interview technique were taken. Also, related literatures were examined comprehensively. The data that obtained from research were evaluated by applying methods of descriptive analysis. The results indicate that teaching processes of bağlama and classical guitar have some differences in our country and each instruments has their own teaching styles. As a result, the teaching processes of bağlama (a long-necked Turkish lute) and classical guitar in our country were found different in terms of “Teaching Strategies”. “Teaching Methods and Techniques”, “Teaching Student Characteristics and Roles”, “Teaching materials and Sources”; yet they have a similarity in terms of “Evaluation Scales”.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; bağlama ve klasik gitarın öğretim süreçleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmada bu iki çalgının ülkemizdeki öğretim süreçleri nasıl bir gelişim göstermiştir? Bu çalgıların öğretim stratejileri nelerdir? Öğretim süreçleri arasında ne gibi farklılık ve benzerlik bulunmaktadır? sorularına cevap aranmıştır. Çalışma nitel bir araştırmadır. Uzman kişilerin görüşleri görüşme tekniği kullanılarak alınmıştır. Aynı zamanda alanla ilgili kapsamlı literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel çözümleme yöntemleri uygulanarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda bağlama ve klasik gitarın ülkemizdeki öğretim süreçlerinde farklar bulunduğu ve her iki çalgının da kendilerine özgü öğretim şekillerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Buna göre; ülkemizde ki bağlama ve klasik gitar öğretsel süreçlerinin, “Öğretim Stratejileri”, “Öğretim Yöntem ve Teknikleri”, “Öğretmen-Öğrenci Özellikleri ve Rolleri”, “Öğretim Materyal ve Kaynakları” bakımından farklılaştığı, “Değerlendirme Ölçütleri” bakımından bir benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır
21-46

REFERENCES

References: 

1.Akbulut, E. (2000). “Çalgı Eğitiminde Davranışların Organizasyonu” Ankara: Eğitim
Araştırmaları Dergisi, sayı:2, Anı Yayıncılık,2, 2-5.
2.Celep, C. (2004). Meslek Olarak Öğretmenlik, Ankara: Anı Yayıncılık
3.Colinet, S. (1981). Die Musikinstrumente in der Kunst des Alten Orients, Bonn, Diagram
Visual Information Ltd.
4.Demirel, Ö. (2006). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
5.Dincol, B. (2003). Eski Ön Asya ve Mısırda Müzik, İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri
Enstitüsü Yayınları.
6.Duygulu, M. (1997). Asya İçlerinden Balkanlara Saz, C:D:Kitapçık, İstanbul: Kalan
Müzik.
7.Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş,Ankara:Anı Yayıncılık.
8.Myers, H. (1992). Ethnomusicology an Introductıon, New York: W.W.Norton & Company.
9.Parlak, E. (1998). “Türkiye’de El İle (Tezenesiz) Bağlama Çalma Geleneği ve Çalış
Teknikleri” Yayımlanmamış Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
10.Sach, C. (1951). The History of Musıcal Instruments, New York: W.W. Norton Company.
11.Stewart, C.J ve Cash, W.B. (1985). Interviewing Principles and Practices, Dubuque IO:
Wm. C. Brown Pub.
12.Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler ve Yaklaşımlar, Ankara: Müzik
Ansiklopedisi Yayınları.
13.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri,
Ankara: Seçkin Yayıncılık.
14.Yıldız, N. (1986). “Müzik Öğretmeni Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Ana Çalgı
Keman Eğitiminin Programlar Yönünden İncelenmesi” Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com