Buradasınız

ERGENLİK DÖNEMİ OKUMA TUTUMU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

THE ADAPTASYON OF SURVEY OF ADOLESCENT READING ATTITUDES (SARA) INTO TURKISH

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4932

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to adapt the Survey of Adolescent Reading Attitudes SARA) to Turkish, which was developed by McKenna, Conradi, Lawrance, Jang, and Meyer (2012), and to test it for validity and reliability. The rationale is that the scale involves one’s attitude towards digital reading. The sample was comprised of 702 sixth, seventh and eighth grade students in Konya- 343 of them being female and the remaining 359 being male. The original scale had 18 items in four sub-dimensions, namely academic reading in digital settings (AD), recreational reading in digital settings (RD), academic reading in print settings (AP) and recreational reading in print settings (RP). The exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis revealed that the four original sub-dimensions were retained when two items were omitted. Cronbach’s alpha coefficients were 0.691, 0.802, 0.690, 0.660 and 0.623 for the overall scale, RD, RP, AP and AD respectively. The results suggest that the adapted scale is reliable and valid. The 15-item finalized version is appropriate for the Turkish language and use in Turkey. In the development of reading environments and materials, identification of students’ attitudes toward reading in a multi-dimensional way is expected to make great contributions to more qualified learning environments.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, McKenna, Conradi, Lawrence, Jang ve Meyer (2012) tarafından geliştirilen Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliğinin yapılarak Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Ölçeğin dijital okumaya karşı tutumu da kapsaması sebebiyle uyarlama çalışmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Çalışma grubunu Konya ilinde yer alan ve 6,7 ve 8. Sınıflara devam eden 343’ü kız, 359’u erkek toplam 702 öğrenci oluşturmuştur. Ölçeğin orjinali 18 maddeden ve “Akademik Dijital, Serbest Dijital, Akademik Kağıt ve Serbest Kağıt” olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Uyarlama çalışması sürecinde yapılan Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi çalışmalarına göre 3 maddenin çıkarılmasıyla, ölçeğin orijinal halindeki 4 alt boyutu koruduğu görülmüştür. Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .691, Serbest Dijital alt boyutu için .802, Serbest Kağıt alt boyutu için .690, Akademik Kağıt alt boyutu için .660 ve Akademik Dijital alt boyutu için .623 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir. Uyarlanan ölçeğin 15 maddelik son halinin Türkçe dili için ve Türkiye’de kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Okuma ortamlarının ve materyallerinin geliştirilmesinde, öğrencilerin okuma tutumlarının dijital kaynaklar da dahil çok boyutlu olarak ortaya konması daha nitelikli öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkı sunabileceği düşünülmektedir.
295-311

REFERENCES

References: 

ALLPORT, G. W. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.), Handbook of social psychology (pp. 798-844). Worcester, Mass.: Clark University Press.
ALTUN, A. (2003).
E-Okuryazarlık
. Milli Eğitim, 158.
ALVERMANN, D. E., YOUNG, J. P., GREEN, C., & WISENBAKER, J. M. (2004). Adolescents2 Perceptions and Negotiations of Literacy Practices in After-School Read and Talk Clubs. In R. B. Ruddel & N. J. Unrau (Eds.), Theoretical Models and Processes of Reading (5 ed., Vol. II, pp. 870-913). Newark,USA: International Reading Association.
ANDERSON, R. C., WILSON, P. T., & FIELDING, L. G. (1988). Growth in reading and how children spend their time outside of school. Reading Research Quarterly(23), 285-303.
BAKER, L., & WIGFIELD, A. (1999). Dimensions of Children's Motivation for Reading and Their Relations to Reading Activity and Reading Achievement. Reading Research Quarterly, 34, 452-477.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013
tro**§S

c
308
Muhammet BAŞTUG- Hasan Kağan KESKİN
BALCI, A., Uyar, Y., ve BUYUKIKIZ, K. K. (2012). Ilköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları, Kütüphane Kullanma Sıklıkları Ve Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Turkish Studies, 7(4), 965-985.
TAYLOR, B.M, FRYE, B. J.,
&
MARUYAMA, G. M.
(1990)
. Time Spent Reading and Reading Growth. American Educational Research Journal, 27, 351-362.
BAŞTUĞ, M., ve KESKIN, H. K. (2012). Okuma Becerilerinin Okuma Ortamı Açısından Karşılaştırılması: Ekran mı kâğıt mı? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 73-83.
BENTLER,
P
. M., & CHOU, C.-P. (1987). Practical Issues in Structural Modeling. Sociological Methods & Research, 16(1), 78-117.
BROWN, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Publications.
CONRADI, K., JANG, B. G., BRYANT, C., CRAFT, A., & MCKENNA, M. C. (2013). Measuring Adolescents' Attitudes Toward Reading: A Classroom Survey. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 56(7), 565-576.
ÇOKLUK, Ö., ŞEKERCIOĞLU, G., ve BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2012). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli Istatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları (2 ed.). Ankara: Pegem Akademi Tic.
Ltd.
Şti
.
DEMIREL, Ö. (2005). Eğitim Sözlüğü (3 ed.). Ankara: PegemA.
DURUALP, E., ÇIÇEKOĞLU, P., ve DURUALP, E. (2013). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okumaya Yönelik Tutumlarının Internet Ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Açısından Incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 115-132.
GÖMLEKSIZ, M. N. (2004). Kitap Okuma Alışkanlığına Ilişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve
Güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 185-195.
GRAHAM, S. (2012). Are Attitudes Toward Writing and Reading Separable Constructs?A Study With Primary Grade Children. Reading & Writing Quarterly, 28, 51-69.
GÜNEŞ, F. (2010). Öğrencilerde Ekran Okuma ve Ekranik Düşünme. MKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(14), 1-20.
HOOPER, D., COUGHLAN, J., & MULLEN, M. R. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit The Electronic Journal of Business Research Methods 6(1), 53-60.
HU,
L
. t., & BENTLER, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
ILUSTRE, C. A. P. (2011). Beliefs about Reading, Metacognitive Reading Strategies and Text Comprehension among College Students in a Private University. Philippine ESL Journal,
7, 28-47.
IŞERI, K. (2010). Iköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 468-487.
IŞERI, K., ve ÜNAL, E. (2010). Yazma Eğilimi Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması. Eğitim ve
Bilim, 35(155).
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013
Ergenlik
Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması
309
JACKSON, D. L. (2003). Revisiting Sample Size and Number of Parameter Estimates: Some Support for the N:q Hypothesis. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 10(1), 128-141.
JÖRESKOG,
K
. G., & SÖRBOM, D. (1996). Lisrel 8: User's Reference Guide: Scientific Software International, Incorporated.
JÖRESKOG,
K
. G., & SÖRBOM, D. (2006). Lisrel for Windows (Version 8): Scientific Software International.
KANIUKA, T. S. (2010). Reading Achievement, Attitude Toward Reading, and Reading Self-Esteem of Historically Low Achieving Students. Journal of Instructional Psychology,
37(2), 184.
KARIM, N. S. A., & HASAN, A. (2007). Reading habits and attitude in the digital age. Analysis of gender and academic program differences in Malaysia. The Electronic Library, 25(3), 285¬298.
KLINE, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3 ed.). New York: The Guilford Press.
KURT, B. (2008).
Çocuk
Edebiyatı Ürünlerinin Temel Dil Becerisi Olarak Dinlemenin Gelisimine Etkisi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
KUŞ, Z., ve TürkyılMaz, M. (2010). Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Durumları. Türk Kütüphaneciliği, 24(1), 11-32.
L.SCHOFIELD, H. (1980). Reading attitude and achievement: Teacher pupil relationships Journal of Educational Research, 74, 111-119.
LIU, Z. (2005). Reading behavior in the digital environment: Changes in reading behavior over the past ten years. Journal of Documentation, 61(6), 700-712.
LUKHELE, B. S. B. (2009). Exploring Relationships Between Reading Attitudes, Reading Ability And Academic Performance Among Teacher Trainees In Swaziland. Unıversity Of South Africa.
MARTIN, A.
(2005)
. DigEuLit - a European Framework for Digital Literacy: a Progress Report.
Journal of eLiteracy, 2.
MARTIN, A. (2008). Digital literacy and the "digital society. In C. Lankshear & M. Knobel (Eds.), Digital Literacies: Concepts, Policies and Practices (pp. 151-176). New York: NY:Peter Lang.
MASAROĞULLARI, G., ve KOÇAKGÖL, M. (2011). Psikoloji Sözlüğü. Ankara: Nobel Yayıncılık.
MATHEWSON, G. C. (2004). Model of Attitude Influence Upon Reading and Learning to Read. In R. B. Ruddel & N. J. Unrau (Eds.), Theoretical Models and Processes of Reading (Vol. II, pp. 1431-1461). Newark,USA: International Reading Association.
MCKENNA, M. C., CONRADI, K., LAWRENCE, C., JANG, B. G., & MEYER, J. P. (2012).
Reading Attitudes of Middle School Students: Results of a U.S. Survey. Reading Research
Quarterly, 47(3), 283-306.
MCKENNA, M. C., KEAR, D. J., & ELISWORTH, R. A. (1995). Children's attitudes toward reading:A national survey. Reading Research Quarterly, 30(4), 934-956.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013
tro**§S

c
310
Muhammet BAŞTUG- Hasan Kağan KESKİN
MCKENNA, M. C., STRATTON, B. D., GRINDLER, M. C., & J.JENKINS, S. (1995). Differential Effects of Whole Language and Traditional Instruction on Reading Attitudes. Journal of Reading Behavior, 27(1), 19-44.
MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
MOKHTARI, K., REICHARD, C. A., & GARDNER, A. (2009). The Impact of Internet and
Television Use on the Reading Habits and Practices of College Students. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 52(7), 609-619.
MORGAN, C. T. (2006). Psikolojiye Giriş (H. Arıcı, O. Aydın, R. Bayraktar, O. Imamoğlu, S. Karakaş, I. Savaşır, S. Topçu, P. Uçman, S. Hovardaoğlu, D. Şahin, B. Tegin, R. Eski, A. Gülerce, R. Coştur, I. Dinç & G. Uraz, Trans.). Ankara: Meteksan.
ÖZBAY, M., ve UYAR, Y. (2009). Ilköğretim Ikinci Kademe Öğrencileri Için Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 632-651.
ÖZDAMAR, K. (2011a). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 1 (Vol. 1). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
ÖZDAMAR, K. (2011b). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi 2 (Vol. 2). Eskişehir: Kaan Kitabevi.
ÖZTÜRK, E., & CAN, I. (2013). Ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin elektronik kitap okumaya ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(1), 137-153.
PETSCHER, Y. (2010). A meta-analysis of the relationship between student attitudes towards reading and achievement in reading. Journal of Research in Reading, 33(4), 335-355.
ROASOFT.
(2013)
. Sample size calculator. Retrieved 14.04.2013, from
http://www.raosoft.com/samplesize.html
SANI, A. M.,
&
ZAIN, Z. (2011). Relating Adolescents' Second Language Reading Attitudes, Self Efficacy for Reading, and Reading Ability in a Non-Supportive ESL Setting. Reading Matrix: An International Online Journal,, 11(3).
SENEMOĞLU,
N
. (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Kuramdan Uygulamaya (10 ed.). Ankara: Gazi Kitabevi.
SMITH, J. K., F.SMITH, L., GILMORE, A., & JAMESON, M. (2012). Students' Self-Perception of Reading Ability, Enjoyment of Reading and Reading Achievement. Learning and Individual Differences.
SPSS. (2008). SPSS Statistics for Windows (Version 17). Chicago: SPSS Inc.
ŞIMŞEK, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Basım Yayın Dağıtım San. Ltd.Şti.
TABACHNICK, B. G.,
&
FIDELL, L. S.
(2001)
. Using multivariate statistics: Allyn and Bacon.
THOERMER, A., & WILLIAMS, L. (2012). The Impact of Digital Technologies on the Elementary School Classroom. Reading Teacher, 65(7), 441-445.
TUIK. (2012).
Hanehalkı
Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/4 Spring 2013
Ergenlik
Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması
311
ÜNAL, E. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerileri ile Okuduğunu Anlama ve Okumaya Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
WEISBERG, M. (2011). Student Attitudes and Behaviors Towards Digital Textbooks. Pub Res Q / Springer, 27, 188-196.
WILSON, J. D., & Casey, L. H. (2007). Understanding The Recreational Reading Patterns Of
Secondary Students. Reading Improvement, 44(1), 40-49.
YÜCEL, G. (2005). Okul Öncesinde Okuma Tutumları Ölçeği'nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Üniversitesi, Ankara.
Turkish

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com