Buradasınız

Çocuk ve gençlik suçlarının önlenmesinde rekreatif sporlar

Recreative sports in preventing child and youth crime

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to be able to make it clear that recreation serves as a buffer in preventing crime; recreational sports having a special place for young people in juvenile delinquency have an important place; and recreational activities that will be practiced in the regions committing intense crime reduce the rate of crimes; but most importantly, sports recreation serves as a buffer for children and young people particularly in preventing the individuals from crime even before they commit. While legally criminal corresponding activities and contradictions to social values are accepted as crime, research shows that criminal tendency mostly centers around youth. When young population over 26 million is regarded, the issue comes out to be such important for Turkey. Juvenile delinquency shows an increasing tendency all over the world; however, Turkey remains at the head of the world with forty percent. Security General Directorate data shows that in 2006 there were 31.761 thinner and baly addicted young; aged 30 and below composed the fifty percent of drug addicted individuals, ranging 57 percent between 15 and 24 aged; smoking start age decreased to the age of 9-10 and alcohol drinking start age fell to the age of 12-14. According to the report of Substance Research and Treatment Centre, volatile substance start age is 11-12, drug start age is 16-17 and heroin start age is 18-19. When the research is examined, it is admitted that many countries use recreation as a buffer to reduce the rates and also prevent juvenile delinquency in the regions experiencing intense crime and that pretty good results and recoveries ranging to 90 percent are obtained from the applications. Recreational activity in great demand among the young is generally sports. Recreational sports are used as a means of crime prevention. Research suggests that pursuit of recreational sports tends to deter the young from participation in crime. Crime rates decrease in the regions where recreational sports are applied while these rates increase in other regions. Consequently, recreation and particularly sports recreation for the children and youth is one of the most effective and the cheapest method. The findings of many researches absolutely prove that. In Turkey, urgent precautions need to be taken to prevent rapidly increasing juvenile delinquency and concerned organizations should collaborate with particularly universities. Pilot scheme ought to be started in the regions which experience intensive crime and the use of sports as a protective element for crime prevention should be generalized regarding the sports as the most widespread recreational activity among the youth.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, suçun önlenmesinde rekreasyonun; gençlik suçluluğunda ise gençler için özel bir yeri olan rekreatif sporların, önemli yeri olduğunu; suçun yoğun olduğu bölgelerde uygulanacak rekreatif etkinliklerin suç oranlarını azalttığını; ama daha önemlisi çocuk ve gençlik için özellikle sportif rekreasyonun daha suç işlemeden önce bireyleri suçtan korumada bir tampon görevi gördüğünü ortaya koyabilmektir. Yasal olarak cezai karşılığı olan eylemler ve toplumsal değerlere aykırılıklar suç olarak kabul edilirken, araştırmalar suç eğilimin en çok gençlik döneminde yoğunlaştığını göstermektedir. 26 milyonu aşan genç nüfusu düşünüldüğünde konunun Türkiye için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bütün dünyada çocuk ve gençlik suçları artan bir eğilim göstermektedir ancak Türkiye %40’lık oranla dünya sıralamasının başında yer almaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü verileri 2006’da 31 bin 761 tiner ve bali bağımlısı çocuk olduğunu; madde bağımlısı bireylerin %50’sini 30 yaş altı bireylerden oluştuğunu, 15-24 yaş arasında bu oranın %57’ye vardığı; sigaraya başlama yaşının 9-10, alkole başlama yaşının 12-14’e kadar indiğini göstermektedir. Madde Araştırma ve Tedavi Merkezi’nin hazırladığı rapora göre ise, başlama yaşı uçucu maddede 11-12, hapta 16-17, esrarda 16, eroinde de 18-19’dur. Çalışmalar incelendiğinde; birçok ülkenin suçun yoğun olduğu bölgelerde, oranları düşürebilmek, ayrıca çocuk ve gençlik suçluluğunu önlemek için rekreasyonu bir tampon olarak kullandığı, yapılan uygulamalarda oldukça iyi sonuçlar alındığı, %90’lara varan iyileşmeler görüldüğü ortaya çıkmaktadır.Genellikle gençler arasında en rağbet gören rekreatif etkinlik spordur. Rekreatif sporlar suçun önlenmesinde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Araştırmalar rekreatif sporla uğraşmanın gençliği suça katılımdan vazgeçirme eğiliminde olduğunu göstermekte; diğer bölgelerde suç oranları artarken, rekreatif sporların uygulandığı bölgelerde suç oranları azalmaktadır. Sonuç olarak, rekreasyon ve özellikle çocuk ve gençler için sportif rekreasyon suçu önlemede en etkili ve ucuz yöntemlerden biridir. Birçok araştırma bulgusu bunu kesin olarak kanıtlamaktadır. Türkiye’de hızla artan çocuk ve gençlik suçluluğunu önlemede acil önlemler alınması, ilgili kurumların özellikle üniversitelerle işbirliğine gitmesi gerekmektedir. Suçun yoğun olduğu bölgelerde pilot uygulamalar başlatılmalı, sporun gençler arasında en yaygın rekreasyon etkinliği olduğu göz önünde tutularak, suçun önlenmesinde koruyucu etken olarak kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
445-459

REFERENCES

References: 

1. Ana Britannica (1994); Ana Yayıncılık A.Ş. ve Encyclopedia Britanicca Inc., Cilt:20.
2. CALDWELL Linda L. (2005); “Leisure and health: why is leisure therapeutic?”, British
Journal of Guidance & Counselling, Vol. 33, No. 1, pp.7-26, February 2005.
3. California State Parks (2005); The Health and Social Benefits of Recreation, An Element
of the California Outdoor Recreation Planning Program, Sacramento, California,
March 2005, www.parks.ca.gov, er. tar: 04.04.2008
4. COMMİTTEE (2001); “World Leisure and Recreation Association International Position
Statement on Leisure Education and Youth at Risk”, Chair: Hillel Ruskin, Leisure
Sciences, 23:201–207, 2001.
5. ÇUBUKÇU Mert, İrem Ayhan (2007); “Suç Ve Kent İlişkisine Ampirik Bakış: Literatür
Taraması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3,
Sayı: 5, 2007, 30-55
6. DÖNMEZER Sulhi (2006); “Kriminolojide Suç Ve Suçun Niteliği”, İstanbul Hukuk
Fakültesi Kuramsal Hukuk Araştırmaları Kulübü, 19 Aralık 2006,
http://savcibey55.wordpress.com, er. tar: 6.10.2008.
7. ERKAN, Nilgün “Kent Güvenliği Konusunda Dikkate Alınmayan Suç: Vandalizm”,
www.nilufer.bel.tr, er.tar.06.10.2008.
8. FEİNSTEİN Leon, John Bynner, Kathryn Duckworth (2006), “Young People’s Leisure
Contexts and their Relation to Adult Outcomes”, Journal of Youth Studies, Vol. 9,
No. 3, July 2006, pp. 305_327.
9. GORDON Winsome Rose, Marie Louise CALTABİANO (1996) ; “Urban-Rural
Differences in Adolescent Self-Esteem, Leisure Boredom and Sensation-Seeking as
Predictors of Leisure-Time Usage and Satisfaction”, Adolescence, Vol. 31, 1996,
www.questia.com., er. tar.:27.01.08
10. http://rwuhp.tripod.com, er.tar.:13.06.2008.
11. Hürriyet 29-08-2005 tarihli, Çocuk Suçları İkiye Katlandı, www.savaskarsitlari.org.,
er.tar.06.10.2008.
12. KILINÇ Serkan (2007); “Türkiye, Çocuk Suçlarında Artış Oranında Dünya Şampiyonu”,
01.10.2007 tarihli Hürriyet, www.savaskarsitlari.org., er.tar.06.10.2008.
13. SPROUSE Julie K. S. and Sandra Wolf Klitzing (2005); “Youth at Risk: Recreation and
Prevention”, Edited: Mary Parr, Parks&Recreation, January, 2005, 16-21.
14. STEBBİNS Robert A.(1999) ; “Serious Leisure, Leisure Education, and Wayward
Youth”;www.soci.ucalgary.ca, er.tar: 20.05.2008.
15. TORAMAN Belgin (2006); “Madde bağımlısı çocuk sayısı 31 bine yükseldi”,
22.11.2006, www.savaskarsitlari.org., er.tar.06.10.2008.
16. VEAL A.J. (1992); “Definitions of Leisure and Recreation”, Australian Journal of
Leisure and Recreation, Vol. 2, No. 4, 1992, pp. 44–48, 52.
Yaman, M., Arslan, S. (2009). Çocuk ve gençlik suçlarının önlenmesinde rekreatif sporlar. Uluslararası İnsan
Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
459
17. www.co.missoula, er. tar.:05.07.2008
18. www.nysrps.org, er.tar.01.07.2008.
19. www.prm.nau.edu, er.tar.:13.06.2008
20. www.sanantonio.gov; er tar.:20.02.2008.
21. www.tdk.gov.tr, er.tar.05.07.2008.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com