Buradasınız

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TASAVVUFA İLİŞKİN METAFORLARI

TURKISH TEACHERS' CONCEPTUAL METAPHORS ABOUT SUFISM

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5430
Abstract (2. Language): 
Sufism is a religious building. Sufism is an establishment in educating the individual himself. Sufism is referred to with the concept of mystery. This concept is used in its place. The two concepts are different. Sufism is not a religion of philosophy. This research's aim is to reveal the students perceptions who continue Turkish Language Teacher Training Program in Amasya University Faculty of Education about sufism with the help of metaphors. Man embodies the events which are conceptually expressed with difficulty by means of imageries and metaphors. Via this method they make sense of them by minimizing the perception thresh old of sense organs. Upon explaining the concretes tructure of the belief in terms of material, more acceptable structure emerges for individuals when associated with the familiar objects from daily life. The attitude of prospective teachers towards sufistic text which constitued the one of the subjects of Turkish training in meaningful in this sense. Phenomenologic method was used in the study. A total of ninety five students from Education Faculty of Amasya University who proceed Turkish Language Teacher Training Program participated in the study. Participants completed the prompt "Formation is like . . . because ..." by focusing on one metaphor. According to the results, forty eight personal metaphors and two conceptual categories, based on the participants' metaphorical images, were identified. These categories defineted as a physical fact of sufism and as a transcendental fact of sufism.
Abstract (Original Language): 
Tasavvuf, dinî bir yapýdýr. Tasavvuf, bireyin öz varlýðýný terbiye etmesini saðlayan bir müessesedir. Genellikle "mistisizm" kavramý ile birlikte anýlýr. Hatta bazen bu kavramýn yerine kullanýlýr. Bu iki unsur birbirlerinin yerine kullanýlýyor olsalar da kavram karþýlýklarý ve iþlevleri bakýmýndan birbirlerinden ayrýldýklarý görülür. Mistisizmin dünyaya yönelik akýlcý yaklaþýmý karþýsýnda tasavvufun doðrudan Allah'a yönelik teslimiyetçi yönü iki kavramý temelde birbirinden ayýrýr. Dolayýsýyla tasavvufu bir "din felsefesi" olarak kabul etmek ve akýlla doðrudan iliþkilendirmek de bu açýdan doðru bir yaklaþým olmayabilir. Bu araþtýrma, Amasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Türkçe Öðretmenliði Bölümüne devam eden öðrencilerin tasavvufa iliþkin sahip olduklarý algýlarý, metaforlar yardýmýyla ortaya çýkarmayý amaçlamaktadýr. Ýnsanlar, kavramsal olarak izah etmekte zorlandýðý olgularý benzetmeler ve mecazlar yoluyla cisimlendirmeye ve bu þekilde duyu organlarýnýn algýlama eþiðine indirgeyerek anlamlandýrmaya çalýþýrlar. Ýnancýn soyut yapýsý madde üzerinden izah edildiðinde; gündelik yaþamdan aþina olduklarý nesnelerle ilgileri kurulduðunda bireyler için daha kabullenilebilir bir yapý ortaya çýkmaktadýr. Öðretmen adayýnýn Türkçe eðitiminin konularýndan birini teþkil eden tasavvufi metinler karþýsýndaki tavrý bu yönüyle anlamlýdýr. Bu araþtýrmada nitel araþtýrma desenlerinden "olgu bilim" kullanýlmýþtýr. Bu amaçla, öðretmen adaylarýndan tasavvufa iliþkin metafor üretmeleri istenmiþtir. Araþtýrmanýn katýlýmcýlarýný, Amasya Üniversitesi Eðitim Fakültesi Türkçe Öðretmenliði bölümünde okuyan 95 öðrenci oluþturmaktadýr. Araþtýrmada, öðretmen adaylarýndan "Tasavvuf. gibidir, Çünkü; " þeklinde oluþturulmuþ anket doldurmalarý istenmiþtir. Araþtýrma sonunda, katýlýmcýlar tasavvufa iliþkin toplam 48 adet geçerli metafor üretmiþler ve toplamda 2 temel kategori ortaya çýkmýþtýr. Bu kategoriler; somut bir olgu olarak tasavvuf ve soyut bir olgu olarak tasavvuf þeklinde belirlenmiþtir.
745
755

REFERENCES

References: 

AKSAN, D. (1998). Dilbilim seçkisi: Günümüz Dilbilimiyle İlgili Yazılardan Çeviriler,
Ankara: TDK Yayını.
ALTINTAŞ, H. (2002). Tasavvuf Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları.
ARPAGUŞ, H. K. (2006). Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı, İstanbul: Ensar Neşriyat.
ARSLAN, M. M. ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik Düşünme Ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi, Milli Eğitim, 35(171), 100-108.
AYDIN, İ. H. (2006). Bir Felsefi Metafor "Yolda Olmak", Dinbilimleri Akademik Araştırma
Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 3, s.: 9-22.
BOOSTROM,
R.(1998)
. SafeSpaces: Reflections on an EducationalMetaphor, Journal of CurriculumStudies, 30 (4), 397-408.
ERAYDIN, S. (2001). Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları
FORCEVİLLE, C. (2002). TheIdentification of Targetand Source in PictorialMetaphors, Journal of Pragmatics, 34, 1-14.
GUİRAUD, P. (1994). Göstergebilim, (Çev.: M. Yalçın), Ankara: İmge Kitabevi.
GÜZEL A. (2009). Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Akçağ Yayınları.
İZCİ, E. (1999). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
KAVCAR, C. (1998). Türkçe Eğitimi ve Sorunları, Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi,
65, 5-17.
KÖPRÜLÜ, F. (1976). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
Turkish Studies
International
PeriodicalFortheLanguages, LiteratureandHistoryofTurkishorTurkic
Volume 8/9 Summer 2013
Türkçe Öğretmen Adaylarının Tasavvufa İlişkin Metaforları
755
LAKOFF G. ve JOHNSON M. (2005). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil (Çev: G. Y. Demir),
İstanbul: Paradigma Yayınları. LEVİNE, P.M. (2005). MetaphorsandImages of Classrooms, ERIC: EJ724893 LEWİS, B. (2006). Ortadoğu (İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi), Ankara: Arkadaş Yayınları. MORGAN, G. (1998). Yönetim Ve Örgüt Teorilerinde Metafor, İstanbul: Mess Yayınları. MİLES, M.B, &Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis, 2nd Ed.,Newbury Park, CA:
Sage.
OCAK, A. Y. (2012). Türkler, Türkiye ve İslâm (Yaklaşım, Yöntem ve Yorum Denemele ri),
İstanbul: İletişim Yayıncılık.
SALMAN, Y. (2003). Dilin Düşevreni: Eğretileme, Kitaplık, Sayı: 65(Ekim), s.: 53 -54. İstanbul:
YKY Yayını.
SCHİMMEL, A. (2001). İslâmın Mistik Boyutları, İstanbul: Kabalcı Yayınları. SENA, C. (1984). Hazreti Muhammed'in Felsefesi, İstanbul: Remzi Kitabevi. ULUDAĞ, S. (2002). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Kabalcı Yayınları.
YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara:
Seçkin Yayınevi.
YILMAZ, H. K. (2004). Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul: Ensar Neşriyat.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com