Buradasınız

Aile Hekimliği Uygulamalarında Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısının Önemi: Olgu Sunumu

THE IMPORTANCE OF DIAGNOSING DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP IN FAMILY MEDICINE: A CASE REPORT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The developmental dysplasia of hip is an important problem frequently seen in our country. In this report, we present clinical and radiological findings of a case whose develop¬mental hip dysplasia had not been diagnosed before 16 months old. It is possible with early diagnosis and treatment, to have excellent results in a short time. This case was about a girl who was the first child, had a twin sister and was deliv¬ered by caesarean section. The standing out point here is although the patient had been in a doctor's office for many times, she had no hip examination.
Abstract (Original Language): 
Gelişimsel kalça displazisi ülkemizde sık görülen önemli bir sorundur. Bu yazıda 16. ayına kadar tanı konmamış bir gelişimsel kalça displazisi olgusunun klinik ve radyolojik sonuçları sunuldu. Hastalığın erken tanısı ve tedavisi ile kısa sürede mükemmel sonuç elde etmek mümkündür. Bu olgu ilk ço¬cuk, ikiz kardeşi olan ve sezeryanla doğmuş bir kız çocuğu idi. Burada dikkat çekici nokta; hastamızın bu yaşına gelene kadar bazı sorunları nedeni ile defalarca doktora gitmesine rağmen, kalça muayenesi yapılmamış olması idi.
140-142

REFERENCES

References: 

1.
Tüme
r Y, Ömeroğlu H. Türkiye'de Gelişimsel Kalça Displazisinin Önlenmesi. Acta Orrthop Traumatol Turc 1997; 31: 176-81.
2. Kutlu A, Memik R, Mutlu M, Kutlu R, Arslan A. Congenital dislocation of the hip and its relation to swaddling used in Turkey. JPediatr Orrthop 1992;
12: 598-602.
3.
Erdeml
i B. Gelişimsel Kalça Displazisi ve Çıkığı. Ortopedi Travmatoloji'de. Ed. Mergen E. Ankara, Baran Ofset, 2004; 17-24.
4. Kilsic PJ. Congenital dislocation of the hip: a misleading term. J Bone Joint
Surg1984; 71: 136.
5.
Karapına
r L, Öztürk H, Sürenkök F, Us MR. 15.000 Yenidoğanın Ortopedik Yönden Değerlendirilmesi. Joint Diseases&Related Surgery 2001; 12: 139¬43.
6. Novacheck TF. Developmental dysplasia of the hip. Pediatric Clinic of North
America1996; 4: 829-48.
7. Tachjian MO. Congenital dysplasia of the hip: Pediatric Orthopedics. 2. Baskı. Philadelphia, W.B. Saunders,1990; 297-549.
8.
Ömeroğl
u H, Ağu§ H, Biçimoğlu A, Tümer Y. Gelişimsel Kalça Displazisi Radyolojik İzleminde Asetabulum ve Proksimal Femurun Değerlendirilmesi. Asetabulum Açısı ve Trokanter-Baş İlişkisi Değerlendirmesinin Güvenirliği. Joint Diseases & Related Surgery 2001; 12: 120-4.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com