Buradasınız

ALİ EMİRÎ'NİN OSMANLI TARİH VE EDEBİYAT MECMUASI

ALI EMIRI'S OTTOMAN HISTORY AND LITERATURE PERIODICALS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4504
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Periodicals are the documents which constitute resources for our history. A kind of literary atmosphere forms around the magazines; feuilleton novel, story, poetry, critics and similar literary works come together with the reader via these magazines. Founder of the Public Library, Ali Emirî published two literary periodicals named Ottoman History and Literature and History and Literature which are the successor to each other. Totally comprising of 36 issues, the first is published as 31 and the latter is published as 5 issues. During their publication years, the periodical constituted highly literary atmosphere and this atmosphere undertook an encoring mission in youth’s literary works. In this study, these periodicals are introduced and their contributions to our literary and cultural life are mentioned. First of all Ali Emirî published Ottoman History and Literature and History and Literature with the aim of being useful for his country and nation. Later he aimed to illuminate the information/sources of about Ottoman history and literature and correct document mistakes. He also wanted to replay to the works that were published as an opposition for him through the magazine and, including Mehmet Fuat Köprülü he criticized many other people and institutions. Ali Emiri introduces Divanu Lügati't-Türk to Turkish world. He who travelled a lot because of his occupation and thus he continuously collected new information and documents. As he enlarged Emiri sometimes introduced this information to the readers.
Abstract (Original Language): 
Süreli yayınlar, edebiyat tarihimize kaynaklık eden dokümanlardandır. Dergiler çevresinde genelde edebî bir muhit oluşur; tefrika roman, hikâye, şiir, tenkit ve benzeri gibi edebî ürünler onlar vasıtasıyla okuyucusuyla buluşur. Millet Kütüphanesinin kurucusu olan Ali Emirî Efendi'nin de "Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası" ile "Tarih ve Edebiyat Mecmuası" adında birbirinin devamı niteliğinde olan iki dergisi vardır. Dergilerden Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası 31, Tarih ve Edebiyat Mecmuası 5 sayı olmak üzere toplam 36 sayı olarak yayınlanır. Yayınlandığı dönemde dergiler etrafında oluşan edebî atmosfer gençleri edebî faaliyetlerinde teşvik edici bir misyon üstlenmiştir. Bu çalışmada Ali Emirî Efendi'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası ile Tarih ve Edebiyat Mecmuası adlı dergileri kısaca tanıtılmış; bu dergilerin tarih, edebiyat ve kültür hayatımıza yaptığı katkılara yer verilmiştir. Ali Emirî Efendi, "Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası" ile "Tarih ve Edebiyat Mecmuası"nı öncelikle vatan ve milletine faydalı olmak gayesi ile çıkarır. Daha sonra Osmanlı tarih ve edebiyatına ışık tutacak bilgileri ortaya çıkarmayı ve bilgi-belge yanlışlıklarını düzeltmeyi hedefler. Yazar dergi vasıtasıyla kendi aleyhinde çıkan yazılara da cevap vermek istemiş, başta Mehmet Fuat Köprülü olmak üzere pek çok kişi ve kuruma yönelik tenkitlerde bulunmuştur. Divanu Lügati't-Türk'ü Türk dünyasına kazandıran Ali Emirî Efendi, görevi gereği çeşitli yerlere seyahatlerde bulunmuş ve buralarda sürekli bilgi ve belge toplamıştır. Bu bilgileri, zaman zaman dergi vasıtasıyla okuyucuya sunmuştur.
237-247

REFERENCES

References: 

Ali Emirî, Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası, İstanbul 1334-1336.
Ali Emirî, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, İstanbul 1338.
Ali Emirî (1335): "Müessis-i Devlet-i Aliye Osman Gazi Hazretlerinin Taklîd-i Seyf Merasimi", OTEM, 2/20.
BEYSANOĞLU, Şevket (1960): Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları, İstanbul, C. II, s. 139-174.
BEYSANOĞLU, Şevket (1984): "Ali Emirî Efendi'yi Anarken", Ziya Gökalp Dergisi, C. 6, S. 33 (Ocak-Mart), s. 3-12, 95-96.
BİLGE, Rıfat (1945): "Bildiklerim (Divanu Lügati't-Türk ve Emirî Efendi)", Yeni Sabah Gazetesi, (30 Eylül 1945; 4, 7, 11, 18 Ekim 1945).
CUNBUR, Müjgân (1990): "Ali Emirî Efendi, Kütüphanesi ve Çıkardığı Mecmua", Erdem, C. 6, S.16, s. 239-251.
ERASLAN, Kemal (1990): "Ali Emirî", Erdem, C. 6, S.16, s. 235-237.
ERDOĞAN ÇELTİK, Seher (2007): Ali Emirî'nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası Üzerine Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
ERDOĞAN ÇELTİK, Seher (2009): "Ali Emirî'nin Vesâikü'l-âsâr'ı", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (Güz), S. 51, s. 259-273.
ERDOĞAN ÇELTİK, Seher (2010): "Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuasında Şiir", Pedagojik Bilimlerin Güncel Konuları (Teori ve Uygulama) Makaleler Kitabı, Sterlitamak Devlet Pedagoji Akademisi ve Gazi Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Yayını, Sterlitamak-Ankara.
ERGUN, Sadettin Nüzhet (1944): Türk Şairleri, Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul, C. I, s. 1251-1256.
İNAL, İbnülemin Mahmud Kemâl (1999): "Emirî Efendi", Son Asır Türk Şairleri (Kemâlü'ş-şuarâ), Haz. Müjgân Cunbur, AKM Yayınları, Ankara.
KARATEKE, Hakan T. (1995): İşkodra Şairleri ve Ali Emirî'nin Diğer Eserleri, Enderun Kitabevi, İstanbul.
ÖZKIRIMLI, Atilla (1982): "Ali Emirî Efendi", Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C. I, s. 95-96.
TAYŞİ, Serhan (1989): "Ali Emirî Efendi", İslam Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1989, 390-391.
TEVFİKOĞLU, Muhtar (1989): Ali Emirî Efendi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com