Buradasınız

3-6 Yaş grubu çocuğun akut bir hastalık nedeniyle hastaneye yatışa karşı davranışsal tepkilerinin belirlenmesi

Determination of behavioral reactions of a child of 3-6 ages group to be hospitalized due to an acute illness

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This is a descriptive study to determine of behavioral reactions of a child of 3-6 ages group to be hospitalized due to an acute illness. Sample of the study are mothers of children aged 3-6 (n=170) whose children were hospitalized for the first time and in 12 hours of their hospitalization between the dates of 15.07.2003 and 15.06.2006, who were reachable by phone and accepted to participate in the study. In this study, for data gathering “Personal Information Form” including 15 questions and “Inquiry Form of Behavior Changes of 3-6 Ages Group Children after Being Hospitalized” with 30 questions were used. Date gathering forms were carried out as pre-test by using face-toface interview method with mothers of 3-6 aged children who were hospitalized for the first time and were in first 12 hours of hospitalization. “Inquiry Form of Behavior Changes of 3-6 Ages Group Children after Being Hospitalized” was re-carried out with mothers by phone 1 month after children being discharged from hospital. In analyzing of data’s statistical program of SPSS 13.0 for Windows was used. In statistical evaluation; numberpercent dispersion, Wilcoxon Sing Rank test and Paired Sample-t test were used. According to the results obtained from the study, 57.6% of children are male with age average of 4,46±1,18 and 52.3% of them were hospitalized due to Gastrointestinal System Illnesses. A significant difference was determined between average points of behavior changes of 3-6 ages group children hospitalized due to an acute illness before hospitalized (10,735±4,882) and after being discharged from hospital (15,0476±4,306). In the study, it is observed that there are some behavioral changes in children after being hospitalized such as being cranky before going to bed and during eating, bed-wetting, to have fear from new environments, people or objects, fear of doctor/nurse and hospital. As a conclusion, it is advised healthy children to be prepared with education programs to the possibility of being hospitalized in the future. In preparation, child’s age, level of development and past experiences are crucial.
Abstract (Original Language): 
Araştırma, 3-6 yaş grubu çocuğun akut bir hastalık nedeniyle hastaneye yatışa karşı davranışsal tepkilerini belirlemek amacıyla yapılmış, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evren ve örneklemini, 15.07.2003–15.06.2006 tarihleri arasında ilk defa hastaneye yatan, hastaneye yatışın ilk 12 saati içinde olan, telefonla ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 3-6 yaş grubunda çocuğu olan anneler (n=170) oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan 15 soruluk “Kişisel Bilgi Formu” ve 30 maddelik “3-6 Yaş Grubu Çocuklarda Hastaneye Yatış Sonrası Davranış Değişiklikleri Anket Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın pre-test verileri, araştırmacılar tarafından yüz-yüze görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Post-test verileri ise çocuklar taburcu edildikten 1 ay sonra telefon görüşmesi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 13.0 for Windows istatistik programı kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede; sayı-yüzde dağılımları, Wilcoxon Sing Rank testi ve Paired Sample-t testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; çocukların %57,6’sının erkek, yaş ortalamasının 4.46±1.18 olduğu ve %52,3’ünün Gastroentestinal sistem hastalıkları nedeniyle hospitalize edildiği saptanmıştır. Akut hastalık nedeniyle hastaneye yatırılan 3-6 yaş grubu çocukların, hastaneye yatış öncesi (10.735±4.882) ve taburculuk sonrası (15.0476±4.306) davranış değişiklikleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, çocuklarda hastaneye yatış sonrası; gece yatmaya giderken ve yemek yerken huysuzluk yapma, gece yatağını ıslatma, yeni ortam/kişi ve eşyalardan korkma, doktor/hemşire ve hastane korkusu gibi davranış değişiklikleri olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; sağlıklı çocukların ileride yaşayabileceği hastaneye yatırılma durumuna eğitim programları ile hazırlanması önerilmektedir. Hazırlıkta çocuğun yaşı, gelişim düzeyi ve önceki deneyimleri önemlidir.
456-468

REFERENCES

References: 

Akın, L. (2006). Hava yolu ile bulaşan hastalıkların kontrolü. Halk Sağlığı Temel Bilgiler
Kitabı, (Ed. Güler Ç. ve Akın L.), Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Ankara:
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi.
Alantar, M. (2006). Hastane travmaları. www.memorial.com.tr, (Erişim tarihi:
10.12.2006).
Arıkan, D. (1992). Çocuğun hastaneye hazırlanması. T.H.D., 42(1), 9-10.
Avcı, A. (2000). Psikojenik boyut. III. Çukuruva Anestezi Günleri’nde Sunulmuş Bildiri
(2-4 Haziran), Adana.
Board, R., Ryan-Wenger, N. (2002). Long term effects of pediatric ICU hospitalization on
families with young children. Heart Lung, 31, 53-66.
Chansky, E. (2004). Your child from anxiety: Powerful, practical solutions to overcome
your child’s fears, worries and phobias. Freeing Your Child From Anxiety. Chapter
1, Philadelphia.
Çavuşoğlu, H. (2008). Hastaneye yatmanın çocuk ve aile üzerindeki etkileri. Çocuk Sağlığı
Hemşireliği Cilt 1. Genişletilmiş 9. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Basımevi.
Deniz, Ü., Aral, N. (2003). Kronik hastalığı olan ve olmayan çocukların davranış
problemlerinin yaş ve cinsiyete göre incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 28, 37-
44.
Başbakkal, Z., Sönmez, S., Celasin, N. Ş., Esenay, F. (2010). 3-6 Yaş grubu çocuğun akut bir hastalık
nedeniyle hastaneye yatışa karşı davranışsal tepkilerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
467
Er, M. (2006). Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dergisi, 49, 155-168.
Er, M.D., Mağden, D. (1994). Hastaneye ilk kez yatan üç-dokuz yaş arasındaki çocuklarda
görülen davranış değişiklikleri. Sağlık Dergisi, 66, 11-18.
Forman, M.A., Dalton, R. (1996). Seperation and Death. Chapter 36, Part IV – Social
Issues. Nelson Textbook of Pediatrics, 15’th Edition, (Ed.: Behrman, Kliegman,
Arvin). USA: W.B. Saunders Company.
Gültekin, G., Baran, G. (2005). Hastalık ve çocuk. Aile ve Toplum Dergisi, 8(2), 61-68.
Güvenir, T. (2004). Çocuk ve ergende hastalanmanın etkileri. Çoluk Çocuk Dergisi, Ekim,
12-16.
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2005). Türkiye Nüfus ve Sağlık
Araştırması, 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık
Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet
Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği Yayını, Ankara.
Karabekiroğlu, K. (2006). Hastalık ve hastaneye yatışın çocuk üzerindeki etkisi.
www.bebekkokusu.com, (Erişim tarihi: 10.12.2006).
Kennedy, C., Kools, S., Kong, S.K.F., et al. (2004). Behavioral, emotional and family
functioning of hospitalized children in China and Hong Kong. International
Nursing Review, 51, 34-46.
Kerimoğlu, E. (1985). Çocukların ve ailelerinin hastalık ve hastaneye yatmaya tepkileri ve
alınabilecek koruyucu önlemler. Toplum ve Hekim Dergisi, 37, 2-5.
Kılıç, M. (1998). Annelerin sigara içmelerinin ve bazı çevresel faktörlerin bebeklerde
Bronşit, Trakeit görülme durumuna etkisinin incelenmesi. Ege Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10(1), 1-17.
King, J., Ziegler, S. (1981). The effects of hospitalizations on childrens behavior: A review
of the literature. CHC, 10(1), 20-28.
Melnyk, B.M. (1994). Coping with unplanned childhood hospitalization: effects of
informational interventions on mothers and children. Nursing Research, 43(1), 50-
55.
Melnyk, B.M. (1995). Coping with unplanned childhood hospitalization: the mediating
functions of parental beliefs. Journal of Pediatric Psychology, 20(3), 299-312.
Melnyk, B.M., Feinstein, N.F. (2001). Mediating functions of maternal anxiety and
participation in care on young children's posthospital adjustment. Research in
Nursing Health, 24(1), 18-26.
Başbakkal, Z., Sönmez, S., Celasin, N. Ş., Esenay, F. (2010). 3-6 Yaş grubu çocuğun akut bir hastalık
nedeniyle hastaneye yatışa karşı davranışsal tepkilerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri
Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
468
Melnyk, B.M., Alpert-Gillis, L., Feinstein, N.F., et al. (2004). Creating opportunities for
parent empowerment: program effects on the mental health coping outcomes of
critically ıll young children and their mothers. Pediatrics, 113(6), 597.
Mrazek, D.A. (1996). Chronic pediatric illness and multiple hospitalizations. In Child and
Adolescent Psychiatry, M. Lewis (Ed.). Baltimore: Williams&Wilkins.
Pek, H. (1997). Hasta çocuk ve ailesine yaklaşım. Gölcük Deniz Hastanesi 1996-1997
Hemşire Hizmet İçi Eğitim Programı, Gölcük.
Savaşer, S. (1986). Hastaneye yatan değişik yaş gruplarındaki çocukların hastalığa,
hastaneye ve çevreye reaksiyonları. Hemşirelik Bülteni, 2(7), 53-59.
Shields, L. (2001). A review of the literature from developed and developing countriews
relating to the effects of hospitalization on children and parents. International
Nursing Review, 48, 29-37.
Susan, E., Gasquoine, N. (2005). Mothering a hospitalized child: it’s the ‘little things’ that
matter. Journal of Child Health Care, 9, 186.
Şahan, D., Başbakkal, Z. (1998). Çocuk hastaların hastaneye ilişkin korkuları ve korkuyu
etkileyen etmenlerin incelenmesi. VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi’nde Sunulmuş
Bildiri (14-16 Mayıs), Ankara.
Tiedeman, M.E. (1997). Anxiety responses of parents during and after the hospitalization
of their 5-to 11 year old children. Journal of Pediatirc Nursing, 12(2), 110-119.
Uslu, R. (1998). Hasta çocuğa ve ailesine yaklaşım. Davranış Bilimlerine Giriş. Y. Doğan
(Ed). Ankara: Antıp Yayınları.
www.kadikoysifa.com “Hastaneye yatışın çocuk üzerindeki etkileri” (Erişim Tarihi:
14.09.2007).
www.blogcu.com/psikiyartdoktor “Hastalık durumunda çocuklarda gelişen psikolojik
sorunlar” (Erişim Tarihi: 15.06.2005).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com