Buradasınız

60 yaş ve üzeri yaşlı erkeklerin giysi satın alma davranışları üzerine bir araştırma

An investigation on clothing buying behavior of more than 60 years old men

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aging is a regular and inescapable process that causes some changes on psychology, intelligence qualifications and social relations of people. Importance of clothing increases during elderly stage due to physical changes at the body and limitations arising body changes effect clothing preferences. It has been tried to determine clothing buying behavior of more than 60 years old man consumers in this investigation. The aim of this investigation is to evaluate after determining clothing buying behaviors of elderly man consumers and offer some suggestions to consumers and producers according to the results. Material of this investigation is consist of data obtained questionnaire forms that are carried out 840 voluntary people from more than 60 years old ready to wear consumers living different regions (İstanbul, Ankara, İzmir and Adana) of Turkey. According to the data derived from this questionnaire form, clothing buying behaviors of elderly men consumers have been determined and evaluated scientifically. At the end of the investigation, it has been revealed that elderly consumers have had some difficulties while buying clothing and they need various model clothing that available on their bodies. Under favor of the results, it has been offered some suggestions to manufacturers and elderly man consumers who buying clothing.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, 60 yaş ve üzeri yaşlı erkek tüketicilerin giysi satın alma davranışları saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, yaşlı erkek tüketicilerin giysi satın alma davranışlarını belirleyerek değerlendirmek ve ortaya çıkan sonuçlara uygun tüketicilere ve üreticilere öneriler getirmektir. Araştırmanın materyalini Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki illerde (İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana) yaşayan 60 yaş ve üzeri, erkek hazır giyim tüketicilerinden rastlantısal olarak seçilen gönüllü 840 kişiden anket yardımıyla elde edilen veriler oluşturmaktadır. Bu anketten elde edilen bilgiler doğrultusunda, yaşlı erkek tüketicilerin giysi satın alma davranışları tespit edilerek, bilimsel olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, yaşlı tüketicilerin vücutlarına uygun rahat ve kullanışlı giysilere ihtiyaçlarının olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, giysi satın alan yaşlı erkek tüketicilere ve üretim yapan sektöre çeşitli öneriler getirilmiştir.
1047-1065

REFERENCES

References: 

Baran A.G. (2000). Yaşlılıkta uyum sorunu. Antropoloji ve yaşlılık. Hacettepe üniversitesi
Sosyal hizmetler yüksekokulu yayın no:6 aydınlar matbaası, Ankara 68-76.
Gönen, E. Özgen, Ö. (1989). Tüketici Grupları. Verimlilik Dergisi. Milli Prodüktivite Merkezi
Yayını, Ankara.
Gönen, E. Özgen, Ö. (1991). Hazır Giyim Sektöründe Yeni Bir Pazar: Avrupa Birliğinde Yaşlı
Tüketiciler. Tekstil Konfeksiyon Dergisi, İzmir.
Görgün, B. A.( 2008). Yaşlılıkta Sosyalizasyon ve Yaşam Kalitesi. Yaşlı Sorunları
Araştırma Dergisi, (2): 86-97.
Janice, M. and Park, C. (1989). Self Dreving For The Elderly Arthritik: A Cose Study. Journal Ot
Home Ekonomics, 81:(3).
Kalınkara, V. (1996). Yaşlılıkta Barınma Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’li Yıllara Doğru ‘Olgun
Gençlik’ Sempozyomu, Ankara.
Kelly, P.L. and Kroemer, K.H.E. (1990). Andropometry Of The Elderly Status And
Recommendations. Human Factors, 32(5): 571-595.
Koşar, N.G. (1996)Sosyal hizmetlerde yaşlılı refah alanı. Şafak matbaacılık .Ankara.
Lamb, J. (1984). Clothing For The Physically Disabled And Elderly: An İnstruction Approacb Of
Home Economics. 76:4
Mete F.(1998). Giysi tasarımı açısından insan vücudunun mekaniği. Tekstil ve Konfeksiyon
Dergisi, 4(21).
Özdamar, K. (2002). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Kaan Kitapevi,
Eskişehir.
Pekus, M. (1987) Clinical Symposia. 39(1).
Rosenblad-Wallin, E. And Karlsson, M. (1986). Clothing fort he elderly at home and in
nursing homes. Journal of consumer studies and homa economics, 10:343-356.
Sarı, A. (2008) Yaşlıların Gelir ve Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi: Cep Telefonu
Sahipliğine Yönelik Ekonometrik Model Uygulaması. Yaşlı Sorunları Araştırma
Dergisi, (1):50-61.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com