Buradasınız

İLKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI BÜTÜNCESİNİN KELİME HAZİNESİNİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

EXAMINING CORPUS OF 2. 3. AND 4. GRADES’ TURKISH LANGUAGE TEXBOOKS IN TERMS OF VOCABULARY TEACHING

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4356
Abstract (2. Language): 
Corpus is a body of written or spoken language materials upon which a linguistic analysis is based. Due to the nature of language teaching textbooks used in language courses have literary and informational content. For both content, the student must have a adequate vocabulary, and comprehension strategies. Hence this study examined primary 2, 3 and 4. grades Turkish textbooks used in primary schools by looking by the lenses of systematic teaching of vocabulary and new words. The study has been designed in the form of case study research. Case studies require in-depth analysis of the current situation. The texts in Turkish language textbooks published by private publishers were converted into Microsoft Office Word files then pre analyzed with Textmaster program. The word list obtained from this analysis was put into Microsoft Office Excel for sorting out private names and numbers. Then it is analyzed again in Textmaster program with working of affixes and root words were founded and listed. Even if a arise in numbers of different words by grades, the numbers of those words decreases in total because of repeated words in two or more grades. The books examined in the study are insufficient in encountering students with new words, are also inadequate in quantity of root words. Some suggestions are given for developing vocabulary skills and teaching new words.
Abstract (Original Language): 
Bütünce ya da derlem (İng. Corpus) dilbilimsel inceleme yapmak için metin ve konuşmaların toplanmasıyla oluşturulmuş yapılardır. Dil öğretimi derslerinde kullanılan ders kitapları doğası gereği hem edebi hem de bilgi verici içeriğe sahip olan kitaplardır. Her ikisi için de öğrenci ayrı anlama stratejilerine ve gerekli kelime servetine sahip olmalıdır. Buradan hareketle bu araştırma; ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda okutulan Türkçe ders kitaplarının bütüncesinin incelenmesi söz konusu kitaplardaki kelime hazinesini ve yeni kelime öğretiminin sistematiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Durum çalışmaları var olan durumun derinlemesine analizini gerektirmektedir. Araştırmada ilkokullarda okutulan özel yayınevlerince basılan kitaplardaki metinler Microsoft Office Word dosyaları haline getirilip Text Master programında ön analizi yapılmıştır. Bu analizde elde edilen kelime listeleri Microsoft Office Excel dosyası haline getirilip içindeki özel isimler ve sayılar ayıklanmıştır. Sonra kelimelerin yapım ve çekim ekleri incelenmiştir. Bu şekilde elde edilen bütüncenin Text Master programında son analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda sınıflara göre farklı kelime sayılarının belirli bir oranda arttığı görülse de farklı sınıflarda tekrar edilen kelimeler yüzünden toplamın düştüğü; incelenen kitapların öğrencileri yeni kelimelerle karşılaştırmada, yapım ekleri ile farklı anlamlar oluşturma imkanı olan kök kelime vermede yetersiz oldukları bulunmuş; kelime hazinesinin geliştirilmesi ve yeni kelime öğretimi konusunda önerilerde bulunulmuştur.
1561-1570

REFERENCES

References: 

ANDERSON, Richard. C., WİLSON, Pete T., ve FİELDİNG, Linda. G. (1988). Growth in reading and how children spend their time outside of school. Reading Research Quarterly, 23, 285–303
İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders Kitapları Bütüncesinin Kelime Hazinesini… 1569
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/1 Winter 2013
ANGLİN, Jeremy. M. (1993). Vocabulary development: A morphological analysis. Monographs of the Society for Research in Child Development, 58(10, Serial No. 238), 1–165
BAKER, Paul, HARDİE, Andrew ve MCENERY Tony. (2006) A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press
BANGUOĞLU, Tahsin, (1986)Türkçenin Grameri (2. Baskı), Türk Tarih Kurumu Basımevi, İstanbul
BAŞ, Bayram (2010). Söz Varlığı Araştırmalarında Veri Çarpıklığı ve Eğitime Yansımaları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 12-2 s. 115-129
BİEMİLLER, Andy. (2005). Size and sequence in vocabulary development: Implications for choosing words for primary-grade vocabulary instruction. In E. H. Hiebert ve M. Kamil (Ed.), Teaching and learning vocabulary:Bringing research to practice (pp. 223–245).Mahwah, NJ: Erlbaum.
BİEMİLLER, Andy. (2006). Vocabulary development and instruction: A prerequisite for school learning. In D. K. Dickinson & S. B. Neuman(Eds.), Handbook of early literacy research(Vol. 2, pp. 41–51). New York: Guilford Press.
BİEMİLLER, Andy., ve SLONİM, N. (2001). Estimatingroot word vocabulary growth in normative and advantaged populations: Evidence for a common sequence of vocabulary acquisition. Journal of Educational Psychology,93, 498–520.
CIBOROWSKI, Jean. (1992). Textbooks and the students who can’t read them. Cambridge, MA: Brookline Books.
DEMİR, Celal, Türkçe/Edebiyat Eğitimi ve Kişisel Kelime Serveti, Millî Eğitim, (2006) 169, 207-226
GÖZ, İlyas. (2003). Yazılı türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları
GREEN David, MEARA Paul (1995) Guest editorial. Computer Assisted Language Learning 8(2-3): 97-101.
JOE Angela, NATİON ISP, ve NEWTON Jonathan (1996) Vocabulary learning and speaking activities. English Teaching Forum 34(1): 2-7.
KARADAĞ, Özay (2005). llköğretim II. Kademe Öğrenccilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma.. (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, E¤itim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
KARADAĞ, Özay ve KURUDAYIOĞLU, Mehmet.(2010a) "2005 Türkçe Programına Göre Hazırlanmış İlköğretim Birinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Hazinesi" Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, Bahar 2010, S.27, s.423-436.
KARADAĞ, Özay ve KURUDAYIOĞLU, Mehmet.(2010b). Türkçedeki Kelime Türetme Özelliğinin İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarına Yansıması Türklük Bilimi Araştırmaları, Türkçe Öğretimi Özel Sayısı, Bahar 2010 s.437-455
KARAKUŞ, İdris,(2000) Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Öğretmen El Kitabı), Sistem Ofset Yayınları, Ankara 2000.
1570 Tahir GÜR – İbrahim COŞKUN – Ferhat SAĞLAM
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/1 Winter 2013
KARATAY, Halit (2004). İlköğretim II. Kademe Türkçe dersi kitaplarının ortak kelime kazandırma açısından değerlendirilmesi. (yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
KARATAY, Halit (2007). Türkçe Dersi Kitaplarında Kelime Çalışmaları. Milli Eğitim. Sayı 173 kış 2007
KORKMAZ, Zeynep 2003, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları, Ankara
LAUFER Batia, NATİON ISP (1995) Vocabulary size and use: lexical richness in L2 written production. Applied Linguistics 16(3): 307-22
MARES Chris (2003) Writing a coursebook. In: Tomlinson B (ed.) Developing Materials for Language Teaching. New York: Continuum, 130-40
MİLLER, George. A., ve GİLDEA, Patricia.M. (1987). How children learn words. Scientific American, 257(3), 94–99
NAGY, William.E. ve HERMAN, Patricia.A. (1987). Breadth and depth of vocabulary knowledge: Implications for acquisition and instruction. M. McKeown ve M. Curtis (Eds.), The Nature of Vocabulary Acquisition, (pp. 19-35). Hillsdale, NJ: Erlbaum Associates
NATION ISP, COADY James (1988) Vocabulary and reading. In: Carter R and McCarthy M (eds). Vocabulary Learning and Teaching. London: Longman, 97-110
NATION ISP, MACALISTER J (2010) Language Curriculum Design. New York: Routledge.
OLOHAN, Maeve. (2004) Introducing Corpora in Translation Studies. New York: Routledge,
RICHARDS, Jack (2001) The role of textbooks in a language program. Guidelines 23(2): 12-16
RUBDY, Rani (2003) Selection of materials. In: Tomlinson B (ed.) Selection of Materials. New York: Continuum, 37-57.
SEWALL, Gilbert. T. (2005). Textbook publishing. Phi Delta Kappan, 86(7), 498–502.
TEKŞAN, Keziban ve GÜNEŞ, Mehtap.(2010) İlköğretim II. Kademe Türkçe öğretimi kitaplarında yer alan metinlerdeki sözcüklerin nitelik ve nicelik yönünden incelenmesi. Uluslarası V. Dil, yazın, deyişbilim sempozyumu dilbilim, dil öğretimi ve çeviribilim yazıları cilt 1 s.458-465
TOMLINSON, Brian. (2001). Materials development. In R. Carter, & D. Nunan (Ed.), The Cambridge guide to teaching. English to speakers of other languages (pp. 66-71). Cambridge: Cambridge University Press.
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511667206.010
TDK (2011) İlköğretim okulları için Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları
WANG, Kefei. (2004) Research and Application of Bilingual Parallel Corpora. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press
WOODWARD, Arthur. ve ELLIOTT, David. L. (1990). Textbook use and teacher professionalism. In D. L. Elliott & A. Woodward (Eds.), Textbooks and schooling in the U.S.(89th Yearbook of the National Society for the Study of Education, Part 1,pp. 178–193). Chicago: National Society for the Study of Education.
İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıf Türkçe Ders Kitapları Bütüncesinin Kelime Hazinesini… 1571
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/1 Winter 2013
YALÇIN, Süleyman K. ve Fatih ÖZEK (2006). Söz Varlığının Temel Dil Becerilerinin ve Akademik Disiplinlerin Kazanımına Olan Etkileri, Millî Eğitim. (2006), 171, 130-13.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com