Buradasınız

TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKOLOJİ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI

PERCEPTION OF THE TURKOLOGY CONCEPT AMONG FOURTH GRADE STUDENTS OF THE DEPARTMENTS OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE IN THE UNIVERSITIES IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4321

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The Turkology, having been developed from the point of view of East, Islam and linguistic researches in the Europe of the 19 th century, has been, in the present, a science which searches whatever exists related to The Turks. Since the Turkologists, particularly in the early periods, have been concentrated on linguistic researches and utilized the point of view and methods of it, the Turkology has only been conceptually identified with the Turkish Language. The Turkology, as the effect of these studies, has been perceived as the Turkish language. The purpose of this study is to reveal the perceptions of the fourth grade students in the department of Turkish Language and Literature in Turkish universities via metaphors they develop. The working group of the study consists of 320 students studying in the departments of Turkish Language and Literature of seven universities in seven geographical regions (Marmara Region, Aegan Region, Mediterranean Region, Central Anatolia Region, Eastern Anatolia Region, South Eastern Anatolia Region) inside the borders of the Turkish Republic. The data of the study has been obtained by each student completing the sentence: “Turkology is like ..., because...”. In the phase of data analysis, a technique of contents analysis, which can associate with the relations and concepts that are capable of explaining the data, has been used. As a result of the research it is detected that % 87 of students of fourth class Turkish Language and Literature Departments have a positive perception, % 11,4 of them have negative perception and % 0,9 of them have both positive and negative perception about the term Turkology. Students having positive perception develop the areas of adding value, discipline, research; students having negative perceptions develop scientific lackness, work job anxiety, negative conduct; students having both negative and positive perception develop metaphors under the name of both positive and negative code.
Abstract (Original Language): 
19. yüzyıl Avrupa’sında İslam, Doğu ve dil araştırmaları ekseninde gelişen Türkoloji, günümüzde Türk’e ait ne varsa inceleyen bir bilim hâline gelmiştir. Özellikle ilk dönemlerde Türkologların dil araştırmalarına yoğunlaşması, onun bakış açısı ve yöntemlerini kullanması nedeniyle Türkolojinin sadece kavramsal olarak Türk diliyle özdeşleşmesine neden olmuştur. Bu çalışmaların etkisiyle Türkoloji, Türk dili gibi algılanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin “Türkoloji” kavramına ilişkin algılarını, geliştirdikleri metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bulunan yedi coğrafi bölge (Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) ve bu bölgeler içerisinde bulunan 7 üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıfında okuyan 320 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri her öğrencinin “Türkoloji… gibidir, çünkü …” cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde ise toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşılabilecek olan içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin % 87,7’sinin Türkoloji kavramına ilişkin olumlu, % 11,4’ünün olumsuz ve % 0,9’unun ise hem olumlu hem de olumsuz bir algıya sahip oldukları tespit edilmiştir. Olumlu algıya sahip öğrenciler; değer katma, disiplin, inceleme alanı; olumsuz algıya sahip öğrenciler bilimsel eksiklik, iş kaygısı, olumsuz tutum; hem olumlu hem de olumsuz algıya sahip öğrenciler ise hem olumlu hem de olumsuz tutum kodu altında toplanan metaforlar geliştirmiştir.
2855-2874

REFERENCES

References: 

AKKAYA Ahmet (2011). Ġlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin KonuĢma Kavramına ĠliĢkin Algıları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (7) http://adyusbd.com/ Makaleler/935693539AKKAYA,%20AHMET.pdf adresinden 14.07. 2012 tarihinde edinilmiĢtir.
BURAN Ahmet (2010). Kurşunlanan Türkoloji. Ankara: Akçağ Yayınları.
BURAN Ahmet, Alkaya Ercan (2009, “Çağdaş Türk Lehçeleri”, Ankara: Akçağ Yayınları.
BÜYÜKÖZTÜRK ġener (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
ÇELĠKTEN Mustafa (2006). Kültür ve Öğretmen Metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2006/2, 269-283.
ÇETĠN Ġsmet, ESKĠMEN A. Derya (2012). Avrupa‟da Türkoloji Öğrenimi Gören Öğrencilerin Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürüne ĠliĢkin GörüĢleri: Fransa Inalco Örneği. Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (7/1) s. 19-35. http://turkishstudies.net/Makaleler/1236007492 _3_%C3%A7 etinismet_eskimenderya_tt.pdf adresinden 14.08.2012 tarihinde edinilmiĢtir.
ERCĠLASUN Ahmet Bican (1997). “Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları” Yüksek Öğretim Öğrencileri için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Haz.: Zeynep Korkmaz vd.), Ankara: Yükseköğretim Kurumu Matbaası, s. 55-63.
ÖGEL Bahaeddin (1995). Türk Mitolojisi. Ankara: TTK Yayınları.
ÖZDEMĠR Nebi (2006). Türklük Bilimi’ndeki Kalıplaşmalar ve Açılımlar, I. Türkiyat AraĢtırmaları Sempozyumu Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü. http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/I_Turkiyat_Arastirmalari_Sempozyumu .pdf #page=16 adresinden 14.08.2012 tarihinde edinilmiĢtir.
ÖZTÜRK Çağrı (2007). Sosyal Bilgiler, Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının „Coğrafya‟ Kavramına Yönelik Metafor Durumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. ttp://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt8Sayi2/JKEF_8_2_2007_55_69 .pdf adresinden 14.08. 2012 tarihinde edinilmiĢtir.
2874 Serdar YAVUZ – Ahmet AKKAYA – Özcan BAYRAK
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/1, Winter 2013
SABAN Ahmet (2008). Ġlköğretim I. Kademe Öğretmen ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına ĠliĢkin Sahip Oldukları Zihinsel Ġmgeler. İlköğretim Online. 7(2), 421-455. http://ilkogretimonline. org. tr/vol7say2/v7s2m15.pdf adresinden 14.08.2012 tarihinde edinilmiĢtir.
SIĞRI Ünsal, TABAK Akif, ERCAN Ümit. (2009). Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Bankacılık Sektörü Örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1 (1) http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/49/1148/134 80.pdf adresinden 12.08.2012 tarihinde edinilmiĢtir.
WITTGENSTEIN, Ludwig. (2010). Felsefi Soruşturmalar, (Çeviren: Haluk BarıĢcan). Ġstanbul: Metis Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com