Buradasınız

Bir eşitlik ve yaşama hakkı ihlali: Cinsiyet seçimi

A violation of equality and the right to life: Sex selection

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Sex selection, fetal sex identification and the use of non-medical purposes. Sex selection is applied to medical and non-medical reasons. Reinforce discrimination against women in the sex selection of non-medical reasons. Choosing the sex of the children asked to be owned, in favor of men from losing the value of girls, women's status within the family and society has led to a reduction. Sex differences in each value proposition is installed or sex discrimination is of concern ethically be done. Women and men, but a reality to be different, this difference in conditions resulting from the acquisition of positive, negative or situations where it is at a disadvantage, is considered among the main reasons for the emergence of inequality. Based on this point, without a health problem not only because of the individual's right to life taken away from sex is a sexist approach. Sex is just one of the things that make human beings human. Sex is not a disease, therefore, precautions must be taken in the prenatal period, determined in a property must be deactivated. All health professionals and organizations, non-medical sex selection should prevent, protect, and promote gender equality and the right to life must implement all the strategies.
Abstract (Original Language): 
Cinsiyet seçimi, fetüsün cinsiyetinin belirlenmesi ve tıbbi olmayan amaçlar için kullanılmasıdır. Cinsiyet seçimi medikal ve medikal olmayan nedenlerle uygulanmaktadır. Medikal olmayan nedenlerle yapılan cinsiyet seçimi kadınlar aleyhine ayrımcılığı güçlendirmektedir. Sahip olunacak çocukların cinsiyetinin seçilmesinin istenmesi, erkek lehinde kız çocuklarının değerini kaybetmesini, kadının aile ve toplum içindeki statüsünün azalmasını gündeme getirmiştir. Her bir cinsiyete yüklenmiş değer farklılıklarının öne sürülmesi veya cinsiyet ayrımının yapılması etik yönden endişe yaratmaktadır. Kadın ve erkeğin farklı olması bir gerçeklik olmakla birlikte, bu farklılıktan kaynaklanan olumlu durumların bir kazanım, olumsuzlukların da bir dezavantaj olduğu durumlar, eşitsizliğin de ortaya çıkmasının temel nedenleri arasında düşünülmektedir. Bu noktadan yola çıkarak, sağlık sorunu olmaksızın yalnız cinsiyeti nedeniyle bireyin yaşam hakkının elinden alınması cinsiyetçi bir yaklaşımdır. Cinsiyet insanı insan yapan özelliklerden yalnızca biridir. Cinsiyet hastalık değildir, bu nedenle de doğum öncesi dönemde belirlenerek önlem alınması gereken bir özellik de olamamalıdır. Tüm sağlık çalışanları ve örgütleri, tıbbi olmayan cinsiyet seçimine engel olmalı, cinsiyet eşitliğinive yaşama hakkını koruyacak ve destekleyecek tüm stratejileri uygulamalıdır.
34-46

REFERENCES

References: 

A Royal Women’s Well Women’s Publication. (2010). Amniyosentez.
http://www.thewomens.org.au/uploads/downloads/HealthInformation/FactShee...
mnio_turkish.pdf. Erişim: 27.11.2010.
Bandyopadhyay, S., Singh, A., (2003). History of son preference and sex selection in India
and in the west, Bull Indian Inst Hist Med Hyderabad, 33(2): 149-67.
Biyoloji Ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları Ve İnsan Haysiyetinin
Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları Ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun. Kanun No: 5013 Resmi Gazete: 09.12.2003 - 25311.
www.deontoloji.hacettepe.edu.tr/baglanti/biyotip_sozlesmesi.doc. Erişim: 08.11.2010.
Büken, NÖ., (2009). Tıp Etiği Terimleri Sözlük Dergisi, 1(3): 19.
Center for Genetics and Society. Sex selection.
http://www.geneticsandsociety.org/article.php?list=type&type=29. Erişim: 02.02.2010.
Çobanoğlu, N., (2007). Tıp etiği. İlke Yayınevi 1. Basım, Ankara, 169- 173.
Darnovsky, M., (2009). Sex selection.
http://www.biopolicywiki.org/index.php?title=Sex_selection. Erişim: 01.11.2010.
Deniz, G., (2007). Flow sitometrik tekniklerin klinik kullanımı, Türkiye Klinikleri J Int Med
Sci, 3(43): 73-80.
Dickens, BM., (2002). Can sex selection be ethically tolerated? Med Ethics, 28: 335-336.
Erdemoğlu, M. & Kale, A., (2007). Genetik Amaçlı Amniyosentez Uygulanan 183
Olgunun Prospektif Analizi, Dicle Tıp Dergisi, 34(3): 170-175.
FIGO komitesi (2008). Obstetrik ve Jinekolojide etik konular. Çev Ed. Dölen İ. Türk
Jinekoloji ve Obstetrik Derneği yayını, Ankara: 8-13.
Gammeltoft, T., (2002). Between “Science” and “Superstition”: Moral Perceptions of
Induced Abortion Among Young Adults in Vietnam, Culture, Medicine and Psychiatry, 26: 313-38.
Göksu, AY., (2005). Anne kanında fetüse ait hücreler: Girişimsel olmayan doğum öncesi
tanıda kullanımı, Türkiye Klinikleri, 25: 238-252.
Koyun, A., Örnek Büken, N. (2013). Bir eşitlik ve yaşama hakkı ihlali: Cinsiyet seçimi. International Journal of Human
Sciences. (10)1, 34-46.
44
Haun, J., & Peng, X., (1999). Chinese Traditional Medicine and Abnormal Sex Ratio at
Birth in China, Journal of Biosocial Science, 487-503.
Human Fertilisation and Embryology Authority, (2010). United Kingdom: Human
Fertilisation and Embryology Act, 1990, http://www.hfea.gov.uk/cps/rde/xbcr/SID-
3F57D79B-1A71A7E7/hfea/Code_of_Practice_Sixth_Edition_-_final.pdf. Erişim: 09.11.2010.
HAYAD. (2010). Anne Hakları Bildirgesi 24 Eylül 2001, Barselona, İSPANYA.
http://www.hayad.org.tr/content/view/143/27 Erişim: 21.11.2010.
Itzkovich, JS., (2005). Israel allows sex selection of embryos for non-medical reasons,
BMJ, 330: 1228.
Kahraman, S., Sağlam, Y., Karadayı, H., Karlıkaya, G., (2010). Talasemi ve
Preimplantasyon Genetik Tanı. http://www.talasemi.org/pdf/tani/cansinTedavi-10.pdf. Erişim:
27.11.2010.
Külekçi, Ç., (2010). Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme. http://cografyaturk.tr.gg/T.ue.rkiyeh-
de-N.ue.fus-Ve-Yerlr%26%23351%3Bme.htm. Erişim: 02.11.2010.
Lhila, A. & Simon, KI., (2008). Prenatal health investment decisions: Does the child's sex
matter. Demography, 45(4): 885-905.
New Zealand Legislation: Acts. (2010). Human Assisted Reproductive Technology Act
2004.http://interim.legislation.govt.nz/act/public/2004/0092/latest/whole.htm....
Erişim: 09.11.2010.
Özdemir, O., Ocaktan, E., Kanyılmaz, D., (2005). Toplumlarda cinsiyet oranı ve
etkilendiği düşünülen faktörler, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58: 180-188.
Parlamentary Office of Science and Tecnology (2003) Sex Selection.
http://www.parliament.uk/documents/post/pn198.pdf 28.10.2010
Şahinoğlu, S., (2007). Etiğe ve Biyomedikal Etiğe Feminist Yaklaşım ve Kadınlar, STED,
16(10): VII-X.
Şen, C. & Yayla, M., (2002). Fetus Hakları ve Korunması, Perinatoloji Dergisi, 10(2): 43 –
46.
Şirin, A., (ed.) (2008). Kadın Sağlığı. Vural G. Kadın sağlığı alanında etik konular. Bedray
Yayıncılık: 46-49.
Taşkın, L., (2007). Fetal Sağlığı Değerlendirme. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği.
VIII. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık, s:144.
Taylı, Ü., (2001). Ortak Eylem ve Feminist Etik, Yerli Bir Feminizme Doğru içinde, Der.
İlyasoğlu A, Akgökçe N. Sel Yayıncılık, İstanbul, s. 283- 300.
The Genetics and Public Policy Center, (2010). Johns Hopkins University. INDIA: Law
on Pre-natal Diagnostic Techniques.
http://www.dnapolicy.org/policy.international.php?action=detail&laws_id=53. Erişim:
09.11.2010.
The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – ESCAP
(2010). China Population and Family Planning Laws, Policies and Regulations.
http://www.unescap.org/ESID/psis/population/database/poplaws/china/china.... Erişim:
10.11.2010.
Koyun, A., Örnek Büken, N. (2013). Bir eşitlik ve yaşama hakkı ihlali: Cinsiyet seçimi. International Journal of Human
Sciences. (10)1, 34-46.
45
Türkiye İstatistik Kurumu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları - Dönemi: 2010.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=8428. Erişim: 02.11.2010.
Türk Tabipler Birliği. (2010). Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanun.
http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=com_content&task=view&id=...
8. Erişim: 07.11.2010.
T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Toplumsal cinsiyet eşitliği.
http://www.aileicisiddet.net/egitim/set/Toplumsal-Cinsiyet-Esitligi.pdf. Erişim: 08.07.2010.
T.C. Sağlık Bakanlığı. 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
http://www.saglik.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6A...
EF570BA9B95413E3FB. Erişim: 04.02.2010.
Wikipedia. (2010). Sex selection. http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_selection. Erişim:
27.11.2010.
World Health Organization. Sex Selection and Discrimination
http://www.who.int/genomics/gender/en/index4.html. Erişim: 25.10.2010.
Yiğit, R., (2002). Fetüs - yenidoğan hakları ve hemşirelik, C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu
Dergisi, 6(2): 50-56.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com