Buradasınız

TATAR NESRİNDE OLUMLU KAHRAMANLAR

POSITIVE HEROES IN THE TATAR PROSE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4955
Abstract (2. Language): 
The discussions on the principles and experiences of creation of the hero concept, which is regarded as one of the significant subjects of all times in the Tatar literature, still continue today. That the subjects of the hero concept are treated in all issues of Kazan Utları (the Kazan Lights), a literary journal published in Kazan, is a clear evidence of it. Such ideas as “positive hero”, “exemplary hero”, “our day’s hero”, “masked hero” and “challenging hero” are often encountered in the literary criticism texts of the recent years. The complicated hero concept and the positive hero in the literature of recent years, which has been influenced by the freedom movement, does not correspond with the demands of the perfect hero concepts in the Soviet literature because of the enrichment of the former in terms of theme and style, progress of psychologism and of prevalence of lyrical and critical works. Nevertheless, some authors, though not in the level of the ideal of life, make efforts to create positive heroes who have a great faculty of decency. This paper will concentrate on the principles of the creation of the positive hero, ideas and experiences of such men of the Tatar literature in recent years as D. Zahidullina, A. Helim, G. Gıylmanov and F. Beyremova. From the old literature to 1980’s literature will be reviewed and examples of the positive hero are given from the literary works of the period. In the Tatar literature in recent years, the characteristics of the positive hero have been ascertained in the works of F. Safin, M. Malikova, A. Helim and F. Yarullin, by means of which the worldview and ideals of the authors are expressed.
Abstract (Original Language): 
Tatar Edebiyatının her dönem için önemli konularından sayılan kahraman konsepti yaratma prensipleri ve tecrübeleriyle ilgili tartışmalar bugün de devam etmektedir. Başkentimiz Kazan şehrinde yayımlanan Kazan Utları (Kazan ışıkları) edebiyat dergisinin her sayısında kahraman konsepti konularının işlenmesi bunun açık bir kanıtıdır. Son yıllar edebi eleştiri kaynaklarında daima “olumlu kahraman”, “ibretli kahraman”, “bizim dönem kahramanı”, “maskeli kahraman”, “mücadeleci kahraman” gibi düşüncelerle karşılaşmaktayız. Özgürlük cereyanı tesirinde kalan yeni edebiyatın tema ve tarz bakımından zenginleşmesinden, psikolojizmin ilerlemesinden, lirik ve eleştirel eserlerin yaygınlaşmasından dolayı kahraman konseptinin karmaşıklaştığını ve olumlu kahramanın Sovyet Edebiyatındaki itirazsız kahraman taleplerine uymadığını görürüz. Bunlara rağmen, bazı yazarlar kendi eserlerinde hayat ideali seviyesinde olmasa da, büyük bir terbiye gücüne sahip olan olumlu kahramanlar yaratmak için çaba göstermektedirler. Bu makalede D.Zahidullina, A.Helim, G.Gıylmanov, F.bBeyremova gibi son yıllardaki Tatar edebiyatı uzmanlarının olumlu kahraman yaratma prensipleri, düşünceleri ve tecrübeleriyle ilgili tartışmaları üzerinde durulacaktır. Eski edebiyattan itibaren 1980’li yılların sonuna kadarki edebiyat gözden geçirilerek, her tarihi dönemin özelliklerini ve o dönem edebiyat bilimi taleplerini taşıyan olumlu kahraman örnekleri verilmektedir. Son yıllar Tatar edebiyatından F.Safin, M.Malikova, A.Helim ve F.Yarullin nesirleri örneğinde okur için emsal olan ve olumlu kahraman seviyesinde tasvir edilen kahramanların özellikleri tespit edilmekte ve onlar sayesinde yazarların hayat hakkındaki düşünceleri ve gelecekle ilgili idealleri açıklanmaktadır.
1441-1447

REFERENCES

References: 

BEYREMOVA, F.(2001). “Ak hem Kara Köreşe”, Kazan Utları dergisi, sayı12.
GIYLMANOV, G.(1999). “Tuksanıncı Yıllar Edebiyatı”, Kazan Utları dergisi, sayı10.
HELİM, A. (2003). “Biregez Meydan”, Miras dergisi, sayı 7.
HELİM, A.(2003). Öç Ayaklı At. Hezerge Tatar Prozası. XYII Cilt, Kazan: Heter Neşriyatı
MALİKOVA, M. (2003). Oyerme: Roman, Povestlar, Kazan:Tatar Gazeta-Jurnal Neşriyatı
SAFİN, F. (1998). Gülcihan: Povestlar, Kazan:Tatar Kitap Neşriyatı
YARULLİN, F. (2000). Yaralı Yazmışlar, Kazan:Ruhiyet Neşriyatı
ZAHİDULLINA, D. (2004). “Unay Geroylar Yugalu: Sebepler, Neticeler”, Kazan Utları dergisi, sayı1.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com