Buradasınız

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “İKLİM” KAVRAMIYLA İLGİLİ METAFORLARI (ZİHİNSEL İMGELERİ)

METAPHORS (MENTAL IMAGES) OF HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT "CLIMATE" CONCEPT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1255

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research has been conducted to reveal the metaphors of high school students about "climate" concept. About 108 students attending two high schools in Karabük cit y centre joined the research within 2009¬2010 academic year. The research datum were obtained by students' completing the sentence "Climate is like because ". Phenomenology design within Qualitative Research Method's Content Analysis Technique was used to analyze and interpret the collected datum. According to the outcome of the research high school students has created 39 different and exceptible metaphors related to "climate" concept. These metaphors were classified under 8 different conceptual categories after studied carefully with regard to common qualities. At the end of the research, It was understood that 45,45 % of the high school students has a perception that climate is a way of expressing change ,11,36 % of the those perceived that it is a way of expressing science; 10,23 % of the students perceive climate as a way of expressing life, 10,23 % of them perceived it as a way of expressing ambiguity, 9,09 % of the students have a perception that climate is a way of expressing diferentiation, 9,09 % of the students perceive it as a way of expressing requirement, 3,41 % of the students perceived it as a way of expressing natural events and 1,14 % of the students perceived it as a way of expressing continuity.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, lise öğrencilerinin "İklim" kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2009-2010 eğitim -öğretim yılında, Karabük şehrindeki iki lisede öğrenim gören öğrencilerden toplam 108'i katılmıştır. Araştırmanın verileri, öğrencilerin "İklim... gibidir. Çünkü " cümlesini tamamlamasıyla sağlanmıştır. Toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanması, nitel araştırma yöntemi içerisindeki olgu bilim desenli içerik analiz tekniğiyle yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; lise öğrencileri "iklim" kavramına ilişkin toplam 39 adet geçerli metafor meydana getirmiştir. Bu metaforlar ortak özelliklerine gore 8 farklı kavramsal kategoriye ayrılmıştır. Araştırmanın sonucunda, "iklim" kavramını lise öğrencilerinin % 45,45'i değişimin ifadesi, % 11,36'sı bilimin ifadesi, % 10,23'ü yaşamın ifadesi, % 10,23'ü belirsizliğin ifadesi, % 9,09'u farklılığın ifadesi, % 9,09'u gereksinimin ifadesi, % 3,41'i doğal olayların ifadesi ve % 1,14'ü sürekliliğin ifadesi olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır.
919-940

REFERENCES

References: 

ALİM, Mete, ÖZDEMİR Ünal, YILAR Bayram, 5. Sınıf Öğrencilerinin Bazı Coğrafya Kavramlarını Anlama Düzeyleri ve Anlama Yanılgıları, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt: 11, sayı: 1, Erzurum, 2008.
ALKIŞ, Seçil, İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Nem Kavramını Algılamaları Üzerine Bir Çalışma, Elementary Education Online - İlköğretim Online, 6 (3), 333-343, 2007.
ARSLAN, Metin M. ve BAYRAKÇI Mustafa, Metaforik Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımının Eğitim-Öğretim Açısından İncelenmesi, Millî Eğitim, 35(171), 100-108, 2006.
ATALAY, İbrahim, Açıklamalı Türkçe-İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü, İzmir: META Basım Matbaacılık, 2004.
BAŞIBÜYÜK, Adem, DOĞAR Çetin, GÜRSES Ahmet, YAZICI Hakkı, Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin Hava ve İklim Olaylarını Anlama Seviyeleri ve Kavram Yanılgıları,
Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 162, Ankara, 2004.
CERİT, Yusuf, Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712, 2008.
COŞKUN, Mücahit, Coğrafya Öğretiminde Nem Konusundaki Kavram Yanlışlıkları ve Giderilmesine Yönelik Öneriler,
Gazi Eğitim Fak. Dergisi, Cilt: 23, Sayı. 3, Ankara, 2003.
GÜVEN, Bülent,
Experience
, Instruction, and Social Environment: Fourth and Fifth 7. Grade of Students'
Use of Metaphor, Social Behavior and Personality, 36(6),
743-752, 2008.
GÜVEN, Bülent
v
e GÜVEN Sibel, İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Metafor Oluşturma Becerilerine İlişkin Nicel Bir İnceleme, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:17, Nu: 2, S. 503¬512, Mayıs, 2009.
LAKOFF, George ve JOHNSON Mark, Metaphors We Live By, The
University of Chicago Pres, Chicago, 1980.
LAKOFF, George ve JOHNSON Mark, Metaforlar: Hayat, Anlam
Ve Dil (Çeviren: G.Y.Demir). İstanbul: Paradigma, 2005.
MILES, Matthew B. ve HUBERMAN A.Michael, Qualitative Data Analysis, Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/3 Summer 2010
Lise Öğrencilerinin "İklim" Kavramıyla İlgili... 939
MORGAN, Gareth, Yönetim Ve Örgüt Teorilerinde Metafor.
İstanbul: Mess Yayınları, 1998.
OLIVER, John E. ve HIDORE John J., Climatology An
Atmospheric Science, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2002.
ÖZTÜRK, Çağrı, Sosyal Bilgiler, Sınıf Ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının "Coğrafya" Kavramına Yönelik Metafor Durumları, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi, 8(2), 55-69, 2007.
PALMQUIST, Ruth A., "Cognitive Style and Users' Metaphors For The Web : An Exploratory Study", Journal of
Academic Librarianship, Vol : 27, Issue : 1, 2001.
SABAN, Ahmet,
Giri
ş Düzeyindeki Sınıf Öğretmeni Adaylarının "Öğretmen" Kavramına İlişkin İleri Sürdükleri
Metaforlar, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155,
2004.
SABAN, Ahmet ve
diğerleri
, "Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Sahip 14. Oldukları Metaforlar",
XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi,
Denizli, 28-30 Eylül, 2005. SABAN, Ahmet, KOÇBEKER Beyhan Nazlı ve SABAN, Aslıhan,
Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences:
Theory & Practice),6(2), 461-522, 2006.
SABAN, Ahmet, İlköğretim I. Kademe Öğretmen Ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler, İlköğretim Online, 7 (2), 421-455, 2008.
SABAN, Ahmet, Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Zihinsel İmgeler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326, 2009.
SALMAN, Yurdanur, Dilin Düş Evreni: Eğretileme, Kitaplık.
YKY.65(Ekim). 53 -54. İstanbul, 2003.
SEMERCİ, Çetin, "Program Geliştirme" Kavramına İlişkin Metaforlarla Yeni İlköğretim Programlarına Farklı Bir Bakış, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:31, nu:2, S.125-140, 2007.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/3 Summer 2010
940
Mücahi
t ÇOŞKUN
ŞAHİN,
Cemalettin
, DOĞANAY Hayati ve ÖZCAN Nihat Ali,
Türkiye Coğrafyası, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,
2005.
TAYLOR, William, Metaphors of Education, Heineman Educational Books Ltd, London, 1984.
TÖREMEN,
Fati
h ve DÖŞ İzzet, İlköğretim Öğretmenlerinin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 9(4), 1973-2012, 2009.
ÜNALDI ESER, Ülkü, Türkiye Yağışlarına Sinoptik Yaklaşım ve Akdeniz Bölgesi Örneği 1, Gazi Kitabevi Yayınları,
Ankara, 2009.
YAZICI,
Hakk
ı ve SAMANCI, Osman, İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Ders Konuları İle İlgili Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri, Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 158, Ankara,
2003.
YILDIRIM ,Ali ve ŞİMŞEK Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel
Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.
YOB, Iris M.,Thinking Constructively with Metaphors, Studies in Philosophy and Education, 22, 127-138, 2003.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com