Buradasınız

2010 ÖNCESİNDEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİN LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF HEALTH SYSTEM BEFORE 2010 INTERMS OF LITERATURE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The necessity toexamine the retirement system primarily within the health system before 2010has come into prominence. Reforms and sectoral amendments realized in healthsystem in the last ten years show how important the problems experienced inhealth system are. Besides, it should be especially emphasized thatinstitutions and agencies giving health service should be dealt in terms of “Private-Public”sector. In this study prepared after being made a literature research, firstlyretirement system, health reform and sectoral amendments within the last tenyears, and private and public health institutions in the health sector havebeen analyzed. Also, studies made by pharmaceutical industry and public havebeen evaluated. In line with the information obtained, an evaluation regardingthe past and present status of health sector has been made.
Abstract (Original Language): 
2010Yılı öncesindeki sağlık sistemi içerisinde öncelikli olarak emeklilik sistemininincelenmesi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Son on yıl içerisinde sağlıksisteminde gerçekleştirilen reform ve sektörel iyileştirmeler, sağlıksisteminde yaşanan sorunların ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Ayrıcasağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların “Özel-Kamu” sektörü açısından da elealınması gerekliği üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Literatüraraştırması yapılarak hazırlanan bu çalışmada, öncelikli olarak emekliliksistemi, son on yıl içerisinde yapılan sağlık reformu ve sektöreliyileştirmeler ile sağlık sektörü içerisinde yer alan özel ve kamu sağlıkişletmeleri incelenmiştir. Ayrıca ilaç sektörü ve kamunun bu konuda yaptığıçalışmalarda değerlendirilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda sağlıksektörünün dünü ve bugünü hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
1-21

REFERENCES

References: 

ALTAY, A., (2007).
“Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni
Açılımlar Ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi”,
D.E.Ü. Öğr. Üys. Sayıştay Dergisi,
Sayı: 64
ALTINBAŞ A., (2005).
“Tıp Tarihi Ve Ders Notları”, Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Öğrencileri İçin Ders Notları
DPT, (2001).
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2001
– 2005 Devlet Planlama Teşkilatı Yayını,
Ankara.
DPT, (2001).
“Sosyal Hizmetler Ve Yardımlar Özel İhtisas
Raporu”, Sekizinci Kalkınma Planı, Ankara.
DPT, (2001).
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İlaç
Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu,
Devlet Planlama Teşkilatı Yayını, Ankara.
DPT, (1997).
“Ekonomik Ve Sosyal Göstergeler (1950-
1997)”, Ankara.
DPT, (1997).
“Türkiye Ve Avrupa Birliğindeki Sağlık
Politikalarının Karşılaştırılması”; Ankara.
DPT, (2005).
Yılı Programı, Ankara, Http://Ekutup.Dpt.Gov.
Tr/Program/ 2005.Pdf, Erişim: 21.03.2012
ERDEMİR D., (2010).
“Tıbbi Deontoloji Ve Genel Tıp Tarihi” Www.
İnsanbilimleri.Com Erişim: 25.02.2012
GENCAY, Ş., (1995).
Değişim, Küresleşme ve Devletin Yeni İşlevi,
İmge Kitabevi, Ankara.
GÜNAY, T., (1996).
Sosyal Güvenlik Reformu Projesi Çalışmalarının
Mevcut Sistem ve Önerilen Seçeneklerle
İlgili Temel Bulgular ve Seçeneklerin Değerlendirilmesi,
SSK Bülteni, Mayıs-Haziran,
Ankara.
HAMZAOĞLU, O., ÖZCAN, U., (2006).
20
ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Sayısı Cilt:2 Sayı: 4 Jel Kodu: I-Q
www.sstbdergisi.com
Türkiye Sağlık İstatistikleri, Türk Tabibler
Birliği, Aralık, İstanbul.
İslam Ansiklopedisi. Hak Maddesi. İstanbul;
TDV Yayınları. C:15
KARATAY, A., (2007).
“Cumhuriyet Dönemi Korunmaya Muhtaç
Çocuklarda Sağlık Politikalarının Oluşumu”,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Tamamlanmış Doktora Tezi.
KISAKÜREK, M.M., (2010).
Hastane İşletmelerinde Bülüm Maliyet Analizi:
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinde Bir Uygulama, Ankara Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,
Cilt: 24, Sayı:3, (229)
KEÇE, F., (2009).
“Türkiye’de Sağlık Hizmetleri”, Sağlık Bakanlığı
Koruyu Hekimlik Sistemi, Ankara.
KÖSE, H.Ö., (2003).
Küreselleşme Sürecinde Devletin Yapısal ve
İşlevsel Dönüşümü, Sayıştay Dergisi, Sayı:
49, Ankara.
DERİNDAĞ, M., (2010).
2010 Öncesi ve Sonrası Sağlık ve Emeklilik
Sisteminin Kıyaslı Analizi, Beykent Ünv.
Sos. Bilm. Enst. İşletme A.B.D. Yayınlanmış
Yük. Lis. Tezi. İstanbul.
DERİNDAĞ, M., KORKMAZ, M., ÇİMEN,
V., BAZ, M., (2011).
2010 Öncesi ve Sonrası Sağlık ve Emeklilik
Sisteminin Kıyaslı Analizi, İİB Dergisi, Sayı:
1, Yıl: 2011, Cilt: 1
SARGUTAN, E., (2010).
Güney Afrika Sağlık Sistemi Araştırması,
Hacettepe Ünv. Yayınları, Ankara.
Sağlık Bakanlığı, (2007). Www.Saglik.Gov.
Tr Erişim: 12.02.2012
Sağlık Bakanlığı, (2008). Türkiye Sağlıkda
Dönüşüm Programı, Ağustos, Ankara.
Sağlık Bakanlığı, (2004). “80. Yılda Tedavi
Hizmetleri (1923-2003)”, Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Ankara, 2004.
ŞENER, O., (1996).
“Kamu Ekonomisi”, Beta Basım Yayım
Dağıtım A.Ş., İstanbul.
ORHANER, E., (2006).
“Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
Ve Genel Sağlık Sigortası”, Ticaret Ve Turizm
Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1.
ÖCEK, Z., & SOYER, A., (2007).
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Birikimimiz,
2000-2004 Fotoğrafi, Türk Tabibler
Yayınları, Ankara.
ÖZTEK, Z., (2008).
“1940’larda Sağlık Sorunlarımız”, Prof. Dr.
Nusret Fişek’in Kitaplaşmış Yazıları, Eğitim
Sürekli Tıp Eğitim Dergisi,
Türk Tabipler Birliği, (2005). “Sağlık
Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Sağlık
Bakanlığı Yönergesi”, Www.Tbb.Org.Tr.
Erişim: 31.02.2012
Türk Tabibler Birliği Konseyi, (1998). Türkiye
Sağlık Sektöründe Finansman, İstanbul.
YILDIRIM, S., (1993). Yerel Yönetim ve Demokrasi,
Yerel Yönetimin Geliştirilmesi
Programı El Kitabı Dizisi, TOKİ ve IULAEMME,
İstanbul.
YILMAZ K., (2005).
“Ab Üyeliğine Doğru Büyüme Dinamikleri
(2005-2015)”
YILDIRIM, H.H., (2010).
Sağlık Hizmetlerinde Tüketici Yanlılığı Ve
Tüketici(Lik) Davranışları: Genel Bir Çerçeve
Ve Türkiye’nin Durumu. İçinde: BABAOĞULUSLARARASI
HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 Sayısı Cilt:2 Sayı: 4 Jel Kodu: I-Q
www.sstbdergisi.com
21
LU M. Ve ŞENER A. (Editörler): Tüketici
Yazıları (Iı). Tüpadem Yayınları, Ankara.
YILMAZ, H. H., (2007).
“İstikrar Programlarında Mali Uyumda Kalite
Sorunu”, Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı, ISBN: 978-9944-927-20-8,
Nisan 2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com