Buradasınız

ÖĞRENEN ÖRGÜTLERDE JOHARI PENCERESİ BURDUR ORNEKLEMI

JOHARI WINDOW IN LEARNING ORGANIZATIONS THE CASE OF BURDUR

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to understand whether classroom teachers and secondary school teacher differ according to their characteristics (gender, marital status and the specialized teaching field). All the population tried to be reached and in total 293 teachers who works in Burdur city center participated to the study. The measure used in the study consisted of three dimension; demographic information, giving feedback and being open to communication. Before conducting proper statistical analyses, normality assumption checked by Kolmogorov-Smirnov test of normality. After validating that normality assumption was satisfied, t-test statistics was calculated. Results yielded that, teachers do not differ according to their characteristics on giving feedback and being open the communication dimensions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan branş ve sınıf öğretmenlerinin demografik (cinsiyet, medeni durum ve branşlarının) özelliklerine göre iletişim ile ilgili görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada örneklem alımına gidilmemiştir. Araştırma çalışma evreni üzerinde yapılmıştır. Araştırmaya Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı şehir merkezinde görev yapan 293 öğretmen katılmıştır. Araştırmada İletişimde Johari Penceresi olarak bilinen ölçek kullanılmıştır. Ölçek demografik bilgiler, geri bildirim verme ve iletişimde açık olma boyutlarından oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan Johari Penceresi ölçeği sıralamalı bir ölçek olduğu için toplanan veriler öncelikle Kolmogorov-Smirnov Z normallik testine tabi tutulmuştur. Ölçeğin normallik gösterdiği tespit edildikten sonra t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin iletişimde açık olma ve iletişimde geri bildirimde bulunma ile cinsiyet, medeni durum ve görev değişkenine göre farklılık göstermedikleri saptanmıştır.
1-13

REFERENCES

References: 

APPELBAUM, S. H.
&
Gallagher , J. (2000). The competitive advantage of organizational learning Journal of
Workplace Learning: Employee Counselling Today Volume 12 (2 ) pp. 40- 56 CROSSAN, M & Guatto, T. (1996) .Organizational Learning Research Profile . Journal of Organizational
Change Management, 9, 1, 107-112.
EREN
, E. (2000). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul s. 371 GRIEGO, O. V., Geroy, G. D.& Wright P. C.(2000) Predictors of learning organizations: a human resource
development practitioner's perspective The Learning Organization 7 . (1) 5-12.
GÜNAY, K. (2003). Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi Ç. Ü. Sosyal
Bilimler Ens. Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi Adana HARGIE, C., Tourish, D., & Hargie O. (1994). Managers Communicating: An Investigation of Core Situations
and Difficulties within Educational Organizations International Journal of Educational Management, 8
(6). 23-28
HONG, J. C. & Kuo, C. L. (1999). Knowledge management in the learning organization The Leadership &
Organization Development Journal 20 (4 ) 207-215 HOOGERVORST, J., Flier, H. Van der & Koopman P.(2004). Implicit communication in organisations The
impact of culture, structure and management practices on employee behaviour Journal of Managerial
Psychology 19 ( 3) 288-311. LORANGE, P. (1996). A Business School as a Learning Organization. The Learning Organization 3(5 ) 5-13 KOÇEL, T. (1998). İşletme Yöneticiliği, 6. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul Malhan, S. ve Ersoy , K. (2001).Hemşirelikte İletişime Yönelik Bir Araştırma : Johari Penceresi http://www.Sabem.Saglik.Gov.Tr/Akademik Metinler/Goto.Aspx?İd=3668 İnd. Tar:08.04.2008 RASMUSSEN, J. (2001) The importance of communication in Teaching: a systems-Theory Approach to the
scaffolding metaphor j. Curriculum Studies, 33 (5) 569-582. ROWLEY, J. (1998). Creating a learning organisation in higher education Industrial and Commercial Training
30 (1) 16-19.
SENGE, P.(2000).
Beşinc
i Disiplin Yapı Kredi Yay., 1. Baskı, 1993, s. 11, Ankara.
SIMONS, K., HIGGINS, M., & LOWE, D. (1995). A profile of communication apprehension in accounting majors: Implications for teaching and curriculum revision. Journal of Accounting Education, 13(2),
159-176.
SÖKMEN, A., YAZICIOGLU, İ. (2005).Thomas Modeli Kapsamında Yöneticilerin Çatışma Yönetimi Stilleri
Ve Tekstil İsletmelerinde Bir Alan Araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-19. STANFORD, G. (1980). Developping Effective Classroom Groups Hart Publishing, New York. ŞİMŞEK, M. S. (2002). Yönetim ve Organizasyon, Damla Ofset Matbaacılık, Konya s. 320
13
Kılıç ve Önen (2011). Öğrenen Örgütlerde Johari Penceresi Burdur Örneklemi, Uluslararası Avrasya Sosyal
Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:5 s: (1-13).
ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 2, Sayı: 5
ARALIK 2011
TURAN, S. ve AKTAN, D (2008) Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen Sosyal Değerler Türk Eğitim
Bilimleri Dergisi Bahar 6(2), 227-259. UYSAL, G. (2003). Rol Farklılaşmasının İletişime Etkisi ve Johari Modeli C. Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler
Dergisi, 4(
1) 137-147
ÜRE, Ö., SÜNBÜL, A. M. & BOZGEYİKLİ, H.(2001). Öğretmen Adayı Öğrencilerin Kişilerarası İlişkilerde
Farkındalık Düzeyleri Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 12
WELLMAN, H. M.(1993) Early understanding of mind: The normal case. In S. Baron- Cohen, H. Tager-
Flusberg, & D. Cohen (Eds.), Understanding other minds:Percpevtives from autism (pp10-39)Oxford,
england: Oxford University Pres.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com