Buradasınız

MİLLÎ KÜTÜPHANEDE KAYITLI 3692 NUMARALI ŞİİR MECMUASI

A POEM MECMUA REGISTERED IN NATIONAL LIBRARY WITH THE NUMBER OF 3692

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4510

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In terms of literature history mecmuas are valuable sources enabling various poetic and prose works in demand in its age come to our day. Considering that Turkish Literature is a poem-based literature, it can be understood that poem mecmuas have great importance. Shaped according to taste of readers of their written ages, poem mecmuas are the same today's poem anthologies. Although they include poetic passages taking place in diwans, they contributes much to researchers in terms of including poems and original knowledge which can't be found in diwans, being a reference guide during the process of detection and formation of diwans. Especially the journals including poets and poems that can't be detected in basic references have great importance. Besides, as they include poems of diwan poets which aren't available in the their diwans and as they give the opportunity of comparing these poems with available ones, the importance of these poem mecmuas has increased. As long as these poem mecmuas are published, some knowledge in history of literature will be a matter of being corrected, expanded or updated. Thus some of the knowledge in history of literature which is still not known will be set light. In accordance with this purpose, we try to contribute to this process by establishing the poem mecmua (Mecmû’a-i Eş’âr) with the number of Yz. A. 3692 which is registered to Manuscript Collection in National Libray, is largely formed of sufistic poem and whose author and copyright date is unknown. As the purpose in this work is to introduce the mecmua and to reveal the content of it, text comparison is not done and the poems are given according to their order in mecmua.
Abstract (Original Language): 
Mecmualar, dönemlerinde rağbet gören manzum veya mensur edebî ürünlerin günümüze kadar gelmesini sağlayan ve bu yönüyle de edebiyat tarihi açısından önem arz eden klâsik kaynaklardandır. Şiir ağırlıklı Türk edebiyatında özellikle şiir mecmuaları önemli bir yere sahiptir. Yazıldıkları dönem okuyucusunun beğenisine göre şekillenmiş olan şiir mecmuaları, bugünkü seçme şiir defterleri veya antolojileri hükmündedir. Özellikle temel kaynaklarda tespit edilemeyen şairleri veya şiirleri içermesi, bunun yanında zaman zaman divan sahibi şairlerin divanlarında yer almayan kimi şiirlere yer vermesi, ya da en azından içerdiği şiirlerle divanlardaki şiirlerle karşılaştırma imkânı sunması mecmuaların önemini artırmaktadır. Divanların tespit ve teşkilinde başvuru kaynağı olmaları yönüyle de mecmualar araştırmacılara büyük katkılar sağlar. Şiir mecmuaları yayımlandıkça edebiyat tarihlerindeki birtakım bilgilerin düzeltilmesi, genişletilmesi ya da güncellenmesi söz konusu olacaktır. Böylece süreç içerisinde, henüz karanlık olan Türk edebiyatı tarihinin bazı sayfaları aydınlatılacak, akıllardaki kimi sorulara da cevap bulunacaktır. Bu amaçla, Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda kayıtlı olan ve ağırlıklı olarak tasavvufî şiirlerden oluşan, müellifi ve telif tarihi belli olmayan Yz. A. 3692 numaralı şiir mecmuasının (Mecmû’a-i Eş’âr) tanıtımı amaçlanmıştır. Çalışma, 107 varak, 265 manzum parçadan oluşan geniş hacimli mecmuanın sadece içeriğini ortaya koyma gayesi güttüğü için manzumelerin tamamı verilmeyip yalnızca ilk beyit veya bentleri verilmiş, metin karşılaştırmasına gidilmemiş, manzumeler de mecmuadaki sıraya göre verilmiştir.
485-524

REFERENCES

References: 

AK, Coşkun (1987), Muhibbî Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
AK, Coşkun (2001), Şair Padişahlar, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.
AYAN, Hüseyin (1990), Nesîmî Divanı, Ankara: Akçağ Yay.
AYDEMİR, Yaşar, “Metin Neşrinde Mecmuaların Rolü Ve Karşılaşılan Problemler”, Turkish Studies Dergisi, S. 5, Tunca Kortantamer Özel Sayısı 1, Yaz 2007, s. 122-137)
Azîz Mahmûd Hüdâyî, Dîvân-ı İlâhîyât (Haz. Mustafa Tatçı, Yıldız Musa), Ankara: Kitabevi.
GIYNAŞ, Kamil Ali, “Şiir Mecmuaları Hakkında Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası”, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2011, S. 25, 245-260.
İSEN, Mustafa; Bilkan, A. Fuat (1997), Sultan Şairler, Ankara: Akçağ Yay.
KESİK, Beyhan (2012), Selîmî (II. Selim) Divançesi, Vizyon Yayınevi.
TATÇI, Mustafa (2005), Âşık Yunus, Ankara: MEB Yay.
UZUN, Mustafa, (2003), “Mecmua”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 28, s. 265–268.
YÖNTEM, Ali Cânib, (1927), “Edebiyat Tedkiklerinde Mecmûaların Rolü”, Hayat, S. 45, s. 363–364.
http://www.konya.bel.tr/sayfadetay.php?sayfaID=130

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com