Buradasınız

12 EYLÜL 1980 ASKERİ MÜDAHALESİ SONRASINDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN SİYASİ YAPISI

Socio-Political Structure of Turkey in General Elections since 1980 Military Intervention up to Date (Last 23 Years)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study aims to analyze socio-political structure of Turkish society at the basis of the results of Turkish General elections since 1983 up to date. Documentary and historical research techniques will be employed during the study.
Abstract (Original Language): 
Yapısal-işlevselci sosyoloji perspektifinden bakıldığında toplumda altı temel kurum vardır. Her toplumsal kurumun toplumsal yapı içinde üstlendiği temel işlevler vardır. Bu toplumsal kurumların yerine getirdiği işlevler, toplumsal yapının varlığı ve devamı açısından hayati önem taşır. Siyaset kurumu da, bu altı temel toplumsal kurumdan bir tanesidir. Bu çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-işlevselci bir bakış açısı ile, 1983’ten günümüze Türkiye’nin siyasi yapısının incelenmesi hedeflenmiştir. Başka bir anlatımla genel secim sonuçları, önce her dönem ayrı ayrı, sonra da bütüncül bir bakış açısı ile incelenerek, son 23 yıl içinde Türkiye’de siyasi erkin oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenlilikleri ile, bu bağlamda Türk toplumunun siyasi yapısının incelenmesi amaçlanmıştır.
1-33

REFERENCES

References: 

AHMAD, F. (1993), The Making of Modern Turkey, London: Routledge.
AKBULUT, Ö. (2006-a), Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1963 Yılı Raporu, TODAİE-YERELNET,
05.03.2006
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1963.php
AKBULUT, Ö. (2006-b), Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1968 Yılı Raporu, TODAİE-YERELNET,
05.03.2006,
,http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1968.php
AKSOY, M., (2000), Sosyoloji ve Sosyal Bilimlere Giriş, İstanbul: Alfa Yayınları.
ALBAYRAK, M. (2004), Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti, Ankara: Phoenix Yayınları.
ALTUNIŞIK, R. (vd.), (2004), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı), Sakarya:
Sakarya Kitabevi.
ARSLAN, A. (2006), “Beyşehir’in Siyasi Yapısı, Konya İli Türkiye’nin Siyasi Yapısı İçindeki Yeri”,
Akademik Bakış, Kırgızistan Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:
9,Yıl:2006 ss. 164-177.
ARSLAN, A. (2005-a), Tek Partili Dönem Ve Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin Toplumsal
Profillerinin Karşılaştırmalı İncelemesi, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 7, Sayı: 1,
8.3.2005, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=240
ARSLAN, A. (2005-b), "The Evaluation Of Parliamentary Democracy In Turkey And Turkish Political
Elites". Historia Actual On-Line, (Contemporary History Association – Asociacion De Historia Actual) v. 3, n.
6, y. 2005, Spain (Revısta Electrónıca «Hıstorıa Actual On-Lıne», Año III, Nº 6, Invıerno 2005), 08.03.2005
http://www.hapress.com/abst.php?a=n06a10
ARSLAN, A. (2005-c), “1995’ten Günümüze Türk Siyasi Elitlerinin Sosyolojik Analizi”, III. Uluslararası
Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan Celalabad Kommersiyalık Enstitüsü – Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabad-Kırgızistan, 5-9 Haziran 2005.
ARSLAN, A. (2004), Türk İktidar Seçkinleri, Kırgızistan Kommersiyalık Enstitüsü, Akademik Bakış, Türk
Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, ss. 1-9, Kırgızistan,
http://www.tdcif.org/a_view.php?pg=arc_view&ex=13
ARSLAN, A. (2003-a), Eşitsizliğin Teorik Temelleri: Elit Teorisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2003-2, ss. 115-135.
ARSLAN, A. (2003-b), Türkiye’nin Siyasi ve Toplumsal Değişme Sürecinde Ordu ve Türk Askeri Elitleri,
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 6, Sayı: 1, Bahar 2003, ss. 5-28.
ARSLAN, A. (2003-c), Elit Teorisi Işığında Günümüz Türk Toplumunun Genel Bir Değerlendirmesi,
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 6, Sayı: 2, Güz 2003, ss. 5-30.
AYATA A. G. (1992), Cumhuriyet Halk Partisi: Örgüt ve İdeoloji, Ankara: Gündoğan Yayınları.
AZPURU, D. (2005), The General Elections in Guatemala, December 2003, Electoral Studies, Volume: 24,
Pp. 143-149.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli: 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrasından günümüze
Türkiye’nin siyasi yapısı
32
BACHRACH, P. & Baratz, M. (1962), Two Faces of Power, American Political Science Review, Vol. 56.
BAYRAMOĞLU, S. (2006-a), Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1994 Yılı Raporu , YERELNET,
01.03.2006
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1994.php
BAYRAMOĞLU, S. (2006-b), Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1999 Yılı Raporu, YERELNET,
16.02.20006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1999.php
BELGENET, (2006-a), 1983 Genel Seçim Sonuçları, 2.02.2006,
http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=9
BELGENET, (2006-b), 1987 Genel Seçim Sonuçları, 2.02.2006,
http://www.belgenet.net/ayrinti.php?yil_id=10
BELGENET, (2006-c), 1991 Genel Seçim Sonuçları, 2.02.2006,
http://www.belgenet.net/ayrinti.php?il_id=201&ilce_id=2385&yil_id=11&son...
=45&y=12
BELGENET, (2006-d), 1995 Genel Seçim Sonuçları, 2.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=42&yil=1994&bbb=43...
BELGENET, (2006-e), 1999 Genel Seçim Sonuçları, 2.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=42&yil=1999&bbb=47...
BELGENET, (2006-f), 1999 Genel Seçim Sonuçları, 2.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=42&yil=2004&bbb=47...
BELGENET, (2006-g), “Olaylar, Belgeler: Milli Nizam Partisi ve Milli Görüş Hareketi”, 16.04.2006,
http://www.belgenet.com/parti/mnp.html
BULMER, M. (1994), Sociological Research Methods: London: Macmillan.
COLOMER, J. M. (2005), The Genral Election in Spain, March 2003, Electoral Studies, Volume: 24, Pp.
149-153.
COULSON, A. (2004), Local Politics, Central Power: The Future of Representative Local Government in
Englang, Local Government Studies, Volume: 30, No: 4, Pp. 467-480.
ÇEÇEN, A. (2000), İnsan Hakları, Ankara: Savaş Yayınevi.
DAHL, R. (1961), Who Governs?, New Haven: Yale UP.
DARDANELLİ, P. (2005), The Parliamentary & Executive Elections in Switzerland 2003, Electoral
Studies, Volume: 24, Pp. 124-129.
DEMİR, Ö., Acar, M. (2003), Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Adres Yayınları.
DUVERGER, M. (1993), Siyasi partiler, Ankara: Bilgi Yayınevi.
FREY, F. (1965), The Turkish Political Elite, Massachusetts: MIT Press.
GILBERT, N. (1994), Researching Social Life, London: Sage.
GAME, C. (2004), Local Elections in Britain, Local Government Studies, Volume: 30, No: 2, Pp. 276-280.
GREEN, D. P. (vd), (2003), Getting Out the Vote in Local Election: Results from Six Door-to-Door
Canvassing Experiments, The Journal of Politics, Volume: 65, No: 4, Pp. 1083-1096.
GLASGOW, M. (2005), Voting Behavior and the Electoral Context of Government Formation, Elsevioer
Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 245-264.
GOLDER, G. & Alvarez, M. (2005), Democratic Electoral Systems Around the World, Elsevioer Electoral
Studies, Volume: 24, Pp. 103-121.
GÜVENÇ, B. (vd.) (1993), Türk-İslam Sentezi, İstanbul: Sarmal.
JONES, S. (2005), Presidential and Parliamentary Elections in Georgia, 2004, Electoral Studies, Volume: 24,
Pp. 303-311.
JARY, D. & Jary J. (199), Dictionary of Sociology, London: Collins.
KIRÇAK, C. (1993), Türkiye'de Gericilik 1950-1990, Ankara: İmge.
KIŞLALI, Ahmet Taner 1994, Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, Ankara: İmge.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali Arslan, Mustafa Çağlayandereli: 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrasından günümüze
Türkiye’nin siyasi yapısı
33
KIZILÇELİK, S., Erjem, Y. (1992), Açıklamalı Sosyoloji Terimler Sözlüğü, Konya: Emre.
KİLİ, Suna 1976, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gelişmeler 1960-1975, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
LeDUC, L. (2005), The Federal Election in Canada, Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 338-343.
RALLINGS, C. (vd.), (2005), Trends in Local Elections in Britain, 1975-2003, Local Government Studies,
Volume: 31, No: 4, Pp. 393-413.
RYBAR, M. (2005), The Presidential Election in Slovakia, April 2004, Electoral Studies, Volume: 24, Pp.
333-338.
SAGAS, E. (2005), The 2004 Presidential Election in the Dominican Republic, Electoral Studies, Volume: 24,
Pp. 156-160.
SCHAAP, R. D. (2005), The House of Representatives’ Election in Japan, November 2003, Electoral Studies,
Volume: 24, Pp. 136-140.
SULLIVAN, M. (2005), The Legislative Elections in Indonesia, April 2004, Electoral Studies, Volume: 24,
Pp. 326-332.
ŞENER, M. (2006), TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1984 Yılı Raporu, YerelNET, 28.02.06
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1984.php
ŞENER, M. (2006-b), TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1989 Yılı Raporu,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1989.php
TALANG, C. (2003), The Parliamentary Election in Cambodia, July 2003, Electoral Studies, Volume: 24, Pp.
130-135.
TEZİÇ, E. 1976, Siyasi partiler : 100 soruda, İstanbul: Gerçek Yayınevi.
VERGİN, N. (2004), Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Bağlam.
WONG, C. (2005), The Federal and State Elections in Malaysia, November 2003, Electoral Studies, Volume:
24, Pp. 311-315.
YUVAL, F. & Herne, K. (2005), Sophisticated Behavior Under Majoritarian and Non-Majoritarian Voting
Procedures, Political Behavior, Volume: 27, Number: 3, Pp. 217-237.
YAYMAN, H. (2006-a), TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1973 Yılı Raporu, YerelNET,
26.02.06 http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1973.php
YAYMAN, H. (2006-b), TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1977 Yılı Raporu, YerelNET,
26.02.06, http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1977.php

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com