Buradasınız

Aerobik ve anaerobik egzersizlerin hematolojik parametrelere akut etkisi

Acute effect of hematological parameters on aerobic and anaerobic exercise

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Main of aim of this study in which 18 volunteers with average of 21,6 years are involved is to search acute effect of hematological parameters on aerobic and anaerobic exercise. Max VO2 values of volunteers are obtained using Astrand bicycle ergonometric test. Aerobic exercise was taken with %50 of max VO2 for 45 minutes and anaerobic exercise was taken with %120 of max VO2 till exhausted. Blood samples were taken before exercise, just after exercise and 24 hours after exercise and we looked at hematocrit values. Statistical analysis was done using one-way ANOVA test. There are no significant values observed in hemotological results for aerobic exercise. But, there were some significant values observed in Hb, Hct, Wbc just after anaerobic exercise whereas some significant decreases were observed for 24 hours after exercise. Comparison of both exercises time showed that there is significant increase in anaerobic exercise and decreases in aerobic exercise. As a result, maximal and hard exercise affects hematological values more then moderate exercise. The reason of this observation is because there has been a change in hematocrit levels and movement of leucocyte from margination pool to demargination pool in blood circulation duration of exercise and after exercise.
Abstract (Original Language): 
Aerobik ve anaerobik egzersizlere hematolojik parametrelerin verdiği akut tepkinin araştırılması amaçlanan bu çalışmaya yaş ortalamaları 21,6 yıl olan 18 sedanter erkek gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmaya katılan deneklerin Max VO2 değerleri Astrand Bisiklet Ergometre testi ile belirlendi. Max V02’nin % 50’siyle, 45 dakika süreyle aerobik egzersiz, Max VO2’nin % 120’siyle, tükeninceye kadar anaerobik egzersiz yaptırıldı. Çalışmada egzersiz öncesi, egzersizin hemen sonra ve egzersizden 24 saat sonra venöz kan örnekleri alınarak, hematokrit değerlerine bakıldı. Çalışmanın istatistiksel analizleri; One-Way Anova kullanılarak yapıldı. Aerobik egzersiz sonrası hematolojik değerlerin hiç birinde anlamlı değişiklikler tespit edilmemiştir. Ancak, anaerobik egzersizden hemen sonra Hb, Hct, Wbc değerlerinde anlamlı artışlar, 24 saat sonra ise anlamlı düşüşler tespit edilmiştir. Her iki egzersizin aynı zamanları karşılaştırıldığında ise anaerobik egzersizdeki artış ve azalmalar aerobik egzersize nazaran anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yoğun ve yıpratıcı egzersizler, hafif şiddetli egzersizlere göre hematolojik değerleri daha çok etkilediği bununda egzersiz sürecinde ve sonrasında kanın hematokrit seviyesinin değişmesinden ve lökositlerin marjinasyon havuzundan demarjinasyonla dolaşıma girmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
70-82

REFERENCES

References: 

Akgün N. (1994). Egzersiz ve Spor Fizyolojisi. 1.Cilt. 5. Baskı:69-255, Ege Üniversitesi Basımevi: İzmir.; S. 89. Aurell M, Vikgren P. (1971). Plasma renin activity in supine muscolar exercise. J App Physiol,; 31:839-41. Beydağı H, Çoksevim B, Temoçin S. (1994). Aerobik kapasitenin %50 si ile yapılan akut egzersizlerin bazı kan parametrelerine etkisi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fak Derg. 5, 187-194. Bodary, B, Pate, R, Wu Q, Millan, G. (1999). Effect of acute on plasma erythropoietin levels in trained runners. Med. Sci. Sport Exerc. Aprıl. 31 (4) 543-6. Büyükyazı G, Turgay F. (2000). Sürekli ve yaygın interval koşu egzersizlerinin bazı hematolojik parametreler üzerine akut ve kronik etkileri. H.Ü. Spor Bil. Ve Tek. Yüksekokulu VI. Spor Araştırmaları Kongresi. Kasım, Ankara. S 182, 3-5. Ersöz G, Köksoy A, Zergeroğlu A., Yavuzer S. (1995). Akut-kronik fiziksel egzersiz ve immunglobulinler. Spor Bilimleri Dergisi, 6, 3, 3-12.
İbiş, S., Hazar, S., Gökdemir, K., (2010). Aerobik ve anaerobik egzersizlerin hematolojik parametrelere akut
etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
81
Freund B, Shizuru E, Hashiro G, Claybaugh J. (1991). Hormonal electrolyte and renal responses to exercise are ınstensity dependent, J.Appl. Physiol,70,2, 900-906. Ganong, W. (1996). Tıbbi Fizyoloji, Cilt 1, 17. Baskı, (Çev: Türk Fizyolojik Bilimler Derneği), Ankara. Barış Kitabevi. Guyton, M., Hall, J. (1996). Textbook Of Medical Physiology, Tıbbi Fizyoloji, (Çev: Çavuşoğlu H). İstanbul. Yüce Yayınları. Günay M, Tamer, K., Cicioğlu, İ. (2006). Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi, Baran Ofset, Ankara. 219,225,227. Karacabey K, Peker I, Paşaoğlu A. (2004). Voleybolcularda farklı egzersiz uygulamalarının acth kortizol insilün ve glikoz metabolizması üzerine etkileri. Spor ve Tıp Dergisi. Logos Yayınevi, 12(1), 7-12. Khansari Dn, Murgo Aj, Faith Re. (1990). Effects of stress on the immune system. Immunol today 11: 170-175. Kozlowski S, Brzezinska Z, Nazar K, Kowalski W. Franczyk M. (1973). Plasma catecholamines during sustained isometric exercise. Clin. Sci. Mol. Med. 15, 723-31. Londeann R. (1978). Low hematocrits during basic training athletes anemia. Nenld J. Med., 299: 1191-2 Morgan R., Patterson M, Nimmo A. (2004). Acute effects of dehydration on sweat composition in men during prolonged exercise in the heat. The American College of Sports Medicine, 182, 37. Murray R, Eddy D, Paul G, Seifert J, Halaby G. (1991). Physiological responses to glycerol ıngestion during exercise. American Physiological Social., 1,144-149. Neumatr G, Pfister R, Mitterbauer G, Gaenzer H, Joannidis M, Eibl G, Hoertnagl H. (2002). Short-term effect of prolonged strenuous endurance exercise on the level of haematocrit in amateur cyclist, Int. Journal Sport Medicine April, 23 (3) 158-61. Nieman, D, Pedersen K. (1999). Exercise and ımmune function recent development. Sports Med 27, 73-80. Özcan O, Çoksevim B, Koca F, Saraymen R. (1992). Yükseklikte yapılan antrenmanın bazı kan parametrelerine etkisi. Spor Hek. Der. 27, 113-119. Özdengül F. (1998). Akut Submaksimal Egzersizin İmmun Sisteme Etkileri. S.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji. ABD. Doktora Tezi.
İbiş, S., Hazar, S., Gökdemir, K., (2010). Aerobik ve anaerobik egzersizlerin hematolojik parametrelere akut
etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
82
Özyener F., Gür H., Özlük K. (1994). Sedanter erkeklerde yorgunluğa kadar yapılan kısa süreli maksimal bir egzersizi takiben kan hücrelerinde gözlenen değişiklikler, Spor Bilimleri Dergisi, 6, 27 – 37. Shephard R, Shek P. (1994). Potential impact of physical activity and sport on the immune system - a brief revieıo. Br. J Sports Med 28: 247 - 255. Ünal M. (1998). Aerobik ve Anaerobik Akut/Kronik Egzersizlerin İmmün Parametreler Üzerine Etkileri. Fizyoloji Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Wade E., Ramee R., Hunt M., While J.(1987). Hormonal and renal responses to converting enzyme ınhibition during maximal exercise. J Appl Physiol, 63, 1796-800. Waern M, Fossum C. (1993). Effects of acute physical stress on ımmune competence in pigs. Am J. Vet Res 54: 596-601. Yılmaz B. (1999). Hormonlar ve Üreme Fizyolojisi, , 1.Basım, 247-371, Feryal Matbaa, Ankara. Zergeroğlu A., Ersöz, G, Yavuzer, S. (1999). Sedanter erkeklerde supramaksimal ve basamaklı egzersizlerde eritrosit antioksidan enzim aktivitesi. Spor Hek. Der. 34, 65-71.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com