Buradasınız

14-18 Yaş Grubundaki Lise Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması ve Değerlendirilmesi

EVALUATION OF NUTRITIONAL HABITS OF 14-18 YEARS OLD ADOLESCENTS IN TWO HIGH SCHOOLS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Objective:The aim of the study is to determine the nutritional habits of 721 adolescents all whom were aged between 14¬18 years who attended two high schools, one of which was Medine Tayfur Sökmen Lisesi (MTSL) and the other Köy Hiz¬metleri Anadolu Lisesi (KHAL). Method: 352 students from KHAL and 369 from MTSL; a total of 721 students were included in the study group. Descrip¬tive methods were used, and personal chracteristics, and nut¬ritional behaviours were asked by a questionnaire. Data were analysed by SPSS software; x2, anova and t test were used. Results:The ratio of boys and girls were 56.2% and 43.8% respectively. According to the body mass index (BMI) 30.1% of the students at the MTSL and 14.8% of all students at the KHAL were overweight and 26.6% of MTSL students and 21.3% of KHAL students were underweight. Mean height of the KHAL (170.39 cm) was higher than the students at the MTSL (167.52 cm). Mean height of the KHAL and MTSL we¬re both higher than WHO/NCHS standarts. Height of the gro¬up may be related to high consumption of dairy products. 66.2% of all students were eating three meals daily. 48.8% of students at MTSL were consuming tea/coffee while 63.1% of students of the other high school were consuming coke and beverages with meal. Fast-food consumption ratios at MTSL and KHAL were 46.6% and 80.7% respectively. All students at both high schools were overconsuming fast-food. Conclusion: As a result, the high rate of nutritional misbeha¬viour and high ratio of overweight and underweight students indicates the need for nutritional education programmes for teachers, families and students.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma, istanbul'da, Medine Tayfur Sökmen Lisesi (MTSL) ve Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi'nde (KHAL) okuyan, 14-18 yaş grubundaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını ve bunu etkileyen etmenleri saptamak amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Yöntem: Anadolu lisesinden 352 kişi, klasik liseden 369 kişi olmak üzere, toplam 721 kişi araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma tanımlayıcı tipte olup, kişisel bilgi ve beslenme alışkanlıkları, düzenlenen anket formu ile saptanmış, veriler SPSS programı ile x2 testi, anova ve t testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin % 56.2'si erkek, % 43.8'i kızdır. MTSL'de ve KHAL'deki öğrencilerin beden kitle endekslerine (BKi) göre; sırasıyla; % 30.1'i ve % 14.8'inin şişman, % 26.6'sı ve % 21.3'ünün zayıf oldukları saptanmıştır. KHAL'deki öğrencilerin boy ortalamaları (170.39 cm), MTSL'deki (167.52 cm) öğrencilerin boylarından anlamlı olarak uzun bulunmuştur. Her iki okulun öğrencilerinin boy ortalamaları, WHO/NCHS standartlarının üzerindedir. Her iki okulda da, süt ve ürünleri tüketimi yüksek miktardadır. Her iki okuldaki öğrencilerin çoğunluğunun (%66.2) günde 3 öğün yemek yedikleri ve yemeklerle birlikte, MTSL'deki öğrencilerin çay/kahveyi (%48.8), KHAL'deki öğrencilerin ise meşrubat/kolalı içeceği (%63.1) yüksek oranda tükettiği görülmüştür. Ayrıca, her iki okulda fast-food tüketimi oldukça yüksektir (MTSL: %46.6, KHAL: %80.7). Sonuç: Bulgular, olumsuz beslenme alışkanlıkları, şişmanlık ve zayıflık oranlarının yüksek bulunması nedeniyle, öğrencilerin, annelerin ve öğretmenlerin sağlıklı beslenme konusunda eğiti¬me gereksinimleri olduğunu göstermiştir.
159-164

REFERENCES

References: 

1.
Baysa
l A. Sağlıklı beslenme ve Akdeniz diyeti. Beslenme ve Diyet Dergisi 1996; 25(1): 21-9.
2.
Baysa
l A. Çocukların beslenmesi, Beslenme Kitabı'nda 7. Baskı, Ankara, Hatiboğlu Yayınevi, 1997; 403-45
3.
Elmacıoğl
u F. Hızlı hazır yemek sisteminde (fast-food) önceliklerin be¬lirlenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1996; 25(1): 30-4.
4.
T.C
. Başbakanlık Devlet İstatistik Ensitüsü. Türkiye İstatistik Yıllığı, 1998.
5. Frisancho AR. Prenatal compared with parental origins of adolescent fatness. The American Journal of Clinical Nutrition 2000; 72(5): 1186-90.
6. Pekcan G.
Şişmanlığı
n Tanımı ve Saptanması: III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı'nda (Konferans). Ankara, 2000;
93-104.
7.
Baysa
l A. Beden ağırlığının denetimi. Diyet El Kitabı'nda. Ed. Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N. ve ark. 3. baskı. Ankara, Hatiboğlu Yayınevi, 1999;
39-60.
8.
Pekca
n G. Şişmanlık ve saptama yöntemleri. Şişmanlık-Çeşitli Hastalıklarla Etkileşim ve Diyet Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar'da. Ed. Ars-lan P. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 4, Ankara, Volkan Mat¬baacılık, 1993; 7-37.
9.
Sağla
m F. Hızlı hazır yemek sistemi (fast-food) üzerine bir çalışma. Bes¬lenme ve Diyet Dergisi 1991; 20: 187-97.
10.
Güneyl
i U, Yücecan S. Farklı sosyo-ekonomik bölgelerdeki lise öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve sorunları. Diyabet Yıllığı 4, İstanbul,
Temel Matbaası, 1986; 227-43.
11.
Pekca
n G, Beğenmez N. Ergenlik çağı gençlerin beslenmesine annenin çalışma durumunun etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1998; 17(1): 59-66.
12.
Tatl
ı F, Keskin Y. Özel ve devlet okullarında 12-18 yaş grubundaki çocukların beslenme alışkanlıkları ve karşılaştırılması. Lisans Bitirme
Tezi, İstanbul, 2000.
13.
M
c Carthy HD, Jarrett KV. Obesity and overweight in children-prob¬lems with definition and assessment. III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Kongre Kitabı'nda (Konferans), Ankara, 2000; 105-8.
14.
Karata
ş A. İstanbul Küçükyalı bölgesinde sosyoekonomik yönden farklı iki ilköğretim okulu 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin beslenme bilgi düzeyi ile büyümeleri arasındaki ilişki. Lisans Bitirme Tezi, İstanbul 2000.
15.
Taşç
ı N, Şahin M, Baysal A. Ankara kentinde okula devam eden ve çalışan 12-14 yaş grubu gençlerin beslenme durumu. Beslenme ve Diyet
Dergisi 1987; 16(2): 139-48
16.
Kayha
n ES, Şahin TK, Demireli O. Konya'da yetiştirme yurdunda barınan adölesanların beslenme durumları. Beslenme ve Diyet Dergisi
2000; 29(2): 25-33.
17.
Yüceca
n S, Pekcan G, Açık S ve ark. Ankara'da yaz okullarına devam eden çocuk ve gençlerin beslenme alışkanlıkları. Beslenme ve Diyet Der¬gisi 1993; 22(2): 179-94.
18.
Tümerde
m Y, Özsüt H, Emekli U, Tulunay G, Ayhan B. Adolesan döneminde öğrenimdeki gençlerin beslenme durumlarını etkileyen yöre¬sel ve sosyo-ekonomik-kültürel etkenlerin araştırılması. Diyabet Yıllığı
4: İstanbul, Temel Matbaası, 1986; 173-84.
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi |
Turkish Journal of Family Practice | Cilt 6 | Sayı 4 | 2002 | 163
19. Arslan P.
Hızl
ı hazır beslenme sistemi-fast food konusunda Türkiye'de 20. Beşer E. Üniversite öğrencilerinde çay içme alışkanlığı ile hemoglobin yapılmış araştırma örnekleri. Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast-Food), düzeyi ilişkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1988; 17(1): 67-73.
Hizmet İçi Eğitim Semineri kitabında. Ed. Akdağ F, Arslan P.Türkiye 21. Sürücüoğlu MS, Kocadereli İ. Beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı Diyetisyenler Derneği Yayını 6: Ankara, Sinem Ofset, 1994; 74-7. üzerine etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi 1994; 23 (1): 37-50.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com