Buradasınız

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÜNİVERSİTELERİN İŞ VE SANAYİ SEKTÖRÜYLE OLAN İLİŞKİLERİ İLE ÖĞRENCİLERİNE SAĞLADIĞI AVANTAJLARIN UYGULAMALI ÖRNEĞİ

AN APPLIED STUDY ON THE COOPERATION BETWEEN UNIVERSITIES AND BUSINESS –INDUSTRY SECTORS IN THE GLOBALISATION PROCESS AND ITS ADVANTAGES FOR STUDENTS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4889
Abstract (2. Language): 
Labour power has become much more significant in the global competitive environment day by day. Being a means for generating and spreading knowledge, universities are responsible for training students and providing them with employment opportunities, considering the needs of business sectors. The cooperation between universities and industry sectors is essential in order to turn the generated knowledge into the commodity output in industry. The aim of this paper is to find out the university students’ perceptions of the advantages, provided by the cooperation between the university and business-industry sector, and to test whether the perceptions in question differ according to the demographical characteristics or not. The research is an applied area study. In this context, a two-part questionnaire has been applied to 200 participants. In the analysis, frequency tables, descriptive analyses, independent sample t test, one way analysis of variance (anova), and Tukey test have been used. In the study, it has been detected that the students’ perceptions of the advantages, provided by the cooperation between universities and business- industry sectors, have differed according to the level of education and gender, while the perceptions of the male students and the students, studying at public schools, have been much more negative. Further to this, according to the findings of the analysis, it has been discovered that students feel that their university will not provide employment opportunities, and they believe that the institutions and organizations, cooperating with universities, should build a common education policy. Finally, business sectors and universities should convene and make arrangements to carry out joint studies; in accordance with this purpose, various educational activities should also be organized to contribute to the development of the university and industry sector cooperation.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşen rekabet ortamında emek gücüne verilen önem her geçen gün artmaktadır. Bu emek gücünün yetiştirilmesinde ve iş çevrelerinin beklentilerinin göz önüne alınarak istihdamın sağlanmasında bilgi üreten üniversitelerin önemli sorumlulukları vardır. Üretilen bilgilerin ülke sanayisinde ürün çıktısına dönüştürülmesi için üniversite-sanayi işbirliğinin etkin rol oynaması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin iş ve sanayi sektörü ile olan ilişkilerinin kendilerine sağladığı avantajlara ilişkin algılarının tespit edilmesi ve söz konusu algıların bazı demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının test edilmesidir. Araştırma uygulamalı bir alan çalışmasıdır. Bu bağlamda 200 katılımcıya iki bölümden oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans tabloları, betimleyici istatistikler, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi (anova) ve Tukey testinden faydalanılmıştır. Araştırmada üniversitelerin iş ve sanayi sektörü ile olan ilişkilerinin öğrencilere sağladığı avantajlara ilişkin algıların öğrenim durumu ve cinsiyet bakımından farklılaştığı, söz konusu algıların kamu okullarında öğrenim görenlerde ve erkek öğrencilerde daha olumsuz olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, öğrencilerin okudukları üniversitenin kendilerine iş olanakları sağlayacağı kanaatinde olmadıkları ve üniversite-sanayi işbirliği içerisindeki kurum ve işletmelerin ortak eğitim politikası uygulamalarının daha etkin ve faydalı olacağına dair görüş belirttikleri saptanmıştır. Sonuç olarak, üniversiteler ve iş yaşamı içerisindeki kurumların bir araya getirilerek ortak çalışmaların yapılmasına ilişkin planlamalar yapılması ve bu doğrultuda çeşitli eğitim ve organizasyonların gerçekleştirilmesinin üniversite-sanayi işbirliğinde etkin rol oynayacağı söylenebilir.
847
858

REFERENCES

References: 

ALTBACH, P.G.,REİSBERG, L. ve RUMBLEY, L.E. (2009). “Trends in Global HigherEducation: Tracking an AcademicRevolution”, UNESCO 2009 World Conference on HigherEducation için Hazırlanan Rapor.
BJERREGAARD, T. (2009). “Universities –IndustryColaborationStrategies: A Micro-Level Perspective,”EuropeanJournal of Innovation Management, 12(2), p.p.161-176.
BÜLBÜL, H.(2003). Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Ürün ve Süreç Yeniliği: Bilişim Teknolojileri Uygulaması, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
DOOLEY, L. ve KİRK, D. (2007). “University-Industry Collaboration GraftingTheEntrepreneurialParadigmOntoAcademicStructures,” EuropeanJournal of Innovation Management, 10(3), p.p.316-332.
DURA, C. (1994). “Üniversite-Sanayi İşbirliği Üzerine Bir Deneme,” Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Dergisi, Cilt:9, Sayı: 3-4.
ERDİL, E. PAMUKÇU, T. AKÇOMAK, S.İ. ve ERDEN, Y. (2013). “Değişen Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Üniversite Örgütlenmesi,” Ankara Üniversitesi, SBF Dergisi, Cilt:68, No:10, s.95-127.
858 Murat KORKMAZ-Gökşen ARAS-Ali Serdar YÜCEL-Pınar BACAKSIZ
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/8 Summer 2013
FİLİK, Ü., B. ve KURBAN M. (2006). Mühendislik Eğitiminde Üniversite-Sanayiİşbirliğinin Önemi ve Ar-Ge Bilincinin Geliştirilmesi, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 3. Ulusal Sempozyumu.s.3.
GERTNER, D. ROBERTS, C. CHARLES, D. (2011). “University-IndustryColaboration: A CopsApproachtoKTPs, Journal of Knowledge Management,” 15(4), p.p.625-647.
GÖKER, A. (1996). Üniversite-Sanayi İşbirliğini Doğuran Nedenler. VI. Fizik Mühendisliği ve Teknik Kurultayı, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası, Ankara
GÜRBÜZ, E ve UÇURUM, TURHAL, E. (2012). “Üniversite Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesinde Ortak Araştırma Merkezi’nin Kurulmasına İlişkin Model Önerisi,” Niğde Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:5 Sayı:2 s. 17.
KAZU, I. Y. ve TURHAN, M. (2003). “Üniversite-Sanayi İşbirliğine İlişkin İşletme Yöneticilerinin Görüşleri (Elazığ İli Örneği)”, Verimlilik (MPM) Dergisi, 4, s.41-58.
KELEŞ, K ve KARAÇOR, M. (2007). Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliğinde İşletmelerin İhtiyaçlarının Tespiti, USİS 2007 Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Sakarya, s.321-327.
KİPER, M. (2004). Teknoloji Transfer Mekanizmaları ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi İşbirliği, Teknoloji İçinde, TMMOB 50. Yıl Yayınları, Ankara.
KİPER, M. (2010). “Dünya’da ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP), İşkur Matbaacılık, 1. Baskı, s.61.
LANSKORONSKİS, M., RAMONİENE, L. and BARSAUSKAS, P. (2009). “InnovativeResearch Management As A ToolForInstitutionalCompetitiveness,” BalticJournal of Management, 4(3), p.p.353-368.
LEE, Y.S. (2000). “TheSustainability of University-IndustryResearch Collaboration: An EmpiricalAssessment,”Journal of Technology Transfer, 25, p.p.111-133.
NOORDA, S. (2011). “Future Business Schools,” Journal of Management Development, 30(5), 519-525.
OKAY, Ş. (2009). “Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışmalarına Bakışları Üzerine Bir Alan Araştırması,”Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Teknik-Online Dergi, Cilt:8 Sayı:2, s. 96.
ROSEMARY, D. MOK, K. HANDLUCAS, L. (2008). “TransformingHigherEducation in Whose Image? ExploringtheConcept of the ‘World-Class’ University in Europe andAsia”, HigherEducationPolicy, 21: p.p.83–97.
STEWARD, T.A.(1997). Entelektüel Sermaye, Çev. Nurettin Elhüseyni, MESS Yayınları, No:258, İstanbul, s. 82.
ŞİMŞEK, H. KİŞİOĞLU, Y. ÖZKAN, A. (2007). Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yerel Kalkınma Yaklaşımı, USİS 2007 Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Sakarya, s.295-303.
TAYLAN, M. ve ÜNSAN, Y. (2009). Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Dünya ve Türkiye’deki Eğilim ve Uygulamaları, Gemi ve Deniz Teknolojisi, 180, s.17-21.
YALÇINER, A.Y. (2007). Üniversite-Sanayi İşbirliği: Beklentiler, Sorunlar ve Fırsatlar, USİS 2007 Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Sakarya, s.336-345.
YÖRÜK, E.E. ve KURŞUNMADEN, F.İ. (2007). “Teknolojik Yenilik Yaratma ve Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği,”Journal of AzerbaijaniStudies, v.12, s.1-2, s.661.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com