Buradasınız

Çocuk istismarı: Sivas (Türkiye) örneği

Child abuse: Sivas (Turkey) sample

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Subject of this study is family violence among primary school students. The purpose is to determine to what level socio-cultural, economical, psychological and communicative characteristics of the family affect the experience of violent acts on the child. Method: Universe of the study consists of second phase (junior high) students of grades VI, VII, and VIII in 70 primary schools in the city center of Sivas. When creating the sample, schools were divided into three groups as low, middle and high according to the socio-economical and cultural levels of the neighborhoods they were located in, and total fifteen schools were selected, three from each area, with characteristics suitable to represent the respective areas. Number of students included in the sample from these schools is 655. Study data were collected using a questionnaire consisting of items directed at determining the socio-demographic characteristics of the students, structures of families, quality of family relationships and presence or absence family violence against the child and relations and factors that might create the potential for violence. Findings: Proportion of children within the sample that were found treated with violence by their mothers was found as 54%, and proportion of children within the sample that were found treated with violence by their fathers was found as 46%. According to results of the regression analysis performed separately for mothers and fathers with the purpose of finding the variables with the greatest effect on being treated with violence of children by their parents and the level of effect of these variables, it was found that the variables influencing with statistically significant levels (p<0.05) students’ experiences of violence from their mothers were educational status of the mother, presence of violence between mother and father and mode of treatment of the mother against the child, respectively. According to the results of the logistic regression analysis performed in relation with students’ experiences of violence from their fathers (Table 109), it was found that the variables influencing with statistically significant levels (p<0.05) students’ experiences of violence from their fathers were gender of the student, presence of violence between mother and father and mode of treatment of the father against the child, respectively.
Abstract (Original Language): 
Çalışmanın konusu ilköğretim öğrencilerinde aile içi şiddettir. Amaç ailenin sosyokültürel, ekonomik, psikolojik ve iletişimsel özelliklerinin çocuğa yönelik şiddet olaylarının yaşanmasında ne derece etkili olduğunu saptayabilmektir. Yöntem: Çalışmanın evrenini, Sivas merkez ilçede bulunan 70 ilköğretim okulunun VI, VII ve VIII. sınıf ikinci kademe öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem oluşturulurken, okullar, bulundukları mahallelerin sosyo-ekonomik ve kültürel düzeylerine göre; düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç bölgeye ayrılmış ve her bir bölgeden bu bölgeyi temsil edecek niteliklere sahip beş okul, toplam onbeş okul seçilmiştir. Bu onbeş okuldan örnekleme dâhil edilen öğrenci sayısı 655’dir. Araştırma verileri, öğrencilerin soyo-demografik özellikleri, aile yapısı, aile içi ilişkilerinin niteliği ve aile içinde çocuğa yönelik şiddetin varlığını ve şiddete potansiyel oluşturabileceği düşünülen ilişki ve faktörleri belirlemeye yönelik sorulardan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Bulgular: Çalışmada, anneleri tarafından şiddete uğradığı tespit edilen öğrencilerin örnekleme oranı %54, babaları tarafından şiddete uğradığı tespit edilen öğrencilerin örnekleme oranı ise %46 olarak tespit edilmiştir. Öğrencinin anne ve babası tarafından şiddete maruz kalmasına etkisi en fazla olan değişkenleri ve bu değişkenlerin etki düzeylerini saptamak amacıyla anne ve baba için ayrı ayrı gerçekleştirilen lojistik regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre) öğrencinin annesi tarafından şiddete maruz kalmasına istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,05) etkisi olan değişkenlerin sırasıyla annenin eğitim durumu, anne baba arasında şiddetin var olma durumu ve annenin çocuğa davranış biçimi olduğu tespit edilmiştir. Öğrencinin babası tarafından şiddete maruz kalmasına ilişkin gerçekleştirilen lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre (Tablo 109) ise öğrencinin babası tarafından şiddete maruz kalmasına istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,05) etkisi olan değişkenlerin sırasıyla öğrencinin cinsiyeti, anne baba arasında şiddetin var olma durumu ve babanın çocuğa davranış biçimi olduğu saptanmıştır.
953-968

REFERENCES

References: 

BİLİR, Ş.,ARI, Dönmez, N., B., GÜNEYSU, S., 1999 “4-12 Yaşları Arasında 16.000
Çocukta Örselenme Durumları İle İlgili Bir İnceleme”, Çocuk İstismarı ve İhmali, (Der: Esin
KONANÇ, İpek GÜRKAYNAK, Ayten EGEMEN), Ilo, Ankara, 45-54.
BARON, Robert A ve BYRNE, Donn, “Agression”, Social Psychology, USA: Allyn and
Bacon, 11: 438-476.
BIDWELL, Lee, D., Millar,VANDER Mey, BRENJA, J. “Family Violence”, Sociology of
the Family, Inceptigating Family Issues, Jeff Lasser (Ed.), Allyn and Bacon.
BROWNE, Kevin, “Aile İçinde Çocuk İstismarının Anlaşılması ve Sağaltımı”, Çocuk
İstismarı ve İhmali, Ankara: Ilo, 317-330.
BYERS, Joy, “Çocuk İstismarını Önleme: Önleyici Programlar ve Halk Eğitimi”, Çocuk
İstismarı ve İhmali, İlo, Ankara, 279-286.
Ayan, S., Kocacık, F. (2009). Çocuk istismarı: Sivas (Türkiye) örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
966
COOPER, David, Ailenin Ölümü, (Çev. G. Özkan), İstanbul: Kıyı Yayınları.
DOBASH, R.E. DOBASH, R.,Violence Against Wives A case againts the patriarchy,
Newyork: Pree Pres.
DONOVAN, Josephine, 1992Feminist Teori, (Çev. Aksu Bora ve Diğerleri), İstanbul:
İletişim Yayınları.
DYKSTRA, C.H., ALSOP, R.J., 1996 Domestic Violence and Child Abuse (Monograph),
Englewood, CO:American Humane Association, Akt: OSOFSKY, Joy, 2004, “Community
Outreach for children, Exposed to Violence”, Infant Mental Healt Journal, 25 (5): 478-487.
EDLESON, JL., 1999 Children’s Witnessing of Adult Domestic Violence, J Interpers
Violence, 14: 839-870.
EGELAND, B., 1993 “A History of Abuse is A Major Risk Factor For Abusing the Next
Generation” In Current Controversies Family Violence, Ed. Gelles, R. J. and LOSEKE,
Newbury Park, CA: Sage, 197-208.
ENGELS, F., 1992“Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni”, Kadın Sorunu Üzerine,
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Komintern, ve Clara Zetkin, (Çev.İ. Yarkın), İstanbul: İnter
Yayınları, 13-29.
ESHLEMAN, Ross, The Family, An Introduction, Boston: Ally and Bacon.
FRANZOI, Stephen L., Social Psychology, USA: Brown ve Benchmark Publisher
FREEDMAN, Jonathan L., SEARS, David, O., CARLSMITH, Merrill, J.,Sosyal Psikoloji,
(Çev: A. Dönmez), İstanbul: Ara Yayıncılık.
GEEN, R., 2001 Agression and Antisocial Behavior, In D. T. Gilbert, S. T. Fiske and G.
Lindzey (Ed.), Handbook of social psychology, Oxford University Pres and McGraw-Hill.
GELLES, R.J., 1983 “An Exchange/Social Control Teory” In The Dark Side of
Famillies:Current Family Violence Research, Ed. D. Finkelhor, R. J. Gelles, G. T., Hottaling,
and M. A. Straus , Beverly Hills, CA: Sage. 151-165.
GIDDENS, Anthony, Sosyoloji, (Yayına Haz: Hüseyin ÖZEL, Cemal GÜZEL), Ankara:
Ayraç Yayınevi
GYNA, Christina, “İsveç’te Çocuk İstismarı ve İhmali”, Çocuk İstismarı ve İhmali, (Der:
Esin KONANÇ, İpek GÜRKAYNAK, Ayten EGEMEN), Ankara: Ofset Tipo
Matbaacılık, 341-350.
GROS, R., LANDFRIED, B., HERMAN, S., 1996“Height and Weight as a Reflection of
Nutritional Situation of School-ageed” Children Working and Living in the Streets of Jakarta,
Soc. Sci.Med. 43: 453-458.
Ayan, S., Kocacık, F. (2009). Çocuk istismarı: Sivas (Türkiye) örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
967
HAIR J.F.,. ANDERSON, R.L.TATHAM ve W.C.BLACK, 1998, Multivariate Data analysis,
5th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
HOME OFFICE 2003, London: HMSO. Retrieved November, 4, 2003 from
http/wwwcrimereduction.gov.uk/dv03f.htm/1
JUTICE, Blair, JUSTICE, Rita, The Abusing Family, New York: Plenium Pres.
KAUFMAN, J. ve ZIGLER, E., 1987 “Do Abused Children Become Abusive Parents?”,
American Journal of Orthopsychiatry, 57: 186-192.
KENRICK, Dougles T., BREUNER, “Agression”, Social Psychology Unraveling the
Mystery, USA: Allyn and Bacon, 10: 350-389.
KOCACIK, Faruk, KUTLAR, Aziz, ERSELCEN, Feray, ERSELCAN, 2007 “Domestic
Violence” The Social Science Journal, 44(2007): 698-720.
KURRY, Helmut, OBERGFELL, Joakhim, WOEESSNER, Fuchs, Gunda, “The Extent of
Family Violence in Europe”, Violence Against Women, A Comprasion of National Surveys,
10: 749-769.
LOPEZ, Bronstein, 1995 Victimologie Clinique, Paris.
LYNCH, Margaret, Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi”, Çocuk İstismarı ve İhmali, ,
291-294.
MALTZ, W, HOLMAN, B, Sen Suçlu Değilsin?, (Çev. M. Aykırı), İstanbul: Kuraldışı
Yayınevi.
MIAN, Marcellina,, 2004, “World report on violence and health: What it means for children
and pediatricians”, The Journal of Pediatrics, 145: 14-19.
MARGOLIN, Gayla, GORDIS, Elana, B., 2004 “Children’s Exposure to Violence in the
Family and Community”,University of Southern California, Los Angles: Department of
Psychology, 13: 152-155.
MARINO, A. Bruce, 2005“Inequality and Adolescent Vıolence: An Exploration of
Community,Family, and Individual Factors”, Journal of the National Medical Association,
April, 96: 486-495.
MARSDEN, Dennis, “Sociological Perspectives on Family Violence”, Violence and the
Family, J. P. Martin, Jhon Wiley and Sons (Ed), New York.
MARX, Karl, Selected Writings, David McLellan (Ed.), Oxford University Pres.
OSOFSKY, Joy, D., 2004, “Community outreach for chıldren exposed to vıolence”, Infant
Mental Health Journal, 5: 478-487
Ayan, S., Kocacık, F. (2009). Çocuk istismarı: Sivas (Türkiye) örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
[Bağlantıda]. 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
968
POLLOCK, Linda, 1984“Forgotten Children”, Parent-Child Relation from 1500-900,
Cambridge University Pres.
SMELSER, Neil, 1964“Toward a Theory of Modernization”, Social Change, Source, Patterns
and Consequences, Basic Book, Eva Etzioni, Amitia Etzioni (Ed.) New York: Inc., Publisher.
SOLER, Hosanna, VINAYAK, Preeti, QUADAGNO, David, 2000 “Biocal Aspects of
Domestic Violence”, Florida State University, USA: Psychoneuroendocrinolog, 25 (7): 721-
739.
SOREL, George, Şiddet Üzerine Düşünceler, (Çev. Anahid Hazaryan), Ankara: Epos
Yayınları.
SPREY, Jetse, “The Family as a System in Conflict”, Journal of Marriage and the Family,
50: 875-890.
TAYLOR, Robert, CHATTERS, Linda, M., TUCKER, Belinda, “Parents, Children, Siblings.
In-Law, and Non Kin as Source of Emergency Assistance to Black Americans” Family
Relations, 37: 298-304.
WALKER, E. A, 1994 Sexual Victimization and Physical Symptoms in Woman”, The
Western Journal of Medicine, 160: 57-74.
WHO, “Violence and Health”, Proceedings of a WHO Global Symposium, WHO / WKC /
SYM / 00.
WORCHEL, Stephen ve Diğerleri, 2000 “Agression: Harming Others”, Social Psychology,
Wadsworth Thomson Learning, USA, 10: 303-333.
VELTKAMP, Lane, J., ve MILLER, Thomas, W., Clinical Handbook of Child Abuse and
Neglect, USA.
VON Der Mehden, Fred, R.,1971 Comparative Political Violence, Englewood Cliffs, N. J.,
Prentice-Hall, 7-17.
ZEYTİNOĞLU, Sezen, 1991“Sağlık, Sosyal Hizmet, Hukuk ve Eğitim Alanlarında
ÇalışanlarınTürkiye’de Çocuk İstismarı Ve İhmali Sorunu İle İlgili Görüşleri”,Çocuk
İstismarı ve İhmali, Ankara: İlo, 147-162

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com