Buradasınız

Ailede kadına yönelik şiddet: Denizli ili örneği

Domestic violence towards women: Denizli case study

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Violence is a subject that has gained importance recently. There is closely connection between the actions accepted as violence in a society and the structure of the society. Violence is a multidimensional event and it is classified in various forms. Violence can be dealt with by means of different approaches. The subject matter of the study conducted in Denizli province is violence against women. Thus 593 of 19734 household in 10 neighborhoods were selected as sample of the study. According to the study done on the violence directed to women in the quarters of central district of Denizli city, there has been violence in almost the half of the people included in the sample.
Abstract (Original Language): 
Şiddet son yıllarda önem kazanmış bir konudur. Bir toplumda hangi davranışların şiddet olarak kabul edildiği, o toplumun toplumsal yapı özellikleriyle yakından ilgilidir. Şiddet çok yönlü bir olgu olup, değişik biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Şiddet, fiziksel, ekonomik, cinsel, kültürel ve psikolojik biçimleriyle karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin sosyal ve ekonomik maliyeti büyüktür. Şiddet, değişik yaklaşımlarla ele alınabilmektedir. Denizli hızla endüstrileşen kentlerimizden biridir. Araştırmamızda Denizli merkez ilçedeki mahallelerden onunda tesadüfî yolla seçilen kadınlardan 593 tanesi örneklem olarak seçilmiş ve anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre örnekleme giren kadınların yarıdan biraz fazlası aile içinde şiddet görmektedir. Şiddet ile sosyoekonomik değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
24-43

REFERENCES

References: 

AKSOY Ercüment, (1993), "Aile İçi Şiddet" Türk Tabipler Birliği Dergisi, Ankara
AKYÜZ, Gamze, KUĞU
Nesim, DOĞAN Orhan,
ÖZDEMİR Levent, (2002),
"Bir Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Evli Kadın Hastalarda Aile İçi
Şiddet, Evlilik Sorunları, Başvuru Yakınması ve Psikiyatrik Tanı",
Yeni Symposium, 40 (2), s. 41–48
AMOAKOHENE M.I., (2004) “Violence against women in Chana: A look at women’s perceptions
and review of policy and social responses.” Social Science and
Medicine, 59, 2373 – 2385
ARIKAN Çiğdem, (1987), “Sosyal Hizmetler Açısından Şiddet ve Bir Türü olarak Evlilikte
Kadına Yönelik Şiddet” H. Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu
Dergisi 5,1 s.75 – 97, Ankara
AZİZ Aysel, (1994), “Kadın Şiddet ve İletişim”, Dünya’da ve Türkiye ‘de Güncel,
Sosyolojik Gelişmeler. Sosyoloji Derneği Yayınları. Ankara.
BACKMAN Secord, (1974), Social Pscohology, 2 nd Edt. MC Graw Hill, Tokyo
BENDASON Ney, (t.y), Başlangıcından Günümüze Kadın Hakları, (Çev. Şirin Tekeli)
Yeni Yüzyıl Kitaplığı, İletişim Yayınları, İstanbul
Bilim ve Teknik, (2001), "Aile İçi Şiddet" Sayı: 399, Şubat
BROWNRIDGE D. A. HALLI
S. S (2000)
Living in sin and sinful living: Toward filling a gap in the
explanation of violence against women. Aggression and Vident
Behavior 5 (6) 565-583
CASİMİRO, C., (2002) Social perceptions of marital violence. Ana’lise Social, 37 (163),
603-630.
EKEN Ahmet, (1996), “Bir Olgu Olarak Türkiye'de Şiddet”, Cogito. Sayı 6-7. Kış-Bahar,
s.407-410.
ERGİL Doğu, (2001), “Şiddetin Kültürel Kökenleri”, Bilim ve Teknik., Sayı 399. Şubat.
s.40–41.
ERTEN, Yavuz – ARDALI
Cahit, (1996),
“Saldırganlık Şiddet ve Terörün Psiko-Sosyal Yapıları” Cogito, Sayı:
6–7, Kış-Bahar, s.143–164.
İÇLİ Tülin, (1994), Kriminoloji, Bizim Büro Basımevi, Ankara
KOCACIK Faruk, (1997), Sivas’ta Kentsel Aile, Dilek Matbaası, Sivas
KOCACIK Faruk, (2003), Toplumbilim Ders Notları, 3b, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları,
No: 92, Sivas
Kocacık, F. & Çağlayandereli, M. (2009). Ailede kadına yönelik şiddet: Denizli ili örneği. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:2. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
43
LANDENBURGER K.,
(1989),
A process of entrapment in and recovery from an abusive
relationship, Issues ın Mental Healt Nursing, 10 (34). 209–227
ORTAYLI Ilber, (1984), "Osmanlı Toplumunda Aile" Türkiye'de Ailenin Değişimi, Türk
Sosyal Bilimler Derneği Yayını, Ankara
SAĞNAK Gülay, (1984), "Patalojik Etkileşim Sistemi Olarak Aile" H. Ü. Edebiyat Fakültesi
Dergisi, Cilt: 2, Ankara
SÜMER Neslihan, (1998), “Kültür, Yasa ve Aile İçi Şiddet” 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve
Gelecek, Editör: Oya Çiftçi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsü Yayınları no: 285, Ankara
T.C. Başbakanlık Aile
Araştırma Kurumu, (1995)
Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları, Yayın No:86, Ankara
TEZCAN, Mahmut, (1996), “Bir Şiddet Ortamı Olarak Okul”, Cogito. Sayı 6–7. Kış-Bahar.
s.105–108.
TILIÇ Rozenberg, (1997), Aile İçi Şiddet: Bir Sosyolojik Yaklaşım, TODAİE Yay. No: 285,
Ankara, s. 199–131
ÜNSAL, Artun (1996), “Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi”, Cogito. Sayı 6-7. Kış-Bahar.
s.29–36.
YILDIRIM Aysel, (1998), Sıradan Şiddet, Boyat Kitapları no: 9, İstanbul
Cumhuriyet Gazetesi, 26.11.2002.
WALKER, L., (1994) Abused women and survivor therapy: A practical guide for the
psychotherapist. American Psychological Association, Washington,
DC.
WALBY S., (1994), “Towards a Theory of Patriarchy” The Polity Reader in Gender
Studies, Oxford, Polity Pres

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com