Buradasınız

Antakya ve Konya tarihi kent dokularının morfolojik açıdan karşılaştırılması

Morphological comparison of Antakya and Konya’s historical urban pattern

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The present study focuses on the comparative examination of the changes that occurred in the physical structures of the cities through the morphological analysis of urban textures in the cases of two Anatolian cities, Konya and Antakya, which have been shaped through the influence of different cultures in historical period. Within the scope of the study, in identifying the morphological differences, the areas of the two cities that characterize urban pattern features were determined and examined through the analytical analysis method. In these examinations, first, the urban patterns selected from the two cities were compared in terms of numerical values by taking the road areas, green areas and built-up areas as basic indicators. Second, the physical formation and development periods and times of the cities of Antakya and Konya were comparatively evaluated by using aerial photographs, texture map analysis and visual materials such as pictures-photographs. As the result of the study, it was determined that the use of built-up areas, road areas and green areas showed similarities in terms of numerical levels. On the other hand, it was observed that the two cities showed differences in terms of spatial construction and perception. Accordingly, the differences observed in the spatial construction and perceptions of the cities were attributed to their different locational characteristics and to the fact that the cities were shaped through the influence of different cultures in historical period.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, tarihsel süreçte farklı kültürlerin etkisi ile biçimlenmiş, Anadolu kentlerinden Konya ve Antakya örneklerinde, kentlerin fiziksel yapısındaki değişimlerin, kentsel dokuların morfolojik analizi yoluyla karşılaştırmalı incelenmesi üzerine odaklanmaktadır. Çalışma kapsamında morfolojik farklılıkların belirlenmesinde, her iki kentin tarihi kent dokusu özelliği gösteren bölgeleri belirlenerek, analitik analiz yöntemi ile irdelenmiştir. Bu irdelemelerde, ilk olarak her iki kentten seçilen kentsel dokular yol alanları, yeşil alanlar ve yapılaşmış alanlar temel göstergeler olmak üzere sayısal değerler açısından karşılaştırılmıştır. İkinci olarak, Antakya ve Konya kentlerinin fiziksel oluşum ve gelişim dönem ve süreleri hava fotoğrafları, dokusal harita analizleri ile resim–fotoğraf gibi görsel materyallerden yararlanılarak karşılaştırmalı değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, Konya ve Antakya kentlerinde, yapılaşmış alan, yol alanı ve yeşil alan kullanımlarının sayısal düzeyde benzerlikler gösterdiği belirlenmiştir. Buna karşılık; her iki kentin mekânsal kurgu ve algılanma açısından farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Buna göre; kentlerin mekânsal kurgu ve algılanmasındaki farklılıkların, kentlerin farklı konumsal nitelikleri ve tarihsel süreçte farklı kültürel değerlerinin etkisi altında şekillenmiş olmalarına dayandırılmıştır.
334-347

REFERENCES

References: 

Alkan, A. 1994. “Tarihi Kentin Planlama Sorunları”, Konya
Aru, K. A. 1998. “Türk Kenti”, Yapı Endüstri Merkezi yayınları, İstanbul
Cohen N. 1998. “Urban Conservation” , The M.I.T. pres Canbridge, Massachusetts.
Conzen, M. R. G. 1960. “Alnwick Northumberland: A Study in Town Plan Analysis”, IBG
Monogrph No:27, London.
Demir, A. 1996 “Çağlar İçinde Antakya”, Akbank Yayınları, İstanbul.
Hillier B., Hanson J. 1984. “The Social Logic of Space”, Cambridge Universty Press ,
Cambridge , G.B.
Krier, R. 1979, “Urban Space”, Academy Editions, London, s.172.
Kubat A. S., Dökmeci V., 1994 “Anadolu Kale Şehirlerinin Morfolojik analizleri; Ankara,
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İznik, Niğde, Trabzon, Urfa, Kale Şehirlerinden
Örnekleme” İ.T.Ü. Araştırma Fonu, İstanbul.
Odabaşı, S. 1998. “20. Yüzyıl Başlarında Konya’nın Görünümü”, Arı Ofset Matbaacılık,
Konya.
Rossi, A., L' 1966. “Architettura della citta”.
Turgut, N. 1986. “Antakya Tarihi Ticaret Merkezi Mekansal Yapı Değişim ve Gelişim
Sürecinin Kent Ticaret Merkezi Planlamasına Etkinliği”, G.Ü. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Tanyeli, U. 1987. “Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süresi”, İ.T.Ü. Fen
Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.
Topçu, M. 2003. “Şehir Morfolojisi Üzerine Bir Çalışma Konya ve Antakya’nın Tarihi
Dokularının Karşılaştırılması”, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Whitehand J. W. R. 1986. "Taking stock of urban geography ", Area , v. 18.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com