Buradasınız

5. Sınıf Türkçe ders kitaplarının eleştirel düşünme açısından incelenmesi

An analysis of textbooks on the Turkish language for 5thgrades in terms of critical thinking

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was conducted with the aim to determine to what extent 5th grade Turkish text books included critical thinking strategies. In the study, it was examined whether course books included 5 dimensions of cognitive strategies or not. In this study, qualitative and quantitative research designs were used together. Document review was used as qualitative data collection method and 22 texts in 5th Grade Turkish text books published by Ministry of National Education and a private publishing house taught in Province of Sakarya were reviewed. This data collection tool developed was applied to the texts in accordance with the concepts determined by three individual researchers and checking process of the concepts was performed. As a result of the research, it was concluded that the texts in 5th grade Turkish text books prepared by National Education Publishing House included the strategies for developing critical thinking skills of students more than the texts in 5th grade Turkish course books prepared by the private publishing house. In addition, it was seen that both National Education Publishing House and private publishing house did not include the critical t hinking dimensions to the required extent.
Abstract (Original Language): 
5. sınıf Türkçe ders kitaplarının eleştirel düşünme stratejilerine ne kadar yer verdiğini belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Araştırmada, ders kitaplarının eleştirel düşünmenin bilişsel stratejilerinden 5 boyutuna yer verip vermediğine bakılmıştır. Örneklemi oluşturan ders kitaplarındaki kitaplarda; birey ve toplum, değerlerimiz, yenilikler ve gelişmeler zorunlu temalardaki toplam 22 metin üzerinden yürütülmüştür. Metinlerin eleştirel düşünce eğitimine uygunluğunun tespiti için araştırmacılar tarafından alan uzmanlarından görüş alınarak eleştirel düşünmenin her bir boyutunu karşılayacak kavramlardan oluşan veri toplama aracı geliştirilmiş, geliştirilen bu veri toplama aracı, üç ayrı araştırmacı tarafından belirlenen kavramlar doğrultusunda metinlere uygulanarak kavramların sınıflandırması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Millî Eğitim Yayınevi’nin hazırladığı 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak özel yayın evinin hazırladığı 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlere göre daha fazla yer verdiği sonucuna ulaşılmıştır.
445-458

REFERENCES

References: 

Acat, B., Anılan, H. ve Anagün, Ş. (2007). Yapılandırmacı öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde
karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumu, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 27-29 Nisan 2007. Ankara: Nobel
Yayıncılık, 479-484.
Bakioğlu, A. ve Hesapçıoğlu, M. (1997). Düşünmeyi öğretmekte öğretmen ve Okul Yöneticisinin
Rolü: Düşünmek. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi. (9), 49-75.
Baron, J. (1985). Rationality and intelligence. New York, NY: Cambridge University Press.
Beyer, B. K. (1983). Common sense about teaching thinking skills. Educational Leadership. (41), 44–
49. EJ 289719.
Costa, L. A. & Lowery F. L. (1989). Techniques for teaching thinking. Pacific Grove, Midwest
Publications.
Cotrell, S. (2005). Developing effective analysis and argument. Palgrave, Macmillan.
Craver, K. V. (1989). Critical thinking: Implications for research. School library media. Quarterly.
18 (1), 13–18.
Demirel, Ö. (1999). Öğretme Sanatı. Pegem Yayınları. Ankara.
Ennis, R. H. (1962). A concept of critical thinking. Harvard Educational Review. 32, 81–111.
Facıone, Peter A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational
assessment and instruction. Executive summary. The Delphi Report. Millbrae, CA: The
California Academic Pres. ERIC Document Reproduction Service No. ED 315 423.
http://ericir.syr.edu adresinden 1 Mart 2010 tarihinde alınmıştır.
Feuerstein, M. (1999). Media literacy in support of critical thinking. Journal of Educational Media. 24
(1), 12-43.
Gadzella, M. B. & Others (1996). Teachers and learning critical thinking skills. EDRS No. Ed
405313 http://ericir.syr.edu adresinden 23 Şubat 2010 tarihinde alınmıştır.
Grant, G. E. (1988). Teaching Critical Thinking. Praeger Publishers. New York.
Halpern, D. F. (1999). Teaching for critical thinking: Helping college students develop the skills
and dispositions of a critical thinker. New Directions for Teaching & Learning. 80, 69–74.
Ip, Y. M., Lee, T. F. D., Lee, K. F. I., Chau, J. P. C., Wootton, Y. S. Y., Chang, M. A. (2000).
Disposition Towards Critical Thinking: A Study of Chinese Undergraduate Nursing
Students. Journal of Advanced Nursing. 32 (1), 84-90.
İlköğretim Okulları Türkçe Eğitim Programı. (2002). MEB Yayınları. İstanbul.
Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınları, 11. Baskı. Ankara.
Ku, Kelly Y. L. (2009). Assessing students’ critical thinking performance: Urging for
measurements using multi-response format. Thinking Skills and Creativity. 4 (2009) 70–76.
Küçükahmet, L. (2000). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
McPeck, J. E. (1981). Critical thinking and education. NY, New York: St. Martin’s Press.
MEB, TTKB. (2005). İlköğretim türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB
Basımevi.
Norris, S. P. & Enis.R. H. (1989). Evaluating critical thinking. Teaching Thinking. R. J. S. D. N.
Perkins. Pacific Grove, CA: Midwest Publications.
Moore, K. D. (2001). Classroom teaching skills. 5th Edt. Boston: Mcgraw-Hill.
Okur, A. (2011). Türkçe Ders Kitaplarında Metinlerin Türsel Özellikleri. H. Ülper (Ed.). Türkçe
Ders Kitabı Çözümlemeleri (s. 115-139). Ankara. Pegem Akademi.
Paul, W. R. (1984). Critical thinking: Fundamental to education for a free society. Educational
Leadership. 42 (1), 5-14.
Paul, W. R. (1988). Critical thinking in the classroom. Teaching K–8. (18), 49–51.
Paul, R. A. Binker, K. Jensen & H. Kreklau (1990). Critical thinking handbook: 4 – 6. Grades a
guide for remodelling lesson plans ın language arts, social studies & science. Rohnert Park.
CA. Foundation for Critical Thinking. Sanoma State University.
Sternberg, R. (1999). Nature of cognition. Boston: M. I. T. Press.
Öztürk, E., Razgatlıoğlu, M. (2013). 5. Sınıf Türkçe ders kitaplarının eleştirel düşünme açısından incelenmesi. International
Journal of Human Sciences, 10(1), 445-458.
457
Szabo, Z. & Schwartz, J. (2011). Learning methods for teacher education: the use of online
discussions to improve critical thinking. Technology, Pedagogy and Education. Vol. 20, No. 1,
March 2011, 79–94
Özdemir, S. M. (2005). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli
değişkenler açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. (3), Sayı 3.
Tan, M. (1989). Demokrasi eğitiminde boyutlar ve sorunlar. Demokrasi İçin Eğitim. Ankara: Türk Eğitim
Derneği Yayınları.
Toprak, T. (1993). “İlkokul ders kitaplarının öğretim programlarına uygunluğunun değerlendirilmesi.”
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com